Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΟΠ Αμφίσσης 1

Αριθ. 317746                                                            (1)

Αναγνώριση της Π.Ο.Π. βρώσιμης ελιάς «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντος υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

ο. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών Προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις- (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίος Φλώρο Κωνσταντί­νου.

2.  Του Π.Δ. 81/1993 «προϋποθέσεις, όρο» και διοδικα- σία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προ­ϊόντων.

3.  Το Ν.Δ. 1065/71 (ΦΕΚ 278 Τεύχος Α ) «Περί κυρώ­σεως συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Αυστριακής Δημοκρατίας αφορώσης εις την προστοσίαν των ενδείξεων προελεύσεως, ονομασιών καταγωγής και χαρακτηριστικών προϊόντων της γεωργίας, βιομηχα­νίας και βιοτεχνίας» και ιδιαίτερα το Παράρτημα Β , σημείο 10 του σχετικού πρωτοκόλλου.

4.  Την αρ. 5/7.1.94 της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι­σμών Νομού Φωκίδας περί αναγνωρίσεως προστατευόμε­νης ονομασίας προέλευσης «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΜΦΙΣ­ΣΗΣ»,

αποφασίζουμε:

1.  Η ένδειξη «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ» προστατευ­όμενη ονομασία προέλευσης Π.Ο.Π., μπορεί να χρησιμο­ποιηθεί για τις επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας Κονσερ- βολιά που καλλιεργείται στο Νομό Φωκίδας και πλέον συγκεκριμμένα στους Δήμους Αμφισσας, Ιτέας, Δελφών και στις κοινότητες Χρισσού, Σερνικακΐου. Αγίου Κων/νου, Αγίου Γεωργίου. Ελαιώνα. ΔροσοχωρΙου, ΠροσηλΙου και ΚΙρρας.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και του Π.Δ. 81/93.

2. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ

Η καλλιεργούμενη ποικιλία είναι η ονομαστή «Κονσερβοελιά ΑμφΙσσης {OLEA EUROPAEA MEDIA ROTUNDA) Στον παραδοσιακό ελαιώνα της Αμφίοσης τα δέντρα είναι μεγάλης ηλικίας και αναπτύσσονται από τη στάθμη της θάλασσας έως υψόμετρο 500 μέτρα. Είναι ποικιλία μεσό- καρττη έως οδρόκαρπη. Είναι ποικιλία μεσόκαρπη έως αδρόκαρπη και μέση απόδοση 20 κιλά κατά δένδρο τον χρόνο. Το βάρος του καρπού κυμαίνεται από 5 έως 8 Γραμμάρια. Το μέγεθος του καρπού έχει μήκος 2,0-3,0 εκατοστά και πάχος 2-2,5 εκατοστά. Κατά συνέπεια το σχήμα είναι στρογγυλό έως ωοειδές ενώ το βάρος του πυ­ρήνα είναι 12-13% του συνόλου.

Μορφολογικά ανήκει στους μικροπύρηνες ποικιλίες αφού η σχέση σάρκα / πυρήνα κυμαίνεται από 8 έως 10:1.

Ο: εμπορικοί τύποι του τελικού προίόντοχ, υ:·^ωνα μ« το μέγεθος του ελαιοκάρπου που μπορεί να χρησιμο­ποιούνται για την περιγραφή του προϊόντος είναι:Εμπορική ονομασία             Αριθμός καρπών κατά κιλό

SUPER MAM MOUTH                    91-100

MAMMOUTH                              101-110

SUPER COLOSSARL                    111-120

COLOSSAL                                121-140

GIANTS                                     141-160

EXTRA JUMBO                            161-180

JUMBO                                      181-200

EXTRA LARGE                             201-230

LARGE                                      231-260

SUPERIOR                                 261-290

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η καλλιέργεια γίνεται σε πεδινές και ημιορεινές περιο­χές της ζώνης.

Αρδευση: Το 80% του πεδινού μέρος του ελαιώνα αρ­δεύεται με τα όμβρια νερά των χειμάρων με χειμερινή και εαρινή κατάκληση.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό 20% αρδεύεται με θερινές αρ­δεύσεις από ύδατα γεωτρήσεων κυρίως στην κατώτερη λεκάνη απορροής του. Τα ελαιόδενδρα στους λόφους των παρειών του ελαιώνα δέχονται μόνο τα ύδατα των βροχο­πτώσεων.

ΖιζανιοκτονΙα: Γίνεται βασικά με φρεζαρίσματα κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο πριν την συγκομιδή.

