Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

Προδιαγραφές ΠΟΠ Ελιών Καλαματα

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» - Ελιά Καλαμάτας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 "ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. του Π.Δ. 61/93 "προϋποθέσεις όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών  προέλευσης γεωργικών προϊό­ντων (Α/36/93).

2. Το Ν.Δ. 1065/71 (ΦΕΚ 278 Τεύχος Α") "Περί κυρώ­σεως συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Αυστριακής Δημοκρατίας αφορώσης εις την προστα­σίαν των ενδείξεων προελεύσεως, ονομασιών καταγωγής και χαρακτηρισμών προϊόντων της γεωργίας, βιομηχανίας και βιοτεχνίας» και ιδιαίτερα το Παράρτημα Β' σημείο 10 του σχετικού πρωτοκόλλου.

3. Την αριθ. 506/2.6.93 αίτηση της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Νομού Μεσσηνίας, περί αναγνωρίσεως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης "ΚΑΛΑΜΑΤΑ -  ­Ελιά Καλαμάτας.

4. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου, αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη ελιά "ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", προστατευόμενη ονομασία προέλευσης - Π.Ο.Π.. - μπορεί να χρησιμοποιη­θεί για τις επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας Καλαμών που καλλιεργείται στο Νομό Μεσσηνίας και εφ' όσον πληρού­νται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις  σχετικές διατάξεις του  Ν. 2040/92 και του ΠΔ 81/93.

2. Η εληά Καλαμών καλλιεργείται σε περιοχές του Νομού Μεσσηνίας που έχουν ήπιο χειμώνα και δροσερό Καλοκαίρι.  Η εληά Καλαμών καλλιεργείται σε εδάφη αργιλοαμμώδη έως πετρώδη, σε πεδινές ή επικλινείς περιοχές.

Η λίπανση των δένδρων επιτρέπεται να γίνεται ως εξής:

- μέχρι μία (1) μονάδα αζώτου ανά δένδρο και κατ' έτος, κυρίως υπό τη μορφή ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας.

- μέχρι 0,5 μονάδες φωσφόρου ανά δένδρο και ανά διε­τία, με τη μορφή υπερφωσφορικού

- μέχρι μια (1) μονάδα καλίου σε ξηρικά εδάφη ανά δέν­δρο και διετία με τη μορφή θειικού καλίου, ή με 0,7 μονά­δες καλίου σε αρδευόμενες καλλιέργειες με τη μορφή νι­τρικού καλίου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνεται λίπανση σε μικρές ποσότητες μαγνησίου και βορίου με τη μορφή βόρακα. Η άρδευση μπορεί να γίνεται τρεις (3) μέχρι πέντε φορές από lούλιο μέχρι Σεπτέμβριο, με τεχνητή βροχή ή στάγδην.

3. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με το χέρι από το δένδρο στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσής του, όταν το χρώμα του καρπού είναι μαύρο.

4. Το μέσο βάρος των καρπών για παραγωγή ελαιών ΚΑΛΑΜΑΤΑ  Π.Ο.Π. ανέρχεται σε 6 gr, η δε σχέση πυρήνα προς καρπό είναι 7,8 έως 10,5 προς 1.

5. Η καταπολέμηση του δάκου πρέπει να γίνεται με δο­λωματικούς ψεκασμούς από εδάφους ή με βιολογικές μεθόδους.

6. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται με διάτρητα πλαστικά τελάοα χωρητικότητας μέχρι 30 kg.

7. Ο ελαιόκαρπος δεν πρέπει να έχει προσβολές από δάκο, να εμφανίζει σημείο χτυπημάτων και να περιέχει ξέ­νες ύλες.

8. Η εκπίκρυση του ελαιοκάρπου γίνεται με εμβάπτισή του σε υδατικό διάλυμα φυσικού άλατος (χλωριούχου νατρίου) με περιεκτικότητα από 5% έως 8% σε χλωριούχο νάτριο.

9. Η ωρίμανση διαρκεί δύο μήνες περίπου και έπειτα αφού το προϊόν χαραχθεί και τοποθετηθεί σε καθαρό νερό για 24 ώρες περίπου, παρασκευάζεται νέα άλμη σε ποσοστά  από 6 έως 8% ανάλογα με το είδος της συσκευασίας του τελικού προϊόντος, στην οποία τοποθετείται ο ελαιό­καρπος και το δοχείο συμπληρώνεται μέχρι το χείλος του με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Καλαμάτας, για την άριστη διατήρηση του καρπού.

10. Οι ελιές «ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Π.Ο.Π., ως τελικό προϊόν μπορεί να είναι χαραγμένες ή όχι συσκευάζονται  ως κάτωθι:

Είδη συσκευασίας   α) Λευκοσιδηρά ή γυάλινο δοχεία μέ­χρι 1 κιλό.

β) Συνθετικά δοχεία προδιαγραφών ΕΟΚ στρογγυλά με βιδωτό πώμα των 3,5 και 13 κιλών.

Περιεχόμενο ανά συσκευασία

ελιές

(σε κιλά)

'Αλμη

(σε κιλά)

Εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο

(σε γραμμάρια)

'Αλμη

(%)

Λευκοσιδηρούν ή γυάλινο μέχρι 1 Kg

0,54

0,3

40

6-8

Συνθετικό καθαρού βάρους 3 Kg

3,00

1,7

50

6-8

Συνθετικό καθαρού βάρους 5 Kg

5,00

2,6

50

6-8


11. Οι εμπορικοί τύποι του τελικού προϊόντος σύμφωνα με το μέγεθος του ελαιοκάρπου που μπορεί να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του προϊόντος είναι οι εξής:

Εμπορική ονομασία

Αριθμός καρπών ανά κιλό

SUPER MAMOUTH

91-100

MAMOUTH

101-110

SUPER COLOSSAL

111-120

COLOSSAL

121-140

GIANTS

141-160

EXTRA JUMB0

161-180

JUMB0

181-200

EXTRA LARGE

201-230

LARGE

231-260

SUPERIOR

261-290

BRILLlANTS

291-320

FINE

321-350

BULLETS

351-380

12. Το τελικό προϊόν έχει γεύση φρουτώδη, σάρκα τρα­γανή, εύκολα αποσπώµενη του πυρήνα και χρώµα µαύρο µέχρι µελανοιώδες.

13. Ο λογότυπος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 7 σηµείο στ, του Π.Δ. 81/1993 για τις ελιές "ΚΑΛΑΜΑΤΑ" Π.Ο.Π.  αποτελείται από τα αρχικά γράµµατα του γεωγρα­φικού ονόµατος της ονοµασίας προέλευσης, ακολουθού­µενα από τον αύξοντα αριθµό του µέσου συσκευασίας και τους δύο τελευταίους αριθµούς του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής ΚΑ- αύξων αριθµός µέσου συσκευασίας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

14. Επί των ελαιών “ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ” Π.Ο.Π. έχουν πα­ράλληλη εφαρµογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 81/1993 για θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε την πα­ρούσα απόφασή µας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Νοεµβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.