Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Κροκεές Λακωνίας 1

Αρώ. 317738 (θ)

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου · Κροκεές Λακωνίας-.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 -ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών Προσώ­πων εποπτείας του και άλλες δκπόξας- (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωτ "ίας Φλώρο Κωνσταντί­νου.

γ. Του Π.Δ. 61/1993 -προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων- (Α/27/ 93).

2. Την αίτηση αριθ. 1087/9.12.93 του Αγροτικού Συνε­ταιρισμού Κροκεών περί αναγνώρισης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Ελαιολάδου «Κροκεές Λακω­νίας», αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη -Κροκεές Λακωνίας- ΠΟΠ μπορεί να χρη­σιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς -Μυρ- τολιά» και -Αθηνολιά-, καλλιεργούμενες στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κροκεών του Ν. Λακωνίας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3. Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ·Κροκεές Λακωνίας- Π.Ο.Π. πρέπει να πλη- ρεΙ τις εξής προϋποθέσεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με μάδηιια της ελιάς «χτένες) σε πλαστικά ελαιόπανα αφού προηγουμέ­νως το δένδρο έχε» κλαδευτεί Από τους κομμένους κλά­δους ο ελαιόκαρπος αφαιρείται με ελαιοσυλεκτικά εδά­φους ή με ραβδισμό.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σόκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

- δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

- δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό με­γαλύτερο του 5%.

- δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ* ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμο­κρασίες μικρότερες από 30* C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίες.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης -Κροκεές Λακωνίας- Π.Ο.Π. εξαιρετικά παρ­θένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιό­λαδα κατωτέρω ποιοτικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο -Κροκεές Λακω­νίας- Π.Ο.Π. έχει χρώμα έντονο χρυσαφί και άρωμα ώρι­μου φρούτου ελιάς.

6. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα -Κροκεές Λακω­νίας» Π.Ο.Π. πριν «η διάθεοή τους στην κατανάλωση υπο­βάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωρ­γίας.

7. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρε­τικού παρθένου ελαιολάδου «Κροκεές Λακωνίας» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «Κρο­κεές Λακωνίας» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΚΡ - αύξων αριθμός ετικέτας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «Κροκεές Λακωνίος» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61 /1993 και81 /1993. για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις δκπάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 18 Ιανουαρίου 1994

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αρώ. 317738 (θ)

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου · Κροκεές Λακωνίας-.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 -ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών Προσώ­πων εποπτείας του και άλλες δκπόξας- (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωτ "ίας Φλώρο Κωνσταντί­νου.

γ. Του Π.Δ. 61/1993 -προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων- (Α/27/ 93).

2. Την αίτηση αριθ. 1087/9.12.93 του Αγροτικού Συνε­ταιρισμού Κροκεών περί αναγνώρισης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Ελαιολάδου «Κροκεές Λακω­νίας», αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη -Κροκεές Λακωνίας- ΠΟΠ μπορεί να χρη­σιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς -Μυρ- τολιά» και -Αθηνολιά-, καλλιεργούμενες στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κροκεών του Ν. Λακωνίας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3. Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ·Κροκεές Λακωνίας- Π.Ο.Π. πρέπει να πλη- ρεΙ τις εξής προϋποθέσεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με μάδηιια της ελιάς «χτένες) σε πλαστικά ελαιόπανα αφού προηγουμέ­νως το δένδρο έχε» κλαδευτεί Από τους κομμένους κλά­δους ο ελαιόκαρπος αφαιρείται με ελαιοσυλεκτικά εδά­φους ή με ραβδισμό.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σόκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

- δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

- δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό με­γαλύτερο του 5%.

- δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ* ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμο­κρασίες μικρότερες από 30* C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίες.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης -Κροκεές Λακωνίας- Π.Ο.Π. εξαιρετικά παρ­θένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιό­λαδα κατωτέρω ποιοτικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο -Κροκεές Λακω­νίας- Π.Ο.Π. έχει χρώμα έντονο χρυσαφί και άρωμα ώρι­μου φρούτου ελιάς.

6. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα -Κροκεές Λακω­νίας» Π.Ο.Π. πριν «η διάθεοή τους στην κατανάλωση υπο­βάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωρ­γίας.

7. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρε­τικού παρθένου ελαιολάδου «Κροκεές Λακωνίας» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «Κρο­κεές Λακωνίας» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΚΡ - αύξων αριθμός ετικέτας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «Κροκεές Λακωνίος» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61 /1993 και81 /1993. για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις δκπάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 18 Ιανουαρίου 1994

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αρώ. 317738 (θ)

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου · Κροκεές Λακωνίας-.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 -ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών Προσώ­πων εποπτείας του και άλλες δκπόξας- (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωτ "ίας Φλώρο Κωνσταντί­νου.

γ. Του Π.Δ. 61/1993 -προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων- (Α/27/ 93).

2. Την αίτηση αριθ. 1087/9.12.93 του Αγροτικού Συνε­ταιρισμού Κροκεών περί αναγνώρισης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Ελαιολάδου «Κροκεές Λακω­νίας», αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη -Κροκεές Λακωνίας- ΠΟΠ μπορεί να χρη­σιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς -Μυρ- τολιά» και -Αθηνολιά-, καλλιεργούμενες στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κροκεών του Ν. Λακωνίας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3. Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ·Κροκεές Λακωνίας- Π.Ο.Π. πρέπει να πλη- ρεΙ τις εξής προϋποθέσεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με μάδηιια της ελιάς «χτένες) σε πλαστικά ελαιόπανα αφού προηγουμέ­νως το δένδρο έχε» κλαδευτεί Από τους κομμένους κλά­δους ο ελαιόκαρπος αφαιρείται με ελαιοσυλεκτικά εδά­φους ή με ραβδισμό.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σόκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

- δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

- δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό με­γαλύτερο του 5%.

- δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ* ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμο­κρασίες μικρότερες από 30* C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίες.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης -Κροκεές Λακωνίας- Π.Ο.Π. εξαιρετικά παρ­θένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιό­λαδα κατωτέρω ποιοτικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο -Κροκεές Λακω­νίας- Π.Ο.Π. έχει χρώμα έντονο χρυσαφί και άρωμα ώρι­μου φρούτου ελιάς.

6. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα -Κροκεές Λακω­νίας» Π.Ο.Π. πριν «η διάθεοή τους στην κατανάλωση υπο­βάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωρ­γίας.

7. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρε­τικού παρθένου ελαιολάδου «Κροκεές Λακωνίας» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «Κρο­κεές Λακωνίας» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΚΡ - αύξων αριθμός ετικέτας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «Κροκεές Λακωνίος» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61 /1993 και81 /1993. για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις δκπάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 18 Ιανουαρίου 1994

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.