Λίπανση: Ο ελαιώνας δέχεται τις παραπάνω λιπάν­σεις:

-     Αζωτούχος: 1-1,5 μονάδα / δένδρο / διετία με αζωτούχο λίπασμα

-     Μέχρι μια μονάδα καλίου σε ορισμένα επικλινή εδάφη με μορφή θειικού καλίου.

Καταπολέμηση δάκου: Η κυριότερη εντομολογική προ­σβολή είναι ο δάκος της ελιάς (DACUS OLEAE και η κατα­πολέμηση θα γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους και με βιολογικές μεθόδους, με πρωτοβουλία της Συνεταιριστικής Οργάνωσης.

Συγκομιδή: Η συγκομιδή του καρπού πραγματοποιείται με τα χέρια ή με ραβδισμό από το δένδρο ή με δονιστικά μηχανήματα (σε μικρή έκταση).

4.  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Μετά τη συγκομιδή της ελιάς από τους παραγωγούς στο

στάδιο της ωρίμανσης (με το πέρας αυτής) αποθηκεύεται στις δεξαμενές και διατηρείται σε διάλυμα φυσικού άλα­τος (χλωριούχου νατρίου) περιεκτικότητες 7 με 11 % όπου παραμένει για διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων μηνών για τη φυσική εκπίκρυνση που γίνεται με φυσική ζύμωση στο περιβάλλον αυτό. Το προϊόν συσκευάζεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμφισσας στις εγκατα­στάσεις της σε διάφορες εμπορικές συσκευασίες και δια­τηρείται σε διάλυμα φυσικού άλατος περιεκτικότητας 7 με 9% στη συσκευασία.

5.  ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ

Η Γεωγραφική θέση της κοιλάδας της Αμφισσας και η γεομορφολογία της γύρω περιοχής διαμορφώνουν ένα κλιματικό τύπο με χαρακτηριστικό κατά βάση του χερ­σαίου Μεσογειακού τύπου, με επιδράσεις όμως από το θαλάσσιο Μεσογειακό λόγω γειτονίας με τη θάλασσα του Κορινθιακού.

-  Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18'C.

-     Το ετήσιο μέσο θερμομετρικό εύρος κυμαίνεται με­ταξύ 16 - 18'C.

-     Το ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται στα 500-600 χι­λιοστά

-     Ο ετήσιος αριθμός των αίθριων ημερών υπερβαίνει τις 100 ημέρες.

Τα εδάφη της κοιλάδας της Άμφισσας είναι αλλουβιακά που το μητρικό τους πέτρωμα έχε· μεταφερθεί με το νερό

Από άποψη μηχανικής ούσταοης τα εδάφη είναι πηλώδη, αμμοπηλώδη και αργιλώδη

6.   ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡ ΠΟΥ

Ο συνδυασμός των εδαφοκλιματικών συνθηκών τηι κοιλάδας της Αμφισσας της καλλιεργούμενης ποίκιλα «Κονσερβοελιά Αμφίσσης» και των καλλιεργητικών φροντί δων των παραγωγών ανέδειξαν στην πορεία των δύο τελευταίων αιώνων (επισυνάπτονται. ιστορικά στοιχεία) της εξαιρετικής ποιότητας βρώσιμης- ελιάς Αμφίσσης στις εγχώριες και στις αγορές του εξωτερικού.

Η σάρκα του καρπού είναι συμπαγής περιέχουσα 20-25% λιπαρές και 2-3% ζυμώσιμα συστατικά επί νωπής βάσεως. Το χρώμα της επιδερμίδας αλλάζει σταδιακά από πράσινο σε ρόδινο, ερυθροιώδες, ιώδες και τελικά οι βαθύ μαύρο κατά το στάδιο της υπερωριμάνσεως.

Μετά τη ζύμωση όταν ο καρπός διατίθεται προς κατανά λωση το χρώμα είναι από βυσσινί μέχρι μαύρο.

7.  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟ ΝΤΟΣ

Η ελιά τελικό προϊόν έχει χρώμα από βυσσινί μέχρ μαύρο.

8.  Ο λογότυπος που προβλέπεται στο άρθρο 4 & 7 ση­μείο στ', του Π .Δ. 81/1993 για την -ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΜ­ΦΙΣΣΗΣ- Π.Ο.Π. αποτελείται από τα αρχικά γράμματα τοι γεωγραφικού ονόματος της ονομασίας προέλευσης, ακο­λουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό του μέσου συσκευα­σίας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παρα­γωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΑΦ - αύξων αριθμός μέ­σον συσκευασίας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγω­γής.

9. Επί των ελαιών «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατά­ξεις του Π .Δ. 81/1993 για θέματα που δε ρυθμίζονται με- την παρούσα απόφαση μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείτα δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 18 Ιανουαρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.