Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Κονσερβολιά Αταλάντης 1

Αριθ. 317740                                                                                                   (7)

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.)

ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/7ϋ).

β.Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντί­νου.

2.Του Π.Δ. 81/93 Προϋποθέσεις, όρο: και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊό­ντων.

3.Το Ν.Δ. 1065/71 (ΦΕΚ 278 Τεύχος Α ) «περί κυρώ­σεως συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Αυστριακής Δημοκρατίας αφορώσης εις την προστα

οίο των ενδείξεων προελεύσεως ονομασιών καταγωγής και χαρακτηριστικών προϊόντων της γεωργίας, βιομηχα­νίας και βιοτεχνίας» και ιδιαίτερα το Παράρτημα Β. σημείο 10 του σχετικού πρωτοκόλλου.

4. Την υπ'αριθ. 1418/7.1 94 αίτηση τη£ Ενωσης Γεωρ­γικών Σο/εταιρισμών Αταλάντης, περί αναγνώρισης προ­στατευόμενης ονομασίας προέλευσης «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»,

αποφασίζουμε:

1.       Η ένδειξη «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» προστα­τευόμενη ονομασία προέλευσης «Π.Ο.Π» μπορεί να χρη­σιμοποιηθεί για τις επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας «Κονσερβολιά» που καλλιεργείται στα διοικητικά όρια των Δή­μων: Αταλάντης. Κομμένων Βούρλων, Ελάτειας και των Κοινοτήτων: Αγίου Κων/νου. Αρκίτσας, Αγνάντης, Εξάρ- χου, ΖελΙου, Καλαποδιού, Κόλαλα, Κυπαρισσίου, Λάρυ- μνας, Λιβανάτων, Μαλεσσίνας, Μαρτίνου, Μέγα Πλατά­νου, Προσκυνάς, Σφόκας και Τραγάνας.

Της Επαρχίας Λοκρίδας του Νομού Φθιώτιδας, και εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και του Π.Δ. 81/93

.

2.     Η «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Π.Ο.Π. καλλιερ­γείται σε περιοχές του Νομού Φθιώτιδας που έχουν ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι και σε εδάφη «ερυθρά» πηλοαμμώδη.

3.       Η λίπανση των δένδρων επιτρέπεται να γίνεται ως εξής:

-μέχρι 1 μονάδα αζώτου ανά δένδρο κατ' έτος κυρίως υπό μορφή θειϊκής αμμωνίας.

-μέχρι 0,5 μονάδες φωσφόρου ανά δένδρο και ανά διε­τία με τη μορφή υπερφωσφορικού.

-μέχρι 1 μονάδα καλίου σε ξηρικά εδάφη ανά δένδρο και διετία με τη μορφή θειικού καλίου.

-σε εξαιρετικές περιπτώσεις τροφοπενίας βορίου χρη­σιμοποιούνται μικρές ποσότητες βόρακα.

4.Η άρδευση γίνεται 3 μέχρι 5 φορές από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο με κατάκλυση ή στάγδην.

5.     Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με το χέρι από το δένδρο όταν ο καρπός είναι πράσινος ή στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσής του όταν είναι μαύρος.

θ. Το μέσο βάρος του καρπού για παραγωγή ελαιών «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ» ανέρχεται σε 7 γραμμάρια, η δε σχέση πυρήνα προς καρπό είναι 6 προς 1.

7.Η καταπολέμηση του δάκου πρέπα να γίνεται με δολωμσπκούς ψεκασμούς από εδάφους ή με βιολογικές με­θόδους.

8.Η μεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται με διάτρητα πλαστικά τελάρα χωρητικότητας μέχρι 25 κιλών.

9.Ο ελαιόκαρπος δεν πρέπει να έχει προσβολές από δάκο. να εμφανίζει σημεία χτυπημάτων και να περιέχει ξέ­νες ύλες.

10.      Η εκπίκρυση γίνεται είτε με τον παραδοσιακό τρόπο για τις μαύρες ελιές σε δεξαμενές με διάλυμα χλωριούχου νατρίου, είτε με την ισπανική μέθοδο για τις πράσινες ελιές με προθήκη διαλύματος καυστικής σόδας στις δε­ξαμενές ιιετά από καλό πλύσιμο με νερό και την μετέπειτα τοποθέτηση τους σε άλμη.

Η συντήρηση του ελαιοκάρπου μέχρι την στιγμή της κα- τπνάλωσής του, γίνεται με παραμονή σε διάλυμα άλμης 7-9% και υποβοηθείται από την οξύτητο που αναπτύσσε­ται από την παραγωγή οργανικών οξέων λόγω της αναερό­βιας γαλακτικής ζύμωσης που συντελείται με το ερμητικιό κλείσιμο των δεξαμενών.

11.   Οι ελιές «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Π.Ο.Π., ως τελικό προϊόν μπορεί να συσκευάζονται σε γυάλινα και πλαστικά δοχεία των 1 και 2 κιλών και σε πλαστικά των 3,5 και 13 κιλών.

Το τελικό προϊόν έχει γεύση φρουτώδη, σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη από τον πυρήνα μεγάλη αντοχή στη συντήρηση και χρώμα μαύρο μέχρι μελανοιώδες οι -μαύ­ρες- ελιές και πράσινο μέχρι αχνοκίτρινο για τις «πράσι­νες-» ελιές.

Αριθμός καρπών ανά κιλό 91-100 101-110 111-120 121-140 141-180 161-180 181-200 201-230 231-260 261-290 291-320 321-350 351-380

12.    Οι εμπορικοί τύποι του τελικού προϊόντος σύμφωνα με το μέγεθος του ελαιοκάρπου που μπορεί να χρησιμο­ποιούνται για την περιγραφή του προϊοντος είναι οι εξής:

Εμπορική Ονομασία

SUPER MAMOUTΗ

MAMOUTH

SUPER COLOSSAL

COLOSSAL

GIANTS

EXTRA JUMBO

JUMBO

EXTRA LARGE

LARGE

SUPERIOR

BRILLIANTS

FINE

BULLETS

13.0 λογότυπος που προβλέπεται στο άρθρο 4 §7 ση­μείο στ του Π .Δ. 81 /93 για την ¨«ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΤΑΛΑ­ΝΤΗΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα αρχικά γράμματα του γεωγραφικού ονόματος της ονομασίας προέλευσης, ακο­λουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό του μέσου συσκευα­σίας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παρα­γωγής και αναγράφονται ως εξής:

AT -αύξων αριθμός μέσου συσκευασίας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

14. Επί των ελαιών «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 81/93 γιο θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 18 Ιανουαρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.