Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Αριθ.. 371575

Αναγνώριση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Ελαιολάδου

«ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1--Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β) Του Π.Δ. 61/1993 «προυποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/ 93)

2.-Την Υ2015/353362/1.6.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Κα­ραγκούνη".

3.-Την αίτηση αριθμ. που παρελήφθη με αριθμ. πρωτ. 5449/20.4.93 της Ενώσεως Γεωργικών Συν/σμών Αρχαρνών Ηρακλείου Κρήτης «περί αναγνωρίσεως Προστατευό­μενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) με το τοπωνύμιο «ΑΡΧΑΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ», αποφασίζουμε;

1)Η ένδειξη «ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως μπορεί να χρησιμο­ποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου Ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς Κορωνέικη καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια του Δήμου Αρχανών της Κοινότητας Κάτω Αρχανών και του Συνοικισμού Πατσιδών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και μέ τις σχετικές διατά­ξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 81/1993.

2)Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων περιοχών και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3) Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου Ελαιολάδου «ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις.

α) προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους ή χωρίς καμιά καταπολέμηση

β) Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με ραβδισμό.

γ) Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκους από φυτικά υλικά χωρητικότητας 30 - 50 χιλιόγραμμων.

δ) Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

- δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες. '

-δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% δεν πρέπει νε περιέχει αλλοιωμένους καρ­πούς (σπασμένες ελιές, σάπιες, κλπ,) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται εντός τριών (3) ημερών και ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασσικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμοκρασίες μικρότερες από 30 C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη.

4) Δεν δικαιούνται της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης «ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ο.Π.» εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρω ποιοτικών κατηγοριών

5) Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑ­ΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (Π.Ο.Π) είναι σχετικά παχύρευστο, έχει οργανοληπτικά χαρακτηριστικό ώριμου καρπού, δηλαδή δομή ώριμου καρπού και φρουτώδη γεύση χαρακτηριστική της περιοχής και χρώμα πρασινοκίτρινο.

6) Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑ­ΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (Π.Ο.Π) πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με τις  οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7) Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ο.Π, πρέπει να πληρούνται ο» προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π,Δ. 61/1993.

8).Ο λογότυπος, που προβλέπεται στα άρθρα 4 και δ του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (Π.Ο.Π) αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελ. ψηφία του έτους παρ/γής και αναγράφονται ως εξής: ΑΡ-αύξων αριθ. ετικ./ δύο τελευτ. ψήφ. έτους παραγωγής.

9) Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (Π.Ο.Π) έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/ 92, καθώς και των Π.Δ. 61 /1993 και 81 /1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1993 '

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.