Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Αριθ. 415116

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης

«ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗ­ΤΗΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α' 70).

β. Του Π.Δ. 61/1993 «Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/ 93). .

2. Την Υ 2015/353362/1.6.93 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιο­τήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Κα­ραγκούνη».

3. Την από τον Μάϊο 93 αίτηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιριστιμών Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης Κρήτης, περί αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) με το τοπωνύμιο «ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη «ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» προστατευόμενη ονομασία προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθέ­νου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς κοrωνέϊκη τουλάχιστον κατά 90% και χονδρολιά, η συμμε­τοχή της οποίας συν τω χρόνω μειώνεται, καλλιεργούμε­νες στα διοικητικά.όρια των Κοινοτήτων: Αγγελιανά, Αγιά, Αχλαδές, Ερφή, Μελιδόνι, Πάνορμος, Πέραμα, Πρίνος, Ρουμελή, Σίσες, Σκεπαστή, Σκουλούφια, της επαρχίας Μυλοποτάμου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2.Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3.Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέ­σεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπο­λέμηση τού δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου της Κορωνέϊκης θα γίνε­ται με μάδημα (χτένες) ή ράβδισμα με βέργες ή μηχανοκί­νητα ραβδιστικά.


γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε-

ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30-50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-   δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

-   δεν πρέπει να έχει δακσπρσσβολές σε ποσοστά μεγαλύ­τερο του 5%,

-   δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς  (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερ­μοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίας.

4.  Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης «ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. εξαιρετικά πραθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιο­τικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟ­ΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχει ιδιαίτερα ελκυστικό κίτρινο-χρυσαφί χρώμα με γλυκιά και φρου- τώδη γεύση.

6. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥ­ΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, υποβάλλονται σε φυσικοχη­μική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρε­τικού παρθένου ελαιολάδου «ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΒΟ­ΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθ­μούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγρά­φονται τα εξής:

ΜΠ - αύξων αριθ. ετικέτας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΒΟ­ΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατά­ξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61/1993 και 81/ 1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικό Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1993

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.