Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Θρούμπα Χίου 1

Αριθ. 316800                                                                                        (17)

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης επι­τροπειών ελαιών .ΘΡΟΥΜΠΑ ΧΙΟΥ·.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις:

α Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 -Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών Προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις- (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 -Περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας κ. Φλώρο Κωνστα­ντίνου-.

2.   Του Π.Δ. 81/93 προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊό­ντων.

3.   Το Ν .Δ. 1085/71 (ΦΕΚ 278/τ.Α) -Περί κυρώσεως συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Αυστριακής Δημοκρατίας αφορώσης εις την προστασίαν των ενδείξεων προελεύσεως, ονομασιών καταγωγής και χαρα­κτηριστικών προϊόντων της γεωργίας, βιομηχανίας και βιο­τεχνίας· και ιδιαίτερα το Παράρτημα Β. σημείο 10 του σχετικού πρωτοκόλλου.

4.  Την αριθ. 189/21.12.93 αίτηση της Ένωσης Μασπ- χοπαραγωγών Xkxj περί αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης επιτροπειών ελαιών -©ΡΟΥΜΠΑ ΧΙΟΥ», αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη ελιά «ΘΡΟΥΜΠΑ ΧΙΟΥ-, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας Θρούμπα, που καλλιεργείται στα διοικητικά όρια των Δήμων: Χίου, Ομη- ρούπολης. Καρδαμύλων, Ανέμωνα, Ιωνίας. Μαστιχοχω­ρίων και των Κοινοτήτων: Αγίου Γεωργίου, Αγίου Γάλατος. Αμάδων, Βέσσας, ΒικΙου, Βολισσού. Διευχών, Ελάτας, Θυμιανών, Καμπιών, Κεράμου. Κουρουνιων, Λαγκάδας, Λεπτοπόδων, ΛιθΙου, Μελανιών, Μεστών. ΝενητουρΙων. ΝεοχωρΙου. Ολύμπων, Παρπαριάς. Πιραμάς. Πισπιλούντος, Πιτυών, Ποταμιάς. Πυργιου. Σιδηρούντος. Σπαρτούντας, Συκιάδας, Τρυπών, Φυτών και Χαλάνδρων της νήσου Χίου.

2. Η εν λόγω ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και του Π.Δ. 81/93.

3. Η Θρούμπα Χίου καλλιεργείται σε περιοχές που έχουν ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι και σε ασβεστολιθικά εδάφη πλούσια σε άργιλλο και οξείδια του σιδήρου.

4.    Η λίπανση των δένδρων επιτρέπεται να γίνεται ως εξής:

-   0,5 μονάδες αζώτου ανά δένδρο κατ’ έτος υπό μορφή νιτρικής αμμωνίας.

-   0,5 μονάδες καλίου ανά δένδρο κατ' έτος υπό μορφή φωσφορικής αμμωνίας.

-0,2 μονάδες φωσφόρου ανά δένδρο κατ' έτος υπό μορφή φωσφορικής αμμωνίας.

-    Οργανική λίπανση μπορεί να γίνεται με κοπριά σε πο­σότητα περίπου 20 κιλών ανά δένδρο.

5.    Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με τη χρήση ελαιοδικτύων, κάθε 3 έως 5 ημέρες και αφού έχει πέσει φυσιολογικά ο καρπός στο έδαφος. στα στάδιο της πλή­ρους ωρίμανσής του.

6.0 καρπός είναι κανονικού μεγέθους, κυλινδρικός, με επιμήκη πυρήνα και στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσης παρουσιάζει συρικνωμένη επιδερμίδα. Το βάρος  του κυ­μαίνεται μεταξύ 2,5 και 3,5 γραμμαρίων.

7.   Η καταπολέμηση του δάκου πρέπει να γίνεται με δολωματικούς ψεκοσμούς από εδάφους ή με βιολογικές με­θόδους.

8.   Ο ελαιόκαρπος δεν πρέπει να έχει προσβολές από δάκο. να εμφανίζει σημεία χτυπημάτων και να περιέχει ξέ­νες ύλες.

9.   Η μεταφορά του ελαιοκάρπου πρέπει να γίνεται με πλαστικά τελάρα βάρους 20 έως 25 κιλών ή ψάθινα κοφίνια.

10.    Η ποικιλία θρούμπα παρουσία του μύκητα ΡΗΟΜΑ OLEAE χάνει την πικρή της γεύση, λόγω υδρόλυσης της ελαιοπικρίνης. Έτσι σχηματίζονται φυσικές επιχρισμένες ελιές πάνω στα ελαιόδενδρα. αποκτώντας ευχάριστη γλυ­κιά γεύση, χωρίς καμιά ανθρώπινη επεξεργασία, πλην της διαλογής.

11.    Οι ελιές  ΘΡΟΥΜΠΑ ΧΙΟΥ Π.Ο.Π. ως τελικό προ­ϊόν στην αγορά διατίθενται σε πλαστικά τελάρα ή σακκούλες βάρους 5 ως  10 κιλών.

12.    Ο λογότυπος που προβλέπεται στο άρθρο 4§7 ση­μείο στ. του Π.Δ. 81/93 για τις ελιές «ΘΡΟΥΜΠΑ ΧΙΟΥ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα αρχικά γράμματα του γεωγρα­φικού ονόματος της ονομασίας προέλευσης, ακολουθού­μενα από τον αύξοντα αριθμό του μέσου συσκευασίας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

XI - αύξων αριθμός μέσου συσκευασίας/δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

13.     Επί των ελαιών «ΘΡΟΥΜΠΑ  ΧΙΟΥ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 81/93 για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την πα­ρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 14 Ιανουαρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΦΑΟΡΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.