Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Πεζά Ηρακλείου 1


Αναγνώριση προστατευμένης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου

ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

"Εχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών προσώπων, εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Του Π.Δ. 61/93 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/ 93).ù

2, Την Υ 2015/353362/1.6.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Καραγκούνη» (Β/728/92).

3. Την αΐτηοη αριθμ. 706/15.4.93 αίτηση της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Πεζών Ν, Ηρακλείου Κρήτης «περί αναννώρισης προστατευόμενης Ονομασίας προελεύσεως (Π.Ο,Π.) με την ένδειξη

ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, αποφασίζουμε;

.1.-Η ένδειξη «ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» προστατευόμενη ονομασία προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς Κορωνέϊκη καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων: "Αγιος Βασί­λειος, Αγιές Παρασκιές, Αλάγνι, Αστρακοί, Αστρίτσι, Μυρτιά, Καλλονή, Καλαγάρι, Κουνάβοι, Μελέσες, Πανόραμα, Πατσσίδερσς, Πεζά, Χουδέτσι, Μεταξσχώρι, Kεφάλι, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή με τις σχετικές διατάξεις του

Ν.2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2.-Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε. ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναγραφομένων Κοινοτήτων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3.-Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. θα πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους n καταπολέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, χωρίς καμμιά καταπολέμηση ή με άλλους βιολογικούς τρόπους.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με την χρήση χειροκίνητων ραβδιστικών μηχανημάτων ή με χρήση μικρών ξύλινων ραβδιών.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30-50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες

-δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

-δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένες καρπούς (σπασμένες ελιές, σάπιες, κ.τ.λ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία, γίνεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του,

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασσικά ή φυγοκεντρικα ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας κατά την μάλαξη.

4.-Δεν δικαιούται της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικών κατηγοριών.

5.-Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΠΕΖΑ ΗΡΑ­ΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ώριμου καρπού, δηλαδή οσμή ώριμου καρπού γλυκίζουσα γεύση.

6._Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΠΕΖΑ ΗΡΑ­ΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π., πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7.-Για την παραγωγή διακίνηση και τυποποίηση εξαιρετικού ελαιολάδου «ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/1993.

8.0 λογότυπος, που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π .Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό της ετικέτας και το έτος παραγωγής και αναγράφονται ως εξής ΠΖ-αυξ. αριθμ. ετικετ. / /δυο τευταΐα στοιχεία έτους παραγωγής

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρ­μογή οι γενικές και ειδικές

διατάξεις του Ν.2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61/1993 και 81/1993,

για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 19 Ιουλίου 1993.


Ο ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.