Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Αποκορώνας Χανίων Κρήτης 1

Αριθ. 440338 (1)

Αναγνώριση προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ελαιολάδου

«ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ XANIQN ΚΡΗΤΗΣ"

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις- (Α/70)".

β. Την απόφαση 184/27.10.93 "περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντί­νου".

γ. Του ΠΑ 81/1993 "προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων- (Α/27/ 93)".

2. Την αίτηση αριθ. 130/28.5.93 της Ένωσης Αγροτι­κών Συνεταιρισμών Αποκορώνου Σφακείων περί "αναγνώ­ρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης -Π.Ο.Π. - ελαιολάδου με το τοπωνύμιο «Αποκόρωνας Χανίων Κρή­της».

αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη -Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης- προστατευ­όμενη ονομασία προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που πα­ράγεται από την ποικιλία ελιάς Κορωνέϊκη τουλάχιστον σε ποσοστά του 90% καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων: Φυλακής, Αρμένων, Αλικάμπου. Βαφών, Βρυσσών, Γαβαλοχωρίου, Γεωργιούπολης, Εμπροσνέρου, Κάϊνας, ΚαλαμΙου, Καλμιτσίου. Αλεξάνδρου, Καλαμπσίου Αμυγδαλίου, Καρρών, Καστέλλου. Κεφαλά. Κόκκινου Χω­ριού. Κουρνά, Μάζας, Μαχαίρου, Μελιδονίου, Νιο Χωριού, Νίππου, ΞηροστερνΙου, ΠαιδοχωρΙου, Πεμονίων, Πλάκας, Ραμνής, Σελλιάς, Στύλου, Τζιτζιφιών. Φρές, Καλυβών. Βάμου, Αση Γωνιάς, της Επαρχίας Αποκορώνου εφόσον πλη­ρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την από- φασή μος αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/ 1992 και του Π.Δ. 81/1993.

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 81/1993.

3.0 ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου -ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με ράβδισμα με την χρήση ραβδιστικών μηχανημάτων.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

- δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες.

- δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγα­λύτερο του 5%.

- δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται οε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερ­μοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίες.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης «ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανά­μειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. είναι μέτριας ρευστότητας, διαυγές με χρώμα χρυσοπράσινο, έχει ευχάριστη γεύση και φρουτώδες άρωμα.

6. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ- Π.Ο.Π. πριν τη διάθεσή τους στην κα­τανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρε­τικού παρθένου ελαιολάδου «ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ- Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του ΠΑ 81/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΑΠΟ­ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής: ΑΠ - αύξων αριθ. ετικέτας/ δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΑΠΟ­ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/ 92, καθώς και των Π.Δ. 81 /1993 και 81 /1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 18 Νοεμβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ♦

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.