Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Κρανίδι Αργολίδας 1

Αριθ. 315790                                                        (7)

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου

-ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών Προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντί­νου.

γ. Του Π.Δ. Θ1/1993 "προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων- (Α/27/ 93)".

2. Την από 5.6.93 αίτηση του Στυλιανού Δημαράκη περί αναγνωρίσεως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου -ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»,

αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη -ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- Π.Ο.Π. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς «Μανάκι· και «Κορωνέϊκη» καλλιεργούμενες στα διοικητικά όρια της επαρχίας Ερμιονίδας ήτοι: τα διοικητικά όρια του Δήμου Κρανιδίου και των κοινοτήτων Ερμιόνης, θερμησίας, Ηλιοκόστρου, Διδύμων, Φούρων, Κοιλάδος και Πορ- τοχελίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθο­ρίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές δια­τάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3. Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου -ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- Π.Ο.Π. πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με τα χέρια ή με χτένια καθώς και τη χρήση ελαιοπάνων.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-  δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

-  δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό με­γαλύτερο του 5%.

-  δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκόρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμο­κρασίες μικρότερες από 30 °C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίες.

4.  Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης -ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- Π.Ο.Π. εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρω ποιοτικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο -ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟ­ΛΙΔΑΣ» Π.Ο.Π. έχει χρώμα χρυσοκίτρινο και γεύση γλυκό­πικρη.

6. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο -ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟ­ΛΙΔΑΣ- Π.Ο.Π. πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανολη­πτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρε­τικού παρθένου ελαιολάδου -ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ­θρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα -ΚΡΑ­ΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΚΡ - αύξων αριθμός ετικέτας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων -ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενι­κές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61/1993 και 81/1993, για θέματα που δεν ρυθμίζο­νται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 1994

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                ♦

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.