Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΦΕΚ 406/2007 1

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 406                                                           22 Μαρτίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2616Ή

Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων γιο την εφαρμο­γή του Καν. {ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου τικ 20ης Μαρτίου 2006 ·για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γε­ωργικών προϊόντων και των τροφίμων, και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 -σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ' αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων..

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάζεις:

α) του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α' 34) -Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου·, όπως τροποποιή­θηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α' 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χά­λυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού της EURATOΜ» και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α' 101),

β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (Α' 280) «περί οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ­μογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμι­κών και οργανωτικών θεμάτων»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθη­κε με το άρθρο πρώτο του αδ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 96/ 28.42005).

δ) τα άρθρα 13.14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάζεις»-.

ε) του νόμου 2040/1992 (Α' 70) «Ρύθμιση θεμάτων αρ­μοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάζεις»-,

στ) του άρθρου 33 του νόμου 2538/1997 (Α' 242) «Τρο­ποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάζεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το όρθρο 33 παρ. 2 και & του ν. 3147/2003 (Α' 135).

ζ) του ν. 2637/1998 (Α' 200) -Σύσταση Οργανισμού Πι­στοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ. και άλλες διατάζεις-, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 9-13 του ν. 3147)2003 (Α' 135).

η) το άρθρο 23, παρ.2 του ν. 3147/2003 (135 Α') περί σύστασης της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας,

2.α) τον κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 (L 93/3132006). για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέ­λευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων,

β) τον κανόνισμα (EE). 1696/2006 της Επιτροπής της 23.122006 (L 369/2006) περί λεπτομερών κανόνων εφαρ­μογής του κανονισμού (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

γ) τον κανονισμό (ΕΚ) 1107/1996 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1996 (L 148/216.1996) σχετικά με την κατα­χώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε­ται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2081/1992, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί; συμπληρωθεί και ισχύει.

δ) τον κανονισμό (ΕΚ) 2400/1996 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1996 (369/2006) για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγρα­φικών ενδείξεων» που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/1992 του συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όπως αυ­τός έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει. 327

3.α) την υπ' αριθμ. 256202/2003 κοινή απόφαση υπουρ­γών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας για τη «Δι­άρθρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση προσωπικού τωνΔιευθύνσεων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, Βιολογικής Γεωργίας και Διαχείρισης Μητρώων, του Υπουργείου Γεωργίας».

β) την υπ" αριθμ. 36030/20.12000 (Β' 92). απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με θέμα την «Κατάρτιση και τήρηση επίσημου μητρώου εργαστηρίων συνεργαζομένων με τον αΠΕΓΕΠ.»,

4. τις διατάξεις του Εθνικού Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,

& την εισήγηση της ομάδας εργασίας που συστά­θηκε με την υπ" αριθμ. 277560/24.7.2006 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να προτείνει τα συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου,

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις Βάρος του κρα­τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε;

Αρθρ -1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των δι­ατάξεων του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου, -για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» και του Καν. (ΕΚ) 1698/2006 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγουμένου, όπως ισχύει κάθε φορά και που στα επόμενα άρθρα της πα­ρούσας θα αναφέρονται ως -βασικός Κανονισμός» και -Εφαρμοστικός Κανονισμός- αντίστοιχα

Άρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ορίζονται ως αρμόδιες αρχές: η Διεύθυν­ση Βιολογικής Γεωργίας (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΓΊΕ} του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ). ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΧ1£ΓΕΠ.). που φέρει το δια­κριτικό τίτλο AGROCERT και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώ­ρας, με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΓΊΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)

α) παρακολουθεί την εφαρμογή στη χώρα του κοινο­τικού καθεστώτος που ισχύει στον τομέα των προϊό­ντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων για τη διασφάλιση του,

β) παραλαμβάνει, ελέγχει, αξιολογεί και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε£.) τις αιτήσεις καταχώ­ρισης Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΗ Ε) των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων στο μητρώο ΠΟΠ και ΠΓΕ ή τροποποίησης προδιαγραφών ήδη καταχω­ρισμένων ονομασιών ή και ακύρωσης αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 3, 4 και 5 της παρούσας,

γ) δημοσιοποιεί, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3. τις αιτήσεις καταχώρισης, τροποποίησης και ακύρωσης που υποβάλλονται σε αυτή,

δ) παραλαμβάνει, εξετάζει και αποδέχεται ή απορ­ρίπτει ενστάσεις, κατά νέων αιτήσεων καταχώρισης, τροποποιήσεων ή ακυρώσεων ονομασιών, που υποβάλ­λονται σε εθνικό επίπεδο,

ε) δύναται να υποβάλλει η ίδια ενστάσεις ή να πα­ραλαμβάνει και να διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτρο­πή ενστάσεις που υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του «Βασικού Κανονισμούα» ά ενδεχόμενης καταχώρισης ονομασιών προϊόντων άλλων χωρών,

στ) προβαίνει σε διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη επίτευξη συμφωνίας με άλλες χώρες επί των ανωτέρω ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 του -Βασικού Κανονισμού·.

ζ) ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αρμό­διες αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους που προβλέπονται στο «Βασικό Κανονισμό»,

η)συμμετέχει με εκπροσώπους της στις συνεδριάσεις της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15 του «Βα­σικού Κανονισμού-» με νομική υποστήριξη του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

θ) συνεργάζεται και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Χωρών, κυρίως στις περιπτώσεις διαπίστω­σης παρατυπιών ή παραβάσεων που εξακριβώνονται στη χώρα και αφορούν σε προϊόντα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ προέλευσης των χωρών αυτών.

2. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωρ­γικών Προϊόντων (ΟΙΠΕΓΕΠ) που φέρει τον διακριτικό τίτλο AGROCERT και είναι αρμόδιος για την διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 του «Βασικού Κανονισμού».·

α) εγκρίνει τα υποβαλλόμενα αιτήματα ένταξης στο σύ­στημα ελέγχου και πιστοποίησης, για την παραγωγή ή/και τη συσκευασία με σκοπό την τοποθέτηση στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ που εμπί­πτουν στο πεδίο εφαρμογής του «Βασικού Κανονισμού».

