Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Κονσερβολιά Στυλίδας 1

Αριθ. 317748

Αναγνώριση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Π.Ο.Π.

"ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις:

α. Του όρθρου 11 του Ν. 2040/92 "ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάζεις" (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεση αρμοδιο­τήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντί­νου.

2.   Του Π.Δ 81/93 "προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊό­ντων".

3.   Το Ν .Δ. 1085/71 (ΦΕΚ 278 τεύχος Α") "Περί κυρώ­σεως συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Αυστριακής Δημοκρατίας αφορώσης εις την προστασίαν των ενδείξεων προελεύσεως, ονομασιών καταγωγής και χαρακτηριστικών προϊόντων της γεωργίας, βιομηχα­νίας και βιοτεχνίας·" και ιδιαίτερα το Παράρτημα Β', σημείο 10 του σχετικού πρωτόκολλου.

4.   Την αριθ. 1 /4.1.94 αίτηση της Ένωσης Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας (ΣΥΝ.ΠΕ), "περί αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης Π.Ο.Π. "ΚΟΝ­ΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ».

αποφασίζουμε:

1.    Η ένδειξη "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ" προστατευάμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) μπορεί να χρησιμο­ποιηθεί για τις επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας κονσερβο- λιά που καλλιεργείται στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Γλύφας, ΒαθυκοΙλου. Πελασγίας. Μύλων. Σπάρτιας. ΑχλαδΙου, Ραχών. Παλαιοκερασιάς, Αχινού. Καραβόμυλλου, Ανύδρου. Νεράιδας. Στυλίδας. ΑυλακΙου. ΑγΙος Μα­ρίνος. Λιμογαρδίου και Λογγπο'ιου, της Επαρχίας Φθιώτι­δας του Νομού Φθιώτιδος, και εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και του Π.Δ. 81 / 93.

2.   Η "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ" Π.Ο.Π. καλλιεργείται σε περιοχές του Νομού Φθιώτιδας που έχουν ήπιο Χει­μώνα και δροσερό καλοκαίρι και σε εδάφη πηλοαμ- μώδη.

3.    Η λίπανση των δένδρων επιτρέπεται να γίνεται ως εξής:

-   Μέχρι 1 μονάδα αζώτου ανά δένδρο κατ' έτος κυρίως υπό μορφή οσβεστονπρικής αμμωνίος.

-    Μέχρι 0.5 μονάδες φωσφόρου ανά δένδρο και ανά διετία μέ τη μορφή υπερφωσφορικό.

-    Μέχρι 1 μονάδα καλίου σε ξηρικά εδάφη ανά δένδρο και διετία με τη μορφή θεϊκού καλίου ή με 0.7 μονάδες κα­λίου σε αρδευομένες καλλιέργειες με την μορφή νιτρικού και θεϊκού καλίου.

-    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τροφοπενίος Βορίου χρη­σιμοποιούνται μικρές ποσότητες βόρακα.

4.    Η άρδευση γίνεται 3 μέχρι 5 φορές από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο με κατάκλυση ή στάγδην.

5.   Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με το χέρι από το δένδρο όταν ο καρπός είναι πράσινος ή στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσής του όταν είναι μαύρος.

6. Το μέσο βάρος του καρπού για παραγωγή ελαιών "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ" ανέρχεται σε 7 γραμμάρια, η δε σχέση πυρήνα προς καρπό είναι 8 προς 1.

7. Η καταπολέμηση του δάκου πρέπει να γίνεται με δο- λωματικούς ψεκασμούς από εδάφους ή με βιολογικές με­θόδους.

8.   Η μεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται με διάτρητα πλαστικά τελάρα χωρητικότητας μέχρι 25 κιλών.

9.   Ο ελαιόκαρπος δεν πρέπει να έχει προσβολές από δάκο, να εμφανίζει σημεία χτυπημάτων και να περιέχει ξέ­νες ύλες.

²

10.   Η εκπίκριση γίνεται είτε με τον παραδοσιακό τρόπο για τις μαύρες ελιές σε δεξαμενές με διάλυμα χλωριούχου νατρίου, είτε με την Ισπανική μέθοδο για τις πράσινες ελιές με προσθήκη διαλύματος καυστικής σόδας στις δε­ξαμενές μετά από καλό πλύσιμο με νερό και την μετέπειτα τοποθέτησή τους σε άλμη.

Η συντήρηση του ελαιοκάρπου μέχρι την στιγμή της κα­τανάλωσης του. γίνεται με παραμονή σε διάλυμα άλμης 7-9% και υποβοηθείται από την οξύτητα που αναπτύσσε­ται από την παραγωγή οργανικών οξέων λόγω της αναερό­βιος γαλακτικής ζώμωσης που συντελείται με το ερμητικό κλείσιμο των δεξαμενών.

11.    Οι ελιές -ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ- Π.Ο.Π., ως τελικό προϊόν μπορεί να συσκευάζονται σε γυάλινα και πλαστικά δοχεία των 1 και 2 κιλών και σε πλαστικά των 3.5 και 13 κιλών.

Το τελικά προϊόν έχει γεύση φρουτώδη, σάρκα τραγανή εύκολα αποσπώμενη από τον πηρήνα μεγάλη αντοχή στη συντήρηση και χρώμα μαύρο μέχρι μελανοϊώδες οι -μαύ­ρες» ελιές και πράσινο μέχρι αχυροκίτρινο για τις -πράσι­νες- ελιές.

Εμπορική ονομασία SUPER ΜΑΜΟΥΤΗ ΜΑΜΟΥΤΗ SUPER KOLOSAL KOLOSSAL GIANTS EXTRA JUMBO JUMBO EXTRA LARGE LARGE SUPERIOR BRILLIANTS FINE

BULLETS

12.   Οι εμπορικοί τύποι του τελικού προϊόντος σύμφωνα με το μέγεθος του ελαιοκάρπου που μπορεί να χρησιμο­ποιούνται γιο την περιγραφή του προϊόντος είναι οι εξής:

Αριθμός καρπών ανά κιλό

91-100

101-110

111-120

121-140

141-160

161-180

181-200

201-230

231-260

261-290

291-320

321-350

351-380.

13.   Ο λογότυπος που προβλέπεται στο άρθρο 4 & 7 ση­μείο στ. του Π.Δ. 81/93 για την "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙ­ΔΑΣ" Π.Ο.Π. αποτελείται από τα αρχικά γράμματα του γεωργραφικού ονόματος της ονομασίας προέλευσης, ακο­λουθούμενα από τρν αύξοντα αριθμό του μέσου συσκευα­σίας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παρα­γωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΣΤ - αύξων αριθμός μέσου συσκευασίας δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

14.      Επί των ελαιών «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 81 /93 για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 18 Ιανουαρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.