Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Ελιές Καλαμάτα


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΟΡΠΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/ 170),

β Το ΠΔ 61/93 «προϋποθέσεις όροι και διαδικασία

καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων (Α/36/93).

2.Tο Ν.Δ. 1065/71 (ΦΕΚ 276 Τεύχος Α )Περί κυρώσεως συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Αυστριακής Δημοκρατίας αφορούσης εις την προστασία των ενδείξεων προελεύσεως, ονομασιών καταγωγής και χαρακτηρισμών προϊόντων της γεωργίας, βιομηχανίας και βιοτεχνίας» και ιδιαίτερα το Παράρτημα Β' σημείο 10 του σχετικού πρωτοκόλλου.

3. Την αριθ. 506/2.6.93 αίτηση της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Νομού Μεσσηνίας, περί αναγνωρίσεως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Ελιά Καλαμάτας».

4. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου, αποφασίζουμε:

1). .Η ένδειξη ελιά «ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προστατευόμενη ονομασία προέλευσης Π.Ο.Π. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας Καλαμών που καλλιεργείται στο Νομό Μεσσηνίας και εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και του Π .Δ. 81/93.

2).Η ελιά Καλαμών καλλιεργείται σε περιοχές του Νομού Μεσσηνίας που έχουν ήπιο χειμώνα και δροσερό Καλοκαίρι. Η ελιά Καλαμών καλλιεργείται σε εδάφη αργιλοαμμώδη έως πετρώδη, σε πεδινές ή επικλινείς περιοχές.

Η λίπανση των δένδρων επιτρέπεται να γίνεται ως εξής:

-μέχρι μία (1) μονάδα αζώτου ανά δένδρο και κατ' έτος, κυρίως υπό τη μορφή ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας.

- μέχρι 0.5 μονάδες φωσφόρου ανά δένδρο και ανά διε­τία, με τη μορφή υπερφωσφορικού

- μέχρι μια (1) μονάδα καλίου σε ξερικά εδάφη ανά δέν­δρο και διετία με τη μορφή θεΰχού καλίου, ή με 0,7 μονά­δες καλίου σε αρδευόμενες καλλιέργειες με τη μορφή νι­τρικού καλίου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνεται λίπανση σε μικρές ποσότητες μαγνησίου και βορίου με τη μορφή βόρακα.

Η άρδευση μπορεί να γίνεται τρεις (3) μέχρι πέντε (5) φορές από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο, με τεχνητή βροχή ή στάγδην.

3). Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με το χέρι από το δένδρο στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσής του. όταν το χρώμα του καρπού είναι μαύρο.

4).Το μέσο βάρος των καρπών για παραγωγή ελαιών ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Ο.Π. ανέρχεται σε 6 gr, η δε σχέση πυρήνα προς καρπό είναι 7,8 έως 10,5 προς 1.

5). Η καταπολέμηση του δάκου πρέπει να γίνεται με δολωματικός ψεκασμούς από εδάφους ή με βιολογικές μεθόδους.

6).Η μεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται με διάτρητα πλαστικά τελάρα χωρητικότητας μέχρι 30 Kg.

7).Ο ελαιόκαρπος δεν πρέπει να έχει προσβολές από δάκο, να εμφανίζει σημεία χτυπημάτων και να περιέχει ξένες ύλες.

8).Η εκπίκρυση του ελαιοκάρπου γίνεται με εμβάπτισή του σε υδατικό διάλυμα φυσικού άλατος (χλωριούχου νατρίου) με περιεκτικότητα από 5% έως 8% σε χλωριούχο νάτριο.

9).Η ωρίμανση διαρκεί δύο μήνες περίπου και έπειτα αφού το προϊόν χαραχθεί και τοποθετηθεί σε καθαρό νερό για 24 ώρες περίπου, παρασκευάζεται νέα άλμη σε ποσο­στά από 6 έως 6% ανάλογα με το είδος της συσκευασίας του τελικού προϊόντος, στην οποία τοποθετείται ο ελαιόκαρπος και το δοχείο συμπληρώνεται μέχρι το χείλος του, με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Καλαμάτας, για την άρι­στη διατήρηση του καρπού.

10).Οι ελιές «ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΠΟ.Π. ,ως τελικό προϊόν μπορεί να είναι χαραγμένες ή όχι συσκευάζονται ως κάτωθι:

Είδη συσκευασίας:

α) Λευκοσιδηρά ή γυάλινα δοχεία μέχρι 1 κιλό.

β) Συνθετικά δοχεία προδιαγροφών Ε.Ο.Κ. στρογγυλά με βιδωτό πώμα των 3.5 και 13 κιλών.

Περιεχόμενα ανά συσκευασία

Ελιές

(σε κιλά)

Άλμη

(σε κιλά)

Εξτρα Παρθέν

Ελαιόλ-

Σε γραμμ.

Άλμη

(%)

Λευκοσιδηρούν ή γυάλινο μέχρι 1 kg

0,54

0,3

40

6,6

Συνθετικό καθαρού βάρους 3 kg

3,0

1,7

50

6,8

Συνθετικό καθαρού βάρους 5 kg

5,0

2,6

50

6,8

11.Οι εμπορικοί τύποι του τελικού προϊόντος σύμφωνα με το μέγεθος του ελαιοκάρπου που μπορεί να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του προϊόντος είναι οι εξής:

Εμπορική ονομασία :

Αριθμός καρπών ανά κιλό

SUPER MAMOUTH 91-100

MAMOUTH 101-110

SUPER COLOSSAL 111-120

COLOSSAL 121-140

GIANT 141-160

EXTRA JUMBO 161-180

JUMBO 181-200

EXTRA LARGE 201-230

LARGE 231-260

SUPERIOR 261-290

BRILLIANTS 291-320

FINE 321-350

BULLET 351-380

12. Το τελικό προϊόν έχει γεύση φρουτώδη, σάρκα τραγανή, εύκολα αποσπώμενη του πυρήνα και χρώμα μαύρο μέχρι μελανοιώδες.

9326

13.0 λογότυπος που προβλέπεται στο όρθρο 4 παρ. 7 σημείο στ, του Π.Δ. 81/1993 για τις ελιές «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα αρχικό γράμματα του γεωγραφικού ονόματος της ονομασίας προέλευσης, ακολουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό του μέσου συσκευασίας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής: ΚΑ- αύξων αριθμός μέσου συσκευασίας/δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

14. Επί των ελιών ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 81 /1993 για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 11 Νοεμβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.