β) ελέγχει την τήρηση και διασφάλιση των προδια­γραφών, σύμφωνα με το άρθρο 11. παρ. 3 του «Βασι­κού Κανονισμού», σε οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει ή/και συσκευάζει προϊόντα που πρόκειται να φέρουν την καταχωρισμένη ονομασία, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,

γ) πιστοποιεί τα εν λόγω προϊόντα και εγκρίνει τη χρήση των καταχωρισμένων ονομασιών, των ενδείξε­ων ΠΟΠ-ΠΓΕ, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης του ΟΠΕΓΈΠ.

δ) χορηγεί τους κωδικούς αριθμούς συσκευασίας στις ενδιαφερόμενες εγκεκριμένες επιχειρήσεις που συσκευάζουν προϊόντα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, κατόπιν αιτή­σεως τους,

ε) καταρτίζει, τηρεί και δημοσιοποιεί το «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» και το «Μητρώο Δικαιού­χων Χρήσης των Ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ»,

στ) ελέγχει στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώ­λησης ή και διάθεσης, την ορθή χρήση της καταχωρι­σμένης ονομασίας, των ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστο­ποίησης, που φέρουν τα προϊόντα καθώς και το δια­φημιστικό υλικό,

ζ) εκπονεί και εκδίδει «Κανονισμό Ελέγχου και Πι­στοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» καθώς και το έντυπο «Αίτηση για Ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ». σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2637/1998.

η) καθορίζει το έντυπο της αίτησης και τα απαιτούμε­να δικαιολογητικά για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης.

θ) ενημερώνει τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

ι) διαβιβάζει στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων, που προβλέπεται στο όρθρο 13 της παρούσας, τις παρατυπίες και παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους που πραγμα­τοποιεί

ια) συνεργάζεται με τον ΕΛΟΓ, τον ΕΦΕΤ και οποια­δήποτε άλλη υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρ­χιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας:

συμμετέχουν με αρμοδίους υπαλλήλους τους, που ορίζονται με σχετική απόφαση του οικείου Νομάρχη, στους ελέγχους που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8 της παρούσας και συνδράμουν γενικώς στο έργο του ελέγχου σε κάθε περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Άρθρο 3

Διαδικασία καταχώρισης ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο ΠΟΠ και ΠΓΕ

1. Αίτηση καταχώρισης στο μητρώο που προβλέπεται στο «Βασικό Κανονισμό» μιας Προστατευόμενης Ονο­μασίας Προέλευσης ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης μπορεί να υποβληθεί οπό

- Μία ομάδα όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 5 του «βασικού Κανονισμού»·.

-Ένα μεμονωμένο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του Εφαρμοστέου Κανονισμού·.

2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν είναι;

α) αίτηση καταχώρισης (συνημμένο Παράρτημα I).

β) ενιαίο έγγραφο (συνημμένο Παράρτημα II).

γ) φάκελος προδιαγραφών του προϊόντος, όπου περι­λαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 του «Βασικού Κανονισμού»,

δ) δήλωση και αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούται οι όροι του άρθρου 2 του «Εφαρμοστικού Κανονισμού», στην περίπτωση που πρόκειται για ένα μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Α) Πρώτο στάδιο

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την καταχώριση μιας ονομα­σίας ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο κοινοτικό μητρώο υποβάλλουν στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΓΠΕ της Διεύθυνση Βιολο­γικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτηση συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα I. με συνημμένα τα προβλεπό­μενα παραπάνω δικαιολογητικά σε 2 αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή

2. Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ αφού αξιολογήσει τον φάκελο που υποβλήθηκε και ζητήσει ενδεχομένως και συμπληρωματικά στοιχεία και διαπι­στώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Βασικού» και του «Εφαρμοστικού Κανονισμού»· δημοσιοποιεί κάθε αίτηση καταχώρισης που υποβάλλεται σ’ αυτήν και τις προδιαγραφές του προϊόντος.

3.  Η ως άνω δημοσιοποίηση συντελείται με την ανάρ­τηση ανακοίνωσης της σχετικής αίτησης που υποβλή­θηκε σε περίληψη, με αναφορά και της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας στο κεντρικό κατάστημα του ΥπΑΑΤ και ταυτόχρονη αποστολή της στην ΠΑΣΕΓΈΣ προς ενημέ­ρωση τυχόν ενδιαφερομένων, στη σχετική Διεπαγγελματική Οργάνωση, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυ­ξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και όπου κατά περίπτωση κρίνεται απαραίτητο.

4.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμ­φέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει εντός των ορίων της χώρος, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην εν λόγω Δ/νση πλήρη και τεκμηριωμένη ένσταση (Παράρτημα V) νια αίτηση καταχώρισης ονομασίας που υποβλήθηκε στη Δ/νση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του «βασικού Κανονισμού»·, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που δη­μοσιοποιήθηκε η εν λόγω αίτηση καταχώρισης.

5.  α) η παραπάνω Δ/νση εξετάζει το βάσιμο των εν­στάσεων που ενδεχομένως υποβάλλονται σ’ αυτήν και ενεργεί εντός διαστήματος 5 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων αναλόγως, είτε

- κάνοντας δεκτή την ένσταση που υποβλήθηκε αν οι αναφερόμενοι στην ένσταση λόγοι κριθούν βάσιμοι, είτε,

- απορρίπτοντας αυτήν αν οι αναφερόμενοι στη έν­σταση λόγοι κριθούν αβάσιμοι

β) Οι ενδιαφερόμενοι. αιτούντες και ενιστάμενοι. δύ­νανται να έχουν πρόσβαση σε όλο τα στοιχεία που αφορούν τον σχετικό φάκελο.

γ) Κατά την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλο­νται, δύνανται να ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους αιτούντες και ενιστάμενους οποιαδήποτε συμπληρωμα­τικό στοιχεία ή έγγραφα που απαιτούνται, προκειμένου να κριθεί το βάσιμο ή όχι της ένστασης που υποβλήθηκε. Στο στάδιο αυτό, η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας δύναται να ζητήσει τη συνδρομή φορέων, εμπειρογνωμόνων ή υπηρεσιών που κρίνει απαραίτητο για την ορθή αξιο­λόγηση των ενστάσεων.

