Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Λυγουριό Ασκληπείου 1

Αριθ. 440327                                         (1)

Αναγνώριση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου του

«ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» Ν. Αργολίδος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ        

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).­

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου.­­

γ. Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/ 93).

2.      Την αίτηση αριθ. 2967/13.9.93 του Δήμου Ασκληπιείου του Νομού Αργολίδας περί αναγνωρίσεως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης -ΠΟΠ- με το τοπωνύμιο «ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» Αργολίδας,

αποφασίζούμε:

1.Η ένδειξη «ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΑΣΚΗΠΙΕΙΟΥ» Π.Ο.Π μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς «Μανάκι» που καλλιεργείται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ασκληπιείου περιοχής Αργολίδας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1993 και του Π.Δ. 61/1993.­

2.Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

­

3.0 ελαιόκαρπος για παραγωγή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:­

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία καταπολέμηση.­­

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με ειδικά χτένια ή με τα χέρια με προσοχή για να μην γίνεται τραυματισμός των καρπών ποτέ δεν συλλέγεται η χαμάδα.­­

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30-50 χιλιογράμμων.­

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

- δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες.

-  δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.­

- δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπασμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε σποσοστό μεγαλύτερο του 5%.­

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.­

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασσικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας, κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίας.­­­

4.. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης του ΠΟΠ «ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικών κατηγοριών.­

5.Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π. «ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» έχει πράσινο - κίτρινο χρώμα είναι μετρίας ρευστότητας και ωραία γεύση που δίνει την αίσθηση φρέσκου φρούτου ειδικά στα φρέσκα λάδια. Η γλυκόπικρη γεύση βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.­­­

6. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «Π.Ο.Π.» «ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.­­­­

7. Για την παραγωγή διακίνηση και τυποποίηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Π.Ο.Π.» «ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 6 του Π.Δ. 61 /1993 για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα «Π.Ο.Π.» «ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής: ΛΥ/αύξων αρ. ετι- κέττας/δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.­

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων ΠΟΠ «ΛΥΓΟΥΡΙΟ-ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61/1993 και 81/1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.­­

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.