Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Πυλίου Βόλου 1

Αριθ. 317712                                                                                        (11)

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης επιτραπεζΙων ελαίων «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛ1Α ΠΗΛΙΟΥ ΒΟ­ΛΟΥ-.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΟΡΠΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:

α) Του όρθρου 11 του Ν. 2040/92 -ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις· (Α/70).

β) Την απόφαση 184/27.10.1993. περί ανάθεσης αρ­μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνστα­ντίνου.

2.  Του Π.Δ. 81/93 προϋποθέσεις, όροι και διοδικοσία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργκών προϊό­ντων.

3. Το Ν.Δ. 1085/71 (ΦΕΚ 278 τεύχος Α ) «περί κυρώ­σεως συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Αυστριακής Δημοκρατίας αφορώσης ας την προστα­σία των ενδείξεων προελεύσεως, ονομασιών καταγωγής και χαρακτηριστικών προϊόντων της γεωργίας, βιομηχα­νίας και βιοτεχνίας» και ιδιαίτερα το Παρόρτημα Β', σημείο 10 του σχετικού πρωτοκόλλου.

4.  Την 808/4.1.1994 αίτηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πηλίου - Β. Σποράδων (ΣΥΝ. ΠΕ) περί αναγνωρίσεως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης επιτροπειών ελαίων "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΠΗΛΙΟΥ  ΒΟ­ΛΟΥ",

αποφοσίζουμε.

1. Η ένδειξη "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΥ", προ­στατευόμενη ονομασία προέλευσης " Π.Ο.Π. " μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επιτρσπέζιες ελιές της ποικιλίας Κονσερβολιά που καλλιεργείται στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων: Αγριάς, Κάτω Λεχώνιας, Ανω Λεχώνιας, Κα­λών Νερών, Αφετών. Μηλίνας. Λαύκου, Ξυνόβρυσης, ΜουρεσΙου, Αγίου Δημητρίου, Ανήλιου, Συκής, Δρόκειας. Αγίου Λαυρεντίου, Νεοχωρίου, Καλαμακίου, Λαμτπνού, Ξουριχτίου, Αργαλαστής, ΤρΙκερι. Προμμυρίου, Τσαγκαράδας. Κισσού, Μακρυράχης, Ζαγοράς, ΠουρΙου Αγίου Βλοσίου, Αγίου Γεωργίου και Μηλιών, της Επαρχίας Βό­λου.

2. Η εν λόγω ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και του Π.Δ. 81/93.

3. Η «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΥ" καλλιεργείται καθ’ όλο το μήκος και πλάτος της οροσειράς του Πηλίου και σε περιοχές όπου χαρακτηρίζονται από ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι και σε πηλοαμμώδη εδάφη.

4.      Η λίπανση των δένδρων επιτρέπεται να γίνεται ως

εξής:

-μέχρι 1 μονάδα αζώτου ανά δένδρο κατ' έτος, κυρίως υπό μορφή ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας.

-μέχρι Ο,5 μονάδες φωσφόρου ανά δένδρο, ανά διετία με τη μορφή υπερφωσφορικού,

-μέχρι 1 μονάδα καλίου σε ξηρικά εδάφη ανά δένδρο και διετία με την μορφή θειικού καλίου ή με 0,7 μονάδες καλίου σε αρδευόμενες καλλιέργειες με τη μορφή νιτρικού καλίου.

-Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ' όσον απαιτείται μπορεί να γίνει λίπανση με μικρές ποσότητες μαγνησίου και βορίου με τη μορφή βόρακα.

5. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με το χέρι στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσης του καρπού όταν το χρώμα του είναι μαύρο ή στο στάδιο πριν την έναρξη της ωρίμαν­σης όταν ακόμα ο καρπός είναι πράσινος.

8. Το μέσο βάρος του καρπού είναι 7 γραμμάρια και η σχέση σάρκας /πυρήνα είναι 6 προς 1.

7.  Η καταπολέμηση του δάκου πρέπει να γίνεται με δο-ωμσπκούς ψεκασμούς από εδάφους ή με βιολογικές με­θόδους.

8.  Η μεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται με διάτρητα πλαστικά τελάρα χωρητικότητας μέχρι 25 κιλών.

9.  Ο ελαιόκαρπος δεν πρέπει να έχει προσβολές από δάκο. να εμφανίζει σημεία χτυπημάτων και να περιέχει ξέ­νες ύλες.

10.   Η εκπίκριση του ελαιοκάρπου γίνεται με τον παρα­δοσιακό τρόπο για τις μαύρες ελιές σε δεξαμενές με άλμη ή με την Ισπανική μέθοδο για τις πράσινες ελιές με προ­σθήκη διαλύματος καυσπκτικής σόδας στις δεξαμενες πριν την τοποθέτηση τους σε άλμη.

11.  Η συντήρηση του ελαιοκάρπου μέχρι την στιγμή της κατανάλωσης, γίνεται με παραμονή σε διάλυμα άλμης 8 - 10% και υποβοηθείται από την οξύτητα που αναπτύσσεται από τον σχηματισμό οργανικών οξέων που παράγονται από ζυμώσεις και την αναεροβίωση που επιδιώκεται με καλό κλείσιμο των δεξαμενών.

12.  Η "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΥ" διατίθεται ως τελικό προϊόν στην αγορά σε πλαστικά δοχεία των 2 κιλών, και σε πλαστικά αλλά και ανοξείδωτα μεταλικά των 5 και 13 κιλών. Στο μέλλον πρόκειται να συσκευάζεται και σε γυάλινα βάζα χωρητικότητας λιγότερης του 1 κιλού, έχει γεύση φρουτώδη. τραγανή σάρκα, εύκολα αποσπώμενη από τον πυρήνα και χρώμα μαύρο έως μελανοιώδες για τις μαύρες ελιές.

13.  Οι εμπορικοί τύποι του τελικού προϊόντος συμφωνά με το μέγεθός τους είναι οι εξής:

Εμπορική ονομασία Αριθμός καρπών ανά κιλό

SUPER MAMOUTH

91

-

100

MAMOUTH

101

-

110

SUPER COLOSSAL

111

-

120

COLOSSAL

121

-

140

GIANTS

141

-

160

EXTRA JUMBO

161

-

180

JUMBO

181

-

200

EXTRA LARGE

201

-

230

LARGE

231

-

260

SUPERIOR

261

-

290

BRILLIANTS

291

-

320

FINE

321

-

350

BULLETS

351

-

380

14. Ο λογότυπος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ 7 σημείο στ., του Π.Δ. 81/93 για τις ελιές «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΥ"Π.Ο.Π. αποτελείται από τα αρχικό γράμματα του γεωγραφικού ονόματος της ονομασίας προέλευσης, ακολουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό του μέσου συσκευασίας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής: ΠΗ - αύξων αριθμός μέσου συσκευασίας/ δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

5. Επί των ελαιών "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΥ" Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 81 /93 για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.