δ) Σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται εγγράφως για το αποτέλεσμα της εξέτασης των ενστάσεων, τόσον οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει την αίτηση καταχώρισης όσο και οι ενιστάμενοι.

ε) Με απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ. μετά από εισήγηση της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας, γίνεται δεκτή η αίτηση καταχώρισης μιας ονομασίας ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή απορρίπτε­ται είτε ως μη πληρούσα τις προϋποθέσεις καταχώρισης είτε κατόπιν αποδοχής σχετικής ένστασης. Η απόφα­ση αυτή του Υπουργού ΑΑΤ δημοσιοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 και επιδίδεται επιπλέον στον αιτούντα την καταχώριση με συστημένη επιστολή Η εισήγηση της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας προς τον Υπουργό ΥπΑΑΤ διατυπώνεται εντός δύο μηνών από τη δημοσιοποίηση της αίτησης καταχώρισης ή εντός επτά μηνών σε περίπτωση υποβολής ένστασης.

7. Για τις αιτήσεις καταχώρισης που λαμβάνεται ευ­νοϊκή απόφαση διαβιβάζονται στην Επιτροπή της EE τα στοιχεία και τα έγγραφα που αναφέρονται στη παρ. 7 του άρθρου 5 του «Βασικού Κανονισμού» και δημοσιο­ποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 και ηλεκτρονικά οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και οι σχε­τικές προδιαγραφές των προϊόντων.

8. Στις περιπτώσεις των σημείων 2 και 5γ. εφόσον ζητηθούν για οποιονδήποτε λόγο συμπληρωματικά στοιχεία είτε από την αιτούσα ομάδα είτε από τους Ενιστάμενους. αυτά κατατίθενται εντός προθεσμίας που ορίζει η αρμόδια υπηρεσία

Β) Δεύτερο στάδιο

1. Εφόσον η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επι­τροπής ζητήσει συμπληρωματικό στοιχεία ή διευκρινί­σεις για μία αίτηση καταχώρισης, η Δ/νση βιολογικής Γεωργίας επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους για τη συμπλήρωση των ζητουμένων στοιχείων ή τις διευκρι­νίσεις που απαιτούνται προκείμενου να τα διαβιβάζει στην Επιτροπή,

2. Σε περίπτωση ένστασης κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας ή φυσικού ή νομικού προσώπου τρίτης χώρας, η εν λόγω Δ/νση σε συνεργασία με τους αιτούντες και με σχετικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και υπηρεσίες που κρίνει αναγκαίο, εξετάζει τους προβαλ­λόμενους στην ένσταση λόγους και απαντά σχετικά στην Επιτροπή.

3 Στην περίπτωση που στο στάδιο αυτό μία αίτηση καταχώρισης ονομασίας δεν γίνει αποδεκτή για οποι­ονδήποτε λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε με νέα απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακαλείται η απόφαση που είχε εκδοθεί στο πρώτο στάδιο.

Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση, εφόσον παύσουν να ισχύουν πλέον οι λόγοι απόρριψης της προηγούμενης αίτησης, τηρουμένων των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Μία ονομασία θεωρείται ως προστατευμένη, κατά την έννοια του «Βασικού Κανονισμού·», εφόσον γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσι­ευθεί η καταχώρηση της στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και συμπεριλαμβάνεται στο Κοινοτικό μητρώο των ΠΟΠ και ΠΓΕ

Άρθρο 4

Διαδικασία τροποποίησης προδιαγραφών ΠΟΠ ή ΠΓΕ

1. Μια ομάδα, ή ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληρούν αντίστοιχα τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 κω 2 του «Βασικού Κανονισμού» ή του άρθρου 2 του «Εφαρμοστικού Κανονισμού» και έχουν έννομο συμ­φέρον μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης των προδιαγραφών μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ

2. Το αίτημα τροποποίησης κατατίθεται στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ και συνοδεύεται τουλάχιστον από τα παρακάτω δικαιολογητικό:

α) αίτηση τροποποίησης (συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ),

β) επικαιροποιημένο Ενιαίο έγγραφο (συνημμένο Παράρτημα ΙΙ.

γ) φάκελος με τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές του προϊόντος ή τροφίμου που θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο όρθρο 4. παρ. 2 του «Βασικού Κανονισμού»·.

δ) στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δήλωση on πληρούνται οι όροι του όρθρου 2 του «Εφαρμοστικού Κανονισμού»

3.       Η αίτηση ο) και τα δικαιολογητικά β), γ) και δ) υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Αν η αίτηση τροποποίησης συνεπάγεται μία ή περισσότερες μεταβολές του Ενιαίου εγγράφου, για την εξέταση του φακέλου ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Αν η αίτηση τροποποίησης δεν συνεπαγεται μία ή περισσότερες μεταβολές του Ενιαίου εγγράφου ή η αίτηση τροποποίησης αφορά στην προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών λόγω επιβολής από τις αρμόδιες αρχές υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτουγειονομικών μέτρων, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 παρ. 31 και 4 του «Βασικού Κανονισμού»·.

Αρθρο 5

Διαδικασία ακύρωσης ΠΟΠ ή ΠΓΕ

1.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την ακύρωση μιας ονομασίας ΠΟΠ ή ΠΓΕ

2.Η αίτηση ακύρωσης (συνημμένο Παράρτημα iv) κα­τατίθεται στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας ίου ΥπΑΑΤ και συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη έννομου συμφέροντος του αιτούντος την ακύρωση, σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή

3.Για την εξέταση της αίτησης ακύρωσης εφαρμό­ζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο όρθρο 3 της παρούσας.

4.Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της EE. με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ακύρωσης μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ, παύει η προστασία αυτής και ανακαλείται η σχετική υπουργική απόφαση με την οποία είχε γίνει δεκτή η αίτηση καταχώρισης ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Αρθρο 6

Ένταξη επιχειρήσεων στο σύστημα ελέγχου

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, πλην των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, να παράγει ή και να συσκευάσει, με σκοπό την εμπορία γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή/και να χρησιμοποι­ήσει καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο καθώς και το σήμα του ΟΠΕΓΕΠ. εντάσσεται στο σύστημα ελέγχου κατόπιν σχετικής έγκρισης.

Οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνον στην πα­ραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων χωρίς να εμπλέ­κονται σε καμία περαιτέρω δραστηριότητα μεταποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, υποσυσκευασίας ή επισήμανσης αυτών, δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω.

2.       Για τον παραπάνω σκοπό, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει «Αίτηση για Ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» προς τον ΟΠΕΓΕΠ με συνημμένα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με τον «Κανονισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ», τρεις μήνες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων του, στην περίπτωση παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και ένα μήνα στη περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται μόνον στη συσκευασία τέτοιων προϊόντων. Η εν λόγω αίτηση κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που εδρεύει η επιχείρηση του.

1 Ο ΟΠΕΓΕΠ, αφού προβεί σε έλεγχο αξιολόγησης της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτήν, και πραγματοποιήσει επιτό­πιο έλεγχο σης εγκαταστάσεις του ενδιαφερομένου όπως περιγράφεται στο όρθρο θ. nop! της παρούσας, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση, Η αποδοχή ή un της αίτησης καθώς και οι λόγοι απόρριψης της γίνονται γνωστοί στον ενδιαφερόμενο εγγράφως.

Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση, εφόσον παύσουν να ισχύουν πλέον οι λόγοι απόρριψης της προηγούμενης αίτησης, τηρουμένων των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4.   Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, υπογρά­φεται μεταξύ ενδιαφερομένου και ΟΠΕΓΈΠ, «Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου» και γνωστοποιείται άμε­σα και εγγράφως, από τον ΟΠΕΓΕΠ στις ΔΑΑ όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5.   Ο ΟΠΕΓΕΠ υποχρεούται, μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, να καταχωρίσει την επιχείρηση στο -Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων- ήήιαι στο «Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ ή ΠΓΕ», εφόσον η επιχείρηση δικαιούται την χρήση αυτών. Κάθε νέα καταχώριση στα εν λόγω Μητρώα γνωστοποιεί­ται στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας και σε κάθε άλλη αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία που κρίνεται απα­ραίτητο.

6.   Πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας, ο ΟΠΕΓΕΠ δύναται να ανακαλεί την ως άνω έγκριση εφόσον δεν τηρούνται:

-οι προδιαγραφές του καταχωρισμένου προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ,

-οι όροι του «Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Καταχωρισμένων Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» του εδαφίου (0 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

-οι διατάξεις του άρθρου 11, περί επισήμανσης, της παρούσας,

-οι όροι της «Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγ­χου» της παρ. 4 του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις εγκεκριμένων επιχειρήσεων παραγωγής

ή/και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

ΠΟΠ και ΠΓΕ

1.  Οι επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6. παρ. 3 της παρούσας, τηρούν αρχείο που αφορά, στους προμη­θευτές πρώτης ύλης, στις εισερχόμενες ποσότητες και στην προέλευση των πρώτων υλών, στην κίνηση της παραγωγής ή/και συσκευασίας των τελικών προϊόντων τους καθώς και τους αποδέκτες και τον προορισμό των εξερχόμενων ποσοτήτων καθώς και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών πρώτων υλών και κάθε παρτί­δας εκροών τελικού προϊόντος.

2.  Κάθε εγκεκριμένη επιχείρηση που επιθυμεί να μετα­φέρει εκτός ζώνης παραγωγής, γεωργικά προϊόντα ή και τρόφιμα ΠΟΠ και ΠΓΕ, χύμα, με σκοπό την συσκευασία ή/και αποθήκευση, υποχρεούται να ενημερώνει εγγρά­φως τον ΟΠΕΓΕΠ πριν την εκκίνηση της μεταφοράς.

3.  Κατά τη διακίνηση γεωργικών προϊόντων ή τροφί­μων ΠΟΠ και ΠΓΕ, χύμα ή/και συσκευασμένων, συνοδεύ­ονται από τα καθορισμένα από την Εθνική νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία πλέον των άλλων στοιχείων αναγράφεται η καταχωρισμένη ονομασία και η ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ

4.  Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να υπο­βάλλουν δηλώσεις παραγωγής και αποθεμάτων στον ΟΠΕΓΕΠ και στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον «Κα­νονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης καταχωρισμένων προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» του ΟΠΕΓΈΠ. Πέραν των πα­ραπάνω δηλώσεων οι παραπάνω επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στον ΟΠΕΓΕΠ. όταν τους ζητηθεί, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους που αφορά στον τομέα των ΠΟΠ και ΠΓΕ.

5.  Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιτρέ­πουν την απρόσκοπτη είσοδο στις εγκαταστάσεις τους στα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα και να παρέχουν σε αυτά οποιαδήποτε στοιχεία τους ζητηθούν, σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών τους που αφορούν στον τομέα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

6.  Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να τύχει της έγκρι­σης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας, επιβαρύνεται με το κόστος των ελέγχων που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό στο άρθρο 9 της παρούσας, το οποίο θα καθοριστεί και θα αποδίδεται στον ΟΠΕΓΈΠ.

Άρθρο 8

Έλεγχοι

1. Κατά το στάδιο της εξέτασης των αιτήσεων για ένταξη στο σύστημα έλεγχου των ενδιαφερομένων επι­χειρήσεων, διενεργείται επιτόπιος έλεγχος στις εγκα­ταστάσεις των επιχειρήσεων. Ο έλεγχος αυτός αφορά στην εξακρίβωση της δυνατότητας της συγκεκριμένης επιχείρησης να παράγει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ για τα οποία ενδιαφέρεται

2. Επιπλέον, διενεργούνται τακτικοί ή/και αιφνιδιαστι­κοί έλεγχοι, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» που εκδίδει. Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται ιδίως κατό­πιν καταγγελιών, υπόνοιας ή/και μετά από ενημέρωση από άλλες αρχές ελέγχου κατά την διενέργεια ελέγχων της αρμοδιότητας τους.

Ειδικότερα, οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παρά­γραφο 2 διενεργούνται:

α. Σε επιχειρήσεις που έχουν τύχει έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 6. παρ. 3 της παρούσας.

Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν:

-στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει καταχω­ρισθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ. προκειμένου να διασφαλίζεται η προέλευση της πρώτης ύλης, η παραγωγή, η μεταποίη­ση, η επεξεργασία, η συσκευασία, η αποθήκευση, η δια­κίνηση και εμπορία των εν λόγω γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων καθώς και

-στην ορθή χρήση της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.

β. Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τύχει έγκρισης σύμ­φωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 της παρούσας. Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν ιδίως στην ορθή χρήση της επισή­μανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.

Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκιο ελεγκτών το οποίο συγκροτείται από έναν υπάλληλο του ΟΠΕΓΕΠ και έναν υπάλληλο της ΔΑΑ. της οικεί­ας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι Νομάρχες ορίζουν με απόφαση τους, η οποία γνωστοποιείται στον ΟΠΕΓΈΠ και κοινοποιείται στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΈ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ. έναν του­λάχιστον υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, για την εξυπηρέτηση των ελέγχων που αναφέρονται στις πα­ραγράφους 1 και 2d) και 2β). Αντίγραφο του σχετικού εγγράφου διαβιβάζεται στον ΟΠΕΓΕΠ

Τα ανωτέρω κλιμάκια των ελεγκτών συγκροτούνται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΕ­ΓΕΠ. ο οποίος δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ορίσει ελεγκτές αποκλειστικά από τον ΟΠΕΓΕΠ για τη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων.

γ. Στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης των εν λόγω προϊόντων, ήτοι σε κάθε είδους κατάστημα χώρο πώλησης ή/και διάθεσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με ενδείξεις ΠΟΠ ή ΓΤΈ. προκειμένου να προ­στατευτούν οι καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο καθώς και το σήμα του ΟΠΕΓΕΠ

δ. Σε πάσης φύσεως διαφημιστικά υλικό που περιέχε­ται σε γνώση των ελεγκτικών οργάνων.

Οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 2γ) και 2δ) διενεργούνται αποκλειστικά από αρμόδια όργα­να του ΟΠΕΓΕΠ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3.   Κατά τη διενέργεια των ελέγχων του παρόντος άρθρου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεση τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που αφορά στο συγκεκριμένο έλεγχο, όπως πιστοποιητικά παραστατικά εμπορίας, λογιστικά βιβλία ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί.

4.   Για το σκοπό αυτό οι ελεγκτές εφοδιάζονται από τον ΟΠΕΓΕΠ με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, τα οποία οφείλουν να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους προ του ελέγχου.

& Τα κλιμάκια ελεγκτών που διενεργούν τους ελέγ­χους του παρόντος άρθρου, δύνανται ιδίως να προ­βαίνουν σε:

-Δειγματοληψίες η/και παραγγελίες εργαστηριακών αναλύσεων των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και τρο­φίμων για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές καταχώρισης τους,

-ελέγχους των χρησιμοποιούμενων ονομασιών, εν­δείξεων, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σή­μανσης πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας,

-αξιοποίηση κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να οδηγήσει τον έλεγχο σε ακριβή συμπεράσματα

6.  Ο ΟΠΕΓΕΠ αποστέλλει προς έλεγχο τα δείγματα των γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που αναφέρο­νται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στο Γενικά Χημείο του Κράτους, στα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ή/και σε δι­απιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική και εθνική νομοθεσία

7.  Οι έλεγχοι γίνονται με σεβασμό προς τα δικαιώματα των ελεγχόμενων και τα κλιμάκια ελέγχου ενημερώνουν τους ελεγχόμενους για τους σκοπούς του ελέγχου.

8. Μετά το πέρας του κάθε ελέγχου ή/και δειγμα­τοληψίας, οι ελεγκτές συντάσσουν πρακτικό ελέγχου ή/και πρακτικό δειγματοληψίας εφόσον προβαίνουν σε δειγματοληψία προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, είτε διαπιστωθεί παρατυπία ή/και παράβαση είτε όχι. Τα εν λόγω πρα­κτικά συμπληρώνονται και συνυπογράφονται από τον ελεγχόμενο, ο οποίος δύναται να καταγράψει, επί των πρακτικών, τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των παρατηρήσεων ή διαπιστώσεων των ελεγκτών.

Άρθρο 9

Κόστος υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης

Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του «Bασικού Κανονισμού»

I Το κόστος των ελέγχων καθώς και το κόστος το αναλύσεων οε περίπτωση δειγματοληψίας προϊόντα ΠΟΠ και ΓΤΈ. που αναφέρονται στο άρθρο 8, βαρύνει την ελεγχόμενη επιχείρηση.

2.  Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται για να καλύψει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΠΕΓΈ και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

3.  Οι δαπάνες μετακίνησης καθώς και υπερωριακής απασχόλησης, ειδικής αποζημίωσης και τυχόν άλλες δαπάνες των ελεγκτών που ορίζονται με το άρθρο και 8 της παρούσας καλύπτονται από τον ΟΠΕΓΕΠ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης «Συστήματος Δαπανών » Διοικητικής Μέριμνας του ΟΠΕΓΕΠ.

Άρθρο 10

Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ

1    Ο ΟΠΕΓΕΠ καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» καθώς και «Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΤΈ». Η πρόσβαση στα στοιχεί των μητρώων αυτών είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο. χωρίς να είναι απαραίτητη η επίκληση έννομο συμφέροντος.

2    Στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» κάτι χωρίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σι σύστημα ελέγχου μετά από τη σχετική έγκριση, εν στο «Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ» καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις που τοποθετούν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με τις ενδείξεις ΠΟΠ/ΠΓΕ στην αγορά

3. Στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» κάτι χωρίζονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία

-το ονοματεπώνυμο ή/και η επωνυμία και έδρα της επιχείρησης.

-το είδος και η ονομασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου,

-η κατηγορία ΠΟΠ ή ΓΤΈ,

-ημερομηνία έγκρισης ένταξης στο σύστημα ελέγχου.

Στο «Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ ΠΓΕ »καταχωρίζεται, πλέον των ανωτέρω, η ημερομηνία έγκρισης ή ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης tcενδείξεων.

