Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Σητείας Λασιθίου Κρήτης

Αριθ. 440330 (2)

Αναγνώριση προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ελαιολάδου

ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ·.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΟΡΠΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις:

α. Του όρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου.

γ. Του Π .Δ. 61/1993 -προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων (Α/27/ 93).

2.-Την αίτηση αριθ. 117/21.4.93 της Ένωσης Αγροτι­κών Συνεταιρισμών Σητείας Κρήτης περί -αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης Π.Ο.Π. ελαιο­λάδου με το τοπονΰμιο "ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ.ΚΡΗΤΗΣ", αποφασίζουμε:

1) Η ένδειξη "ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» προστευόμενη ονομασία προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς Κορωνέϊκη καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων: Ζάκρου, Παλιο- κάστρου. Καρυδίου, Ρούσσας, Εκκλησιάς, Κατσιδονίου, Σταυρωμένου, Πισκοκεφάλου. Μαρωνιάς, Παπαγιαννάδων, Χονδράς, Αρμένων, Ζήρου, Αγίας Τριάδας, Περιβολακίων, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Φωτιάς, Πραισσού, Μητάτου, Αχλαδιών, Κρυών, Χρύσοπηγής, Σταυροχωρίου, Αγίου Στεφάνου, Πεύκων, ΑπιδΙων, Σκοπής, Χαμαιζίου, Εξω Μουλιανών. Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης, Τουρλωτής, Σφάκας, Λάστρου και του Δήμου Σητείας της Επαρχίας Σητείας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφοσή μος αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2) Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3) 0 ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπολέμηση του δάκου να γίνεται με δολωματκούς ψεκασμούς από εδάφους, με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κατοπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με ράβδισμα

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλισγράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

- δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

- δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

- δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπασμένες ελιές, σάπιες κλπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται εντός τριών (3) ημερών κατ’ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται οε κλασσικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίες.


4) Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης -ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- Π.Ο.Π., εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικών κατηγοριών.

5) Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π., έχει χρώμα πρασινοκίτρινο, είναι σχετικά παχύρευστο και έχει οργανοληπτικά χαρακτηριστκά ώριμου καρπού, δηλαδή οσμή ώριμου καρπού και φρουτώδη γεύση χαρακτηριστική της ποικιλίας ελιάς που καλλιεργείται στην περιοχή.

6) Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΗ­ΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πριν τη διόθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7) Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση      εξαιρετικού παρθένου ελοιολάδου ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗ­ΤΗΣ»  Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις τουάρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8) 0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά Παρθένα ελαιόλαδα ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής: ΣΗ αύξων αριθ. ετικέτας/ δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9) Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των ΠΑ 61/1993 και 81/1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

10) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής       δενπροκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.