Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Κολυμβάρι Χανίων 1

Αριθ. 371571 (7)

Αναγνώριση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ελαιολάδου

«ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις (Α/70).

β. Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/ 93).

2. Την Υ2015/353362/1,6.93 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιο­τήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Κα­ραγκούνη».

3. Την αίτηση αριθ; 427/13.4.93 της Ένωσης Γεωργι­κών Συν/σμών Κολυμβαρίου «περί αναγνώρισης προστα- τευομένης ονομασίας προελεύσεως -ΠΟΠ- με το τοπο- νύμιο «ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ» ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ,

αποφασίζουμε:

1, Η ένδειξη «ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ» ΧΑΝΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ» προστατευομένη ονομασία προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιη­θεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς ΚορωνέϊΚη τουλάχι­στον σε ποσοστό 90% καλιεργούμενες στα διοικητικά όρια Κοινοτήτων Ανώσκελης, Αφράτων, Βασιλόπουλου - Καρθιανών, Βουβών, Γλώσσας, Δελιανών, Δρακώνας, Επισκοπής, Ζυβραγού, Καληδονίας, Κορρών, Κομισιανών Κακόπετρου, Κολυμβαρίου, Μαλαθύρου, Νοχίων, Πάνεθύμου, ΠαλεμαρχΙου, Ρσδωπού, Σπηλιάς, Ταυρωνίτου Φωτοκάδο - Κοιν. Βουκολιών, Χρυσαυγής, Π. Ρουμάτων Σασσάλου και Βουκολιών του Νομού Χανίων, εφόσον πλη­ρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την από­φαση μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/ 1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνετα σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ, 61/1993.

3.0 ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένοι; ελαιολάδου «ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΠΟΠ πρέ­πει να πληροί τις εξής εξής προϋποθέσεις.

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με ράβδισμα ή με το χέρι πάνω σε ελαιοδύχτια.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικό υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιοκσρπός για επεξεργασία:

- δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

- δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγα­λύτερο του 5%,

- δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές σάπιες κ.λ.π. )σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών  (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερ­μοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίας.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης «ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ» εξαιρετικά παρθένα ελαιό­λαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατω­τέρων ποιοτικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΚΟΛΥΜΒΑΡ! ΧΑ­ΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΠΟΠ είναι μέτριας ρευστότητας, πρασινοκίτρινο και οργανοληπτικά ώριμου καρπού, δηλαδή οσμή ώριμου καρπού και φρουτώδη σύνθεση με ελαφρά υπόπικρο γεύση της οποίας η πικράδα συν των χρόνω μει­ώνεται μέχρι εξαφανίσεως.

6. Τα εξαιρετικό παρθένα ελαιόλαδα «ΚΟΛΥΜΒΑΡ! ΧΑ­ΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΠΟΠ πριν τη διάθεσή τους στην κατανά­λωση υποβάλλονται αε φυσικοχημική ανάλυση και οργα­νοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουρ­γείου Γεωργίας.

7. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρε­τικού παρθένου ελαιολάδου «ΚΟΛΥΜΒΑΡί ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗ­ΤΗΣ» ΠΟΠ πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ­θρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8.0 λογότσπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΚΟ­ΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΠΟΠ αποτελείται από τά γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευτ. ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής: ΚΟ αύξων αρ. ετικ. δύο τελευταία ψηφία έτους παρ/γής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΚΟ­ΛΥΜΒΑΡΙ» ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ έχουν παράλληλη εφαρ­μογή ot γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61 /1993 και 81 /1993, για θέματα που δε ρυθ­μίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.