Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Καλαμάτα (υπό τροποποίηση)

Οι προδιαγραφές του ελαιολάδου ΠΟΠ  «ΚΑΛΑΜΑΤΑ»

Αριθ.3769687

Αναγνώριση Προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως

“ΚΑΛΑΜΑΤΑ”

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 11 του Ν.2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 70).

β. Του Π.Δ.81/1993 «προυποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευασης ελαιολάδων» (Α΄/27/93).

2. Την Υ2015/353382/1.6.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκα και Ανδρέα Καραγκούνη»

3. Την αίτηση αριθ.380/28.4.1993 της Ένωσης Γεωργικών Συν/σμών Ν.Μεσσηνίας περί «αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης –Π.Ο.Π- με το τοπονύμιο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ», αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» προστατευομένη ονομασία προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς Κορωνέϊκη και Μαστοειδής καλλιεργούμενες στα διοικητικά όρια της επαρχίας Καλαμάτας Ν.Μεσσηνίας ως εξής:

α. Η «Μαστοειδής» καλλιεργείται στις Κοινότητες Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Λαδά.Καρβέλι, Νέδουσα και πηγές.

β Η «Κορωνέϊκη» καλλιεγείτγαι στις λοιπές Κοινότητες της επαρχίας Καλαμάτας Ν.Μεσσηνίας, και εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις που καθορίζονται με την αποφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2040/1992 και του Π.Δ. 81/93.

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κιονοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 81/1993.

3. Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρεί τις εξής προυποθέσεις:


α.) Προέρχεται από ελαιώνες στους οποίους η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμιά καταπολέμηση.

β) Η  συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με ραβδισμό, με το χέρι ή με κτένες πάντοτε με τη χρήση ελαιοπάνων.

γ) Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30-50 χιλιογράμων.

δ) Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες.

-δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

-δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς, σπασμένες ελιές, σάπιες, κλπ.- σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται εντός  τριών (3) ημερών κατ’ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμοκρασίες μικρότερες από 30 βαθμούς της ελαιόπαστας κατά την μάλαξη και σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Π.Ο.Π. εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται απόανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Π.Ο.Π. είναι χρώματος πρασίνου έως πράσινοκίτρινου με φρουτώδη γεύση και εξαιρετικό άρωμα καρπού οφειλόμενη στην μεγάλη αναλογία πτητικών αρωματικών ουσιών του.

6.Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Π.Ο.Π. πριν τη διαθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου  Γεωργίας.

7. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προυποθέσεις το άρθρου 4 του Π.Δ. 81/1993.

8.Ο λογότυπος που προβλεπεται στα άθρα  4 και 5 του Π.Δ.81/1993 για εξα;ιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ‘ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Π.Ο.Π. αποτελείται απο τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δυο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής: ΚΑ/αύξων αριθ. Ετικέτας/δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής.

9.Επι των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων ‘ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν.2040/92 καθώς και του Π.Δ. 81/1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα αποφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 20 Αυγούστου 1993

Ο Υφυπουργός

Α.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ


Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.