Άρθρο 11

Επισήμανση

1. Στην επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ ή ΓΤΕ που διατίθενται στο εμπόριο από εγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ με ονομασία καταχωρισμένη βάσει του «Βασικού Κανονισμού» αναγράφονται, εκτός των άλλων υποχρεωτικών ή και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθ. 8 του «Βασικού Κανονισμού» και στη σχετική ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τα ακόλουθα

α) Η καταχωρισμένη ονομασία υποχρεωτικά στην ελ­ληνική γλώσσα,

β) Το Σήμα του ΟΠΕΓΈΠ.

Οι όροι χρήσης των ως άνω αναφερομένων ενδείξε­ων, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ περιγράφονται λεπτομερώς στους «Κανονισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Κατα­χωρημένων Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ» του ΟΠΕΓΈΠ.

γ) Οι κωδικοί αριθμοί συσκευασίας, που αποτελούνται από τα δύο αρχικά γράμματα της καταχωρισμένης ονο­μασίας, ακολουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό της ετικέτας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παραγωγής, οι οποίοι χορηγούνται από τον ΟΠΕΓΕΠ.

5) Τα στοιχεία του παραγωγού ή και συσκευαστή (επωνυμία και διεύθυνση). Τα στοιχεία αυτά αναγρά­φονται και στην περίπτωση παραγωγής προϊόντων με υπερεργολαβία (φασόν).

6) Στην περίπτωση υποσυσκευασίας γεωργικών προ­ϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ και ΠΓΕ που γίνεται από καταστήματα λιανικής πώλησης (Super markets κλπ.) με στόχο τη διάθεση τους στο λιανικό εμπόριο, στην υποσυσκευασία πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός σή­μανσης της συσκευασίας από την οποία προέρχεται αυτή και την επωνυμία της επιχείρησης που έγινε η παραγωγή του προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άρθρο 12 Κυρώσεις και λοιπά μέτρα

Εφόσον κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρ­θρου 8 της παρούσας ή κατόπιν τεκμηριωμένων κα­ταγγελιών, διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης κοινοτικής ή και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στις καταχωρισμένες ονομασίες γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, επιβάλλονται οι παρακάτω δι­οικητικές κυρώσεις, με τη διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας (εκτός των περιπτώσεων των παρ. 1 α) και 1 β), ανεξαρτήτως άλλων ποινών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις τις εθνικής νομοθεσίας, ως ακολούθως

1. Στην περίπτωση παρατυπιών όπως:

α) δήλωσης ανακριβών στοιχείων εκ μέρους του πα­ραγωγού ή/και συσκευαστή,

β) πλημμελούς τήρησης των όρων που καθορίζονται στη σύμβαση ελέγχου ή/και σε άλλες γραπτές δεσμεύ­σεις, απευθύνεται έγγραφη σύσταση για συμμόρφωση εντός καθοριζόμενου, από τον ΟΠΕΓΈΠ, χρονικού δι­αστήματος.

γ) Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης στην ως άνω έγγραφη σύσταση, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 3.000 €, με τη διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας.

2 Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις σε στάδιο πριν τη θέση των προϊόντων στην αγορά, όσον αφορά:

α) στην τήρηση των προδιαγραφών καταχώρισης, που αναφέρονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομο­θεσία, ή

β) στη χρήση των καταχωρισμένων ονομασιών, ενδεί­ξεων, συμβόλων ή σημάτων στην επισήμανση, παρου­σίαση και διαφήμιση, όπως αναφέρονται στο «Βασικό Κανονισμό» και στην παρούσα επιβάλλονται σωρευτικά οι κάτωθι κυρώσεις:

ί) άμεση αντικατάσταση της επισήμανσης των προϊό­ντων στα οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση και ανάκληση του διαφημιστικού υλικού από την αγορά, με έξοδα και ευθύνη του παραβάτη, υπό την επίβλεψη του ΟΠΕΓΈΠ

ιι) πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, μέχρι 30.000 €.

Στην περίπτωση συρροής των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 60.000 €, ενώ σε περίπτω­ση υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών. τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται.

3.   Στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που αφορούν στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης και ειδικότερα:

α) θέση στην αγορά γεωργικών προϊόντων ή τροφί­μων για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές καταχώρισης που αναφέρονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία και εντούτοις χρησιμοποιούν κα­ταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, σύμβολα ή σήμα­τα στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση, όπως αναφέρονται στο «Βασικό Κανονισμό» και στο άρθρο 11 της παρούσας.

β) θέση στην αγορά γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων της υποπαραγράφου 3α του παρόντος άρθρου με εν­δείξεις που προκαλούν παραπλάνηση των καταναλωτών και συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό, επιβάλλονται:

ί) άμεση αντικατάσταση της επισήμανσης, παρουσί­ασης και διαφήμισης από όλη την παρτίδα ή όλη την παραγωγή των προϊόντων στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, με έξοδα και ευθύνη του παραβάτη, υπό την επίβλεψη του ΟΠΕΓΈΠ και

ii)  πρόστιμο μέχρι 300.000 €

4.   Στις περιπτώσεις άρνησης, παρεμπόδισης ή/και εξα­πάτησης των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους επιβάλλεται, πλέον των ανωτέρω κυρώσεων, πρόστιμο μέχρι 20.000 €.

5.   Οι κυρώσεις και τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και κλιμακώνονται σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσματικότητας, αποτρεπτικότητας και ανα­λογικότητας, συνεκτιμώντας ιδίως τη σοβαρότητα το υπότροπο και τη διάρκεια της παράβασης.

6.   Τα παραπάνω πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπο­λογισμού.

Άρθρο 13

Σύσταση Επιτροπών Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων (ΕΠ&Π) και Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και Προστίμων

1 Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που ανα­φέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με τη διαδικασία που περιγράφεται πα­ρακάτω.

2. Πα την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 της παρούσας συστήνονται οι παρακάτω επιτροπές:

Α. Πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Παρα­τυπιών και Παραβάσεων, η οποία αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΈ και ΕΓΊΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β) τον προϊστάμενο τμήματος της Δ/νσης Νομοπαρα­σκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του ΥπΑΑΤ, με τον αναπληρωτή του.

γ) τον προϊστάμενο τμήματος της Δ/νσης του ΥπΑΑΤ που έχει αρμοδιότητα στο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο που αφορά η υπό εξέταση περίπτωση, με τον αναπλη­ρωτή του.

