Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

Θρουμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης 1

Αριθ. 444281 (2)

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης επι­τραπέζιων ελαιών

ΘΡΟΥΜΠΑ ΑΜΠΑΔ1ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΟΡΠΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων αρ­μοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείος του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Την απόςραση 184/27.10.1993 περί ανάθεσης αρμοδιο­τήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνο.

2. Του Π .Δ. 81/93 "προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία κο- θιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων" (Α/ 38/93).


3. Το Ν Λ. 1086/71 (ΦΕΚ 278, τεύχος Α) "περί κυρώσεως συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Αυ­στριακής Δημοκρατίας αφορώσης εις την προστοσίαν των εν­δείξεων προελεύσεως, ονομασιών καταγωγές και χαρακτηρι­σμών προϊόντων της γεωργίας, βιομηχανίας και βιστεχνίος" και ιδιαίτερα το Παράρτημα Β', σημείο 10 του σχεπκού πρω­τοκόλλου.


4. Την σχετική αίτηση της Ενωσης Γεωργικών Συνεταιρι­σμών Ρεθύμνης, περί αναγνώρισης προστατευόμενης ονομα­σίας προέλευσης -ΘΡΟΥΜΠΑ ΑΜΠΑΔ1ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗ­ΤΗΣ», αποφασίζουμε:


1. Η ένδειξη «ΘΡΟΥΜΠΑ ΑΜΠΑΔ1ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗ­ΤΗΣ» προστατευόμενη ονομασία προέλευσης - Π.Ο.Π. - μπο­ρεί να χρησιμοποιηθεί για τις επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας θρούμπα που καλλιεργείται στα διοικητικά όρια των ακολού­θων Κοινοτήτων της Επαρχίος Αμαρίου του Νομού Ρεθύμνης: Βισταγής. Πλατανιών, Φουρφουρός, ΝΙΘαυρης, Κουρουτών, Αποδούλου, Πλατάνου. Λοχριάς, Αγιος Παρασκευής, Αγίου Ιωάννου. Βυζαρίου, Λαμπιωτών, Πετροχωρίου, Μοναστηρακίου. Αμαρίου και Άνω Μέρους.


Η εν λόγω ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον πλη­ρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και του ΟΔ. 81/93.


2. Η θρούμπα Αμπαδιός Ρεθύμνης Κρήτης καλλιεργείται σε περιοχές που έχουν ήπιο Χειμώνα και δροσερό Καλοκαίρι και σε εδάφη πλούσια σε άργιλλο και οξείδια του σιδήρου.

Η λίπανση των δένδρων εππρέπεται να γίνεται ως εξής:

- 0,5 μονάδες αζώτου ανά δένδρο κατ'έτος υπό τη μορφή νιτρικής αμμωνίας.

- 0.5 μονάδες καλίου ανά δένδρο κατ’ έτος υπό τη μορφή vιτρικού καλίου.

- 0.2 μονάδες φωσφόρου ανά δένδρο κατ" έτος υπό τη μορφή φωσφορικής αμμωνίας.

Οργανική λίπανση γίνεται με κοπριά αιγοπροβάτων 20 κι­λών ανά δένδρο.


3. Η συλλογή τόυ'έλαιοκάρπου γίνεται με την χρήση ελαιοδικτύων κάθε 3 έως 5 ημέρες και αφού έχει πέσει φυσιολο­γικά στο έδαφος, στο στάδιο της πλήρους ωρίμσνσής του.


4.0 καρπός είναι κυλινδρικός με επιμήκη πυρήνα Το βά­ρος του κυμαίνεται μεταξύ 2.8 και 3,1 γραμμαρίων, του δε πυ­ρήνα από 0.5 έως 0.8 γραμμαρίων και οι μέσες διαστάσεις του καρπού είναι 20x12 χιλιοστά του μέτρου, ενώ του πυρήνα 15x8 χιλιοστά του μέτρου.


5. Η καταπολέμηση του δάκου πρέπει να γίνεται με δαλωματικούς ψεκασμούς από εδάφους ή με βιολογικές μεθό­δους.


6. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται με διάτρητα πλα­στικά τελάρα χωρητικότητας μέχρι 30 kg.


7.0 ελαιόκαρπος δεν πρέπει να έχει προσβολές από δάκο, να εμφανίζει σημεία χτυπημάτων και να περιέχει ξένες ύλες.


8. Η ποικιλία θρούμπα παρουσία του μύκητα ΡΗΟΜΑ OLEAE χάνει την πικρή της γεύση γιατί υδρολύεται η ελαιοπικρίνη. Ετσι σχηματίζονται φυσκές εκπικρισμένες ελιές πάνω στα ελαιόδενδρα αποκτώντος ευχάριστη γλυκιά γεύση χωρίς καμμία ανθρώπινη επεξεργασία, πλην της διαλογής.


Έπειτα τοποθετούνται σε διάτρητα πλαστικό τελάρα βά­ρους 20 έως 25 κιλών, πλένονται και τοποθετούνται με τα ιδια τελάρα σε ψυγεία προκειμένου να διατηρηθούν.


9. Οι ελιές «ΘΡΟΥΜΠΑ ΑΜΠΑΔ1ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. ως τελικό προϊόν στην αγορά διατίθενται σε πλαστικά τελάρα των 5 έως 10 κιλών ή πλοστικές σακκούλες των 5 κι­λών συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια ανά 4.


10.0 λογότυπος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ.·7 ση­μείο στ, του ΠΔ. 81 /1993 για τις ελιές «ΘΡΟΥΜΠΑ ΑΜΠΑ- Δ1ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα αρ­χικά γράμματα του γεωγραφικού ονόματος της ονομασίας προέλευσης, ακολουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό του μέσου συσκευασίας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:


AM - αύξων αριθμός μέσου συσκευοσίος/δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.


11. Επί των ελαιών «ΘΡΟΥΜΠΑ ΑΜΠΑΔΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή α γενικές και ειδικές διατάξεις του ΠΔ. 81/1993 για θέματα που δεν ρυθ­μίζονται με την παρούσα απόφοσή μας.


Από τις διατάξεις της απόφοσης αυτής δεν προκαλείται δα­πάνη σε βάρος του Κρσπκού Προϋπολογισμού.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.

Αθήνα. 23 Δεκεμβρίου 1993

Ο Υφυπουργός


ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.