Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Θρούμπα Θάσου

Αριθ. 316781

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης

επιτραπέζιων ελαιών

ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 -ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντί­νου.

2.-Του Π.Δ. 81/93 (ΦΕΚ 38Α/19.3.93) -Προϋποθέσεις όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων-.

3. Την υπ* αριθ. 4084/24.12.93αίτηση της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Καβάλας, περί αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης επιτραπέζιων ελαιών -ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ-, αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη -ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ» προστατευόμενη ονομασία προέλευσης-Π.Ο.Π.-μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας θρούμπα που καλλιεργείται στη νήσο Θάσο και λόγω του ότι είναι αρκετά συνδεδεμένη με το εν λόγω νησί. ονομάζεται και θασίτικη.

Η ένδειξη -ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ- μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και του Π.Δ. 81/93.

2. Η λίπανση των δένδρων επιτρέπεται να γίνεται ως εξής:

-Το χειμώνα: με σύνθετα βασικά λιπάσματα του τύπου 11-16-15.

-Την άνοιξη με αζωτούχα κυρίως λιπάσματα στις αρδευόμενες περιοχές. Μετά το τέλος συλλογής του καρπού ακολουθεί λίπανση με θειική και φωσφορική αμμωνία.

3. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με τα χέρια.

4. Ο καρπός είναι κυλινδροκωνικός ελαφρά κεκαμμένος και καταλήγει σε μικρή θηλή.

Το βάρος του κυμαίνεται από 1,5 έως 5 γραμμάρια, η σάρκα κυμαίνεται από 79-84% του όγκου του καρπού, ο πυρήνας από 13-18% και ο φλοιός από 3-5%, στο δε κιλό αντιστοιχούν από 290 - 320 τεμάχια.

5.Η καταπολέμηση του δάκου πρέπει να γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους ή με βιολογικές μεθόδους.

8. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται με διάτρητα πλαστικά τελάρα χωρητικότητας 20 - 25 κιλών.

7.Ο ελαιòκaρπος δεν πρέπει να έχει προσβολές από δάκο, να εμφανίζει σημεία χτυπημάτων και να περιέχει ξέ­νες ύλες.

8.Η ποικιλία θρούμπα. παρουσία του μύκητα Phoma Oteae χάνει την πικρή της γεύση λόγω υδρόλυσης της ελαιοπικρίνης. Ο καρπός συλλέγεται από το δένδρο στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσης του ακόμη και υπερώριμος. Έπειτα πλένεται, ταξινομείται κατά μέγεθος και προ­στίθεται χονδρά αλάτι σε περιεκτικότητα 30 - 40% κατ' όγκον, όταν το προϊόν τοποθετηθεί σε δεξαμενές για ωρίμανση. Μετά πάροδο 30 - 40 ημερών έχει επιτευχθεί η ωρίμανση και το προϊόν είναι έτοιμο για να διοχετευθεί στην κατανάλωση, αφού εκτεθεί στον αέρα για οξείδωση και βελτίωση του χρώματος του ελαιοκάρπου.

9.Οι ελιές -ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ- Π.Ο.Π. ως τελικό προϊόν στην αγορά διατίθενται εν ξηρώ σε λευκοσιδηρά δοχεία των 5 και 13 κιλών.

10. Ο λογότυπος που προβλέπεται στο άρθρο 4§7 σημείο στ, του ΠΑ 81/93 για τις ελιές -ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ- Π.Ο.Π. αποτελείται από τα αρχικά γράμματα του γεωγραφικού ονόματος της ονομασίας προέλευσης, ακολουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό του μέσου συσκευασίας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΘΑ -αύξων αριθμός μέσου συσκευασίας / δύο τελευ­ταία ψηφία έτους παραγωγής.

11. Επί των ελαιών -ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ- Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 81/93 για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΦΛΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.