Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης 1

Αριθ. 379576                                                                                           (2)

Αναγνώριση προστατευομένης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου

«ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 70/Α ).

β) Του ΓΙ.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (ΦΕΚ 27/Α793).

2.Την Υ.2015/353362/1.6.93 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιο­τήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Κα­ραγκούνη».

3.Την αίτηση με αριθ. εισερχομένου 5451/20.4.1993 του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βιάννοϋ Ν. Ηρακλείου περί «αναγνώρισης προστατευομένης ονομασίας προέλευσης Π.Ο.Π. με το τοπωνύμιο «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗ­ΤΗΣ»,

αποφασίζουμε:

1.  Η ένδειξη «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικά παρθέ­νου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς «κορωνέϊκη», καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια της επαρ­χίας Βιάννου που περιλαμβάνει τις Κοινότητες Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου, Χόνδρου, Βαχού, Αμιρά, Κεφαλοβρυσίου, Αγίου Βασιλείου, Πεύκου, Κάτω Σύμης, Καλαμίου και Συκολόγου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2.  Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3.  Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ» πρέ­πει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους ή χωρίς καμιά κατα­πολέμηση.

β) Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με ραβδισμό με ξύλινους ράβδους ή με χειροκίνητα ραβδιστικά, πάνω σε ελαιοδίκτυα.

γ) Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλιογράμμων. δ) Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία: -δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

-δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγα­λύτερο του 5%.

-δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται ενός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία, που διασφαλίζουν τις θερμοκρασίες μικρότερες από 30°0 της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξερ­γασίας.

4.   Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΠΟΠ εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανά­μειξη με ελαιόλαδα κατωτέρω ποιοτικών κατηγοριών.

5.  Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑ­ΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. είναι λεπτόρευστο, χρώματος πρασινοκιτρίνου με φρουτώδη γεύση και ιδιαίτερο άρωμα.

6.  Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑ­ΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πριν τη διάθεσή τους στην κα­τανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7.  Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρε­τικού παρθένου ελαιολάδου «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8. 0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 993 για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται απότα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέττας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΒΙ - αύξων αριθ. ετικέτας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΒΙΑΝ­ΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/ 92, καθώς και των Π.Δ. 61 /1993 και 81/1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.