Β. Δευτεροβάθμια τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Παρα­τυπιών και Παραβάσεων, η οποία αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

β) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστι­κού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του ΥπΑΑΤ, με τον αναπληρωτή του,

γ) τον προϊστάμενο Δ/νσης του ΥπΑΑΤ που έχει αρ­μοδιότητα στο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο που αφορά η υπό εξέταση περίπτωση, με τον αναπληρωτή του.

Σε αμφότερες τις ανωτέρω επιτροπές παρίσταται ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του ΟΠΕΓΕΠ. Χρέη Γραμματέα στις παραπάνω Επιτροπές εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ. ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Δ/νσης.

3. Οι προαναφερθείσες Επιτροπές συγκροτούνται και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ και λειτουρ­γούν σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45).

4. Οι Επιτροπές αυτές συνεδριάζουν εντός του κανο­νικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Συγκαλούνται από τον Πρόεδρο τους και έχουν αρμο­διότητα να κρίνουν και να επιβάλουν τις κυρώσεις του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης.

5. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών καλείται, από τον Πρόεδρο τους. ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, ο οποίος μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο του.

6. Στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή παραπέμπονται οι πε­ριπτώσεις παρατυπιών [εκτός των περιπτώσεων των παρ. 1 α) και 1β) του άρθρου 12] και παραβάσεων που διαπιστώνονται και καταγράφονται κατά τους ελέγχους που διενεργούνται από τα εντεταλμένα ελεγκτικά όρ­γανα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

7. Η απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΠ&Π, κοινοποιείται άμεσα από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΈ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό παραλαβής, στον ΟΠΕΓΕΠ καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση της. Κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας ΕΠ&Π μπο­ρεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ένσταση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η απόφαση. Η έν­σταση κατατίθεται στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ και παραπέ­μπεται για εξέταση στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

a Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ή η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, σε περίπτω­ση που δεν κατατέθηκε ένσταση εναντίον της ή αυτή κατατέθηκε εκπρόθεσμα, καθίσταται οριστική μετά την επικύρωση από τον Υπουργό ΑΑΤ σχετικού σχεδίου απόφασης που συντάσσει το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΈ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ. Η απόφα­ση του Υπουργού ΑΑΤ κοινοποιείται άμεσα από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΈ και ΕΠΠΕ της Δ/νσης Βιολογικής Γεωρ­γίας του ΥπΑΑΤ στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό παραλαβής, στον ΟΠΕΓΕΠ καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση της.

9.  Σε περίπτωση προφανούς παράβασης που αφορά στη δημόσια υγεία ή εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού, ο πρόεδρος του ΟΠΕΓΕΠ δύναται να ζητά την συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δημοσίου προ­κειμένου να αποσύρονται από την αγορά άμεσα όλα τα προϊόντα της παρτίδας που διαπιστώθηκε το πρόβλημα ή η απάτη. Σε αυτή την περίπτωση, πέραν των όποιων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ή σε άλλες διατάξεις, επιβάλ­λεται η κύρωση της αφαίρεσης από τον παραβάτη της έγκρισης παραγωγής ή και συσκευασίας προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.

10.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε περίπτωση καταγγελιών ή ύστερα από ελέγχους που διενεργούνται από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. εφ' όσον δια­πιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης κοινοτικής ή7 και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τα καταχωρισμένα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Άρθρο 14 Γενικές Διατάξεις

1.Ο ΟΠΕΓΕΠ υποχρεούται, το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλλει στη Δ/νοη Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ ΕΠΠΕ του Υπουργείου Αγρο­τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκθεση όσον αφορά στα αποτελέσματα των ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει και ενδεχομένως τις προτάσεις του για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος ελέγχου καθώς και στατιστι­κά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

2.Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν οι γενικές και ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο «Βασικό και Εφαρμοστικό Κανονισμό» και στη σχετική εθνική νομοθεσία.

3.Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ­ξης και Τροφίμων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της πα­ρούσας απόφασης.

4.Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα στην παρούσα απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

5.Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6.Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης κα­ταργείται η υπ' αριθμ. 282303/2004^ (ΦΕΚ 43Β/1612004) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 7 Μαρτίου 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 γκι την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ

[Αναγράφεται η ονομασία που προτείνεται γη καταχώριση]

2. ΠΓΕΉΠΟΠ

Επιλέγεται μόνο ένα, με «Χ»: □ ΠΓΈ □ ΠΟΠ

3. ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ

Ο Υπογράφων την αίτηση

Τίτλος (κύριος κύριο,..): Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα ομάδος/ή οργανισμού (όπου έχει εφαρμογή):

Διεύθυνση:

Τελ.:

Φαξ:

E-mail:

5. ΑΙΤΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ

5.1. Τύπος Ομάδας:

- □ ομάδα περισσότερων του ενός ατόμων

- Ο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο

5.2. Νομική μορφή ή σύνθεση της ομάδας:

5.3. Στους συμμετέχοντες στην ομάδα περιλαμβάνονται:

(σημειώνονται όλες οι κατηγορίες συμμετεχόντων)

- □ παραγωγός/-οι

- □ μεταποιητής/-ές

• Π άλλο (να προσδιοριστεί)

6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος βεβαιώ ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβείς και ειλικρινείς και δεν περιέχουν παραπλανητικά στοιχεία. Γνωρίζω ότι οι ψευδείς δηλώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απόρριψη της αίτησης.

Υπογράφεται από το άτομο που προσδιορίζεται στο τμήμα 4 ανωτέρω:

Όνομα υπογράφοντος (όπως ακριβώς στο τμήμα 4 ανωτέρω):

Τίτλος (κύριος, κυρία,..): Όνομα: Επώνυμο:

Ημερομηνία Υπογραφής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, το κείμενο στις αγκύλες παραλείπεται.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης

{Αναγράφεται το όνομα όπως στο σημείο 1 κατωτέρω:]

Αριθ. ΕΚ: [μόνο για χρήση ΕΚ]

{Επιλέγεται μόνο ένα, με «Χ»:] □ ΠΓΕ      □ ΠΟΠ

1.         ΟΝΟΜΑΣΙΑ [ΠΓΕ Ή ΠΟΠ]

[Αναγράφεται η ονομασία που προτείνεται γκι καταχώριση ή που έχει καταχωρισθεί, όταν πρόκειται, για αίτηση έγκρισης τροποποιήσεων των προδιαγραφών προϊόντος ή για δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 του εφαρμοστικού κανονισμού]

2.         ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ή ΤΡΠΉ ΧΩΡΑ

3.         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΡΟΦΙΜΟΥ

3.1.  Τύπος προϊόντος [σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI]

3.2.    Περιγραφή του προϊόντος που φέρει την προβλεπομένη στο σημείο 1 ονομασία.

