Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Κονσερβολιά Ροβίων 1

Αριθ. 319102 (12)

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης

(Π.Ο.Π.) Κονσερβολια ΡΟΒΙΩΝ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εχοντος υπόψη:

1. α. Του όρθρου 11 του Ν. 2040/Θ2 "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών προσώ­πων εποπτείας και άλλες διατάξεις-"(Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 «περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντί­νου".

2. Του Π.Δ. 81/93 "προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊό­ντων"·.

3. Την από 31.12.93 αίτηση του Αγροτικού Συνεταιρι­σμού Ροβιών Εύβοιας, "περί αναγνώρισης προστατευόμε­νης ονομασίας προέλευσης "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΡΟΒΙΩΝ"

αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη "ΚΟΣ8ΕΡΒΟΛ1Α ΡΟΒΙΩΝ" προστατευό­μενη ονομασία προέλευσης "Π.Ο.Π. " μπορεί να χρησιμο­ποιηθεί για τις επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας Κονσερ- βολιά που καλλιεργείται στα διοικητικά όρια της Κοινότη­τας Ροβιών του Νομού Ευβοίας, με τους πέριξ οικισμούς που ανήκουν στην εν λόγω Κοινότητα και εφόσον πληρού­νται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την οπόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και του Π.Δ. 81/93.

2. Η «ΚΟΣΝΕΡΒΟΛΙΑ ΡΟΒΙΩΝ" καλλιεργείται σε μέσης μηχανικής σύστασης εδάφη, γόνιμα καλώς στραγγιζόμενα επαρκώς εφοδιασμένα με οσβέστιο. Το κλίμα της περιο­χής χαρακτηρίζεται ως ήπιο μεσογειακό χωρίς παγωνιές με μεγάλη ηλιοφάνεια.

3. Η λίπανση γίνεται περί τα μέσα Ιανουαρίου και χρησι­μοποιείται λίπασμα 11-16-15 σε ποσότητα 7-8 κιλά/ δένδρο και συμπληρωματικά στα φτωχότερα εδάφη ή στα εξαντλημένα δένδρα 3-4 κιλά ανά δένδρο με λίπασμα 16- 20-0.

4. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με το χέρι.

5. Η καταπολέμηση του δάκου πρέπει να γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους ή με βιολογικές με­θόδους.

6. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται με διάτρητα πλαστικά τελάρα

χωρητικότητας μέχρι 30 κιλών.

7. Ο ελαιόκαρπος δεν πρέπει να έχει προσβολές από δάκο, να εμφανίζει σημεία χτυπημάτων και να περιέχει ξέ­νες ύλες.

8. Η εκπίκριση του ελαιοκάρπου γίνεται με διάλυμα 2% καυστικής σόδος και διαρκεί ανάλογα με την θερμοκρασία περίπου 12 ώρες.

Στη συνέχεια οι ελιές ξεπλένονται με άφθονο νερό (3 φορές) επί ένα 24ωρο. Ακολούθως τοποθετούνται σε κά­δους πλήρεις άλμης (περί 8 Bamme). όπου γίνεται η ζύμωσή τους, με την επίδροση γαλακτοβακίλων. στην ίδια άλμη μετά την ζύμωση, γίνεται η ωρίμανσή τους.

9. Οι ελιές "ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΡΟΒΙΩΝ" Π.Ο.Π. ως τελικό προϊόν διατίθεται στην αγορά σε γυάλινα βάζα των 150 και 280 γραμμαρίων, σε πλαστικά δοχεία των 5 κιλών και σε πλαστικά ή λευκοσιδηρά των 13 κιλών.

Οι εν λόγω συσκευασίες πληρούνται με ελαόλοδο ή άλμη και προστίθενται διάφορα παραδοσιακά αρωματικό φυτά, μπαχαρικά, αμυγδαλόψυχα κλπ.

10. Το τελικό προϊόν με φυσικό πράσινο ή μαύρο ιώδες χρώμα, έχει τραγανή σάρκα, υψηλή περιεκτικότητα σακ­χάρων και φρουτώδη γεύση.

11. Ο λογότυπος που προβλέπεται στο άρθρο 4§7 ση­μείο στ του Π.Δ. 81 /93 για τις ελιές -ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΡΟ­ΒΙΩΝ- Π.Ο.Π.. αποτελείται από τα αρχικά γράμματα του γεωγραφικού ονόματος της ονομασίας προέλευσης, ακο­λουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό του μέσου συσκευα­σίας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παρα­γωγής και αναγράφονται ως εξής: ΡΟ -αύξων αριθμός μέ­σου συσκευασίος/δύο τελευταία ψηφία έτους παραγω­γής.

12. Επί των ελαιών"ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΡΟΒΙΩΝ" Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατά­ξεις του Π.Δ. 81/93 για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 1994


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.