[Κύρια σημεία των οδών που προβλέπονται στο στοιχείο β) του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006. Τεχνική περιγραφή του τελικού προϊόντος το οποίο φέρει την προβλεπόμενη στο σημείο 1 ονομασία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για χρήση ορισμένων ζωικών φυλών ή φυτικών ποικιλιών.]

3.3.    Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

[Αναφέρονται οι απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των πρώτων υλών ή οι περιορισμοί ως προς την προέλευση τους. Οι περιορισμοί αυτοί αιτιολογούνται.]

3.4.  Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης)

[Αναφέρονται οι απατήσεις ως προς την ποιότητα των ζωοτροφών ή οι περιορισμοί ως προς την προέλευση τους. Οι περιορισμοί αυτοί αιτιολογούνται.]

3.5.   Συγκεκριμένα στάδια της παραγωγής που πρέπει να εκτελούνται στην οριοθετημένη

γεωγραφική περιοχή

[Τυχόν περιορισμοί αιτιολογούνται.]

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό σε φέτες, το τρίψιμο, τη συσκευασία κλπ.

[Εάν δεν υπάρχουν, παραμένει κενό. Τυχόν περιορισμοί αιτιολογούνται.]

3.7.    Ειδικοί κανόνες σχετικό με την επισήμανση

[Εάν δεν υπάρχουν, παραμένει κενό. Τυχόν περιορισμοί αιτιολογούνται.]

4.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου γιο την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης

Αίτηση τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κον. (ΕΚ) 510/2006 [Καταχωρισθείσα ονομασία] Αριθ. ΕΚ: [μόνο για χρήση ΕΚ] [Επιλέγεται μόνο ένα, με «Χ» :] □ ΠΓΕ □ ΠΟΠ

1. ΑΤΟΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όνομα: Διεύθυνση:

Είδος του έννομου συμφέροντος για την υποβολή της αίτησης:

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

- □ Ονομασία του προϊόντος

- □ Περιγραφή του προϊόντος

- □ Γεωγραφική περιοχή

- □ Απόδειξη προέλευσης

- □ Μέθοδος παραγωγής

- Π Δεσμός

- Ο Επκτήμανση

- □ Εθνικές απαιτήσεις

- □ Άλλο (να προσδιοριστεί)

3. ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/-ΕΩΝ

- Ο Τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου ή του συνοπτικού δελτίου

- □ Τροποποίηση των προδιαγραφών της καταχωρισθύσας ΠΟΠ ή ΠΓΕ, γιο την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ούτε ενιαίο έγγραφο ούτε συνοπτικό δελτίο

- □ Τροποποίηση των προδιαγραφών που δεν απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου (άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006)

- □ Προσωρινή τροποποίηση των προδιαγραφών λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτουγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές (όρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006)

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/-ΕΙΣ :

[Για κάθε τροποποίηση που επιλέχθηκε με «Χ» στην παράγραφο 2, απαιτείται σύντομη εξήγηση. Υποβάλλεται επίσης δήλωση που εξηγεί το έννομο συμφέρον της ομάδος η οποία προτείνει την τροποποίηση.]

5. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ)

[Xρησιμοποιείται  το Παράρτημα ΙΙ]

6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

[Υποβάλλεται δήλωση που αιτιολογεί την ακύρωση της καταχώρισης της ονομασίας.]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 νια την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης

Αίτημα ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2·

[Καταχωρηθείσα ονομασία:] Αριθ. ΕΚ: [μόνο για χρήση ΕΚ]

Επιλέγεται μόνο ένα, με «Χ» □ ΠΓΕ □ ΠΟΠ

1. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ

2. ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [σύμφωνο μι την ταξινόμηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI}

3. ΑΤΟΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όνομα: Διεύθυνση:

Είδος του έννομου συμφέροντος για την υποβολή της αίτησης:

[Υποβάλλεται δήλωση που εξηγεί το έννομο συμφέρον του ατόμου ή της ομάδας που αιτείται την ακύρωση.)

4. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 γιο την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης

1.         ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.         ΑΤΟΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Όνομα: Διεύθυνση:

Είδος του έννομου συμφέροντος για την υποβολή της αίτησης:

3.         ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ:

□ Μη συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006

-     □ Η καταχώριση της ονομασίας θα αντέβαινε στο όρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 510/2006 (φυτική ποικιλία ή ζωική φυλή)

-     □ Η καταχώριση της ονομασίας θα αντέβαινε στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 (πλήρως ή εν μέρει ομώνυμη ονομασία)

-     □ Η καταχώριση της ονομασίας θα αντέβαινε στο όρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 (υφιστάμενο εμπορικό σήμα)

-     □ Η καταχώριση της ονομασίας θα έθιγε την ύπαρξη ονομασιών, εμπορικών σημάτων ή προϊόντων που ορίζονται στο στοιχείο γ) του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006

-    Π Η προτεινόμενη για καταχώριση ονομασίας είναι κοινή- παρέχονται στοιχεία όπως ορίζεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 7 παράγραφος (3) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006

4.       ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Δήλωση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που υπαγόρευσαν την ένσταση. Υποβάλλεται επίσης δήλωση στην οποία εξηγείται το έννομο συμφέρον του εναγόμενου. Η δήλωση έντασης πρέπει να φέρει ημερομηνία και υπογραφή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.

510/2006

1. ΓΕΩΡΓΙΚΑ   ΠΡΟΪΟΝΤΑ   ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ   ΠΑ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ   ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΥ
ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

-     Κλάση 1.1. Κρέατα (και βρώσιμα παραπροϊόντα αφανειών)

-     Κλάση 1.2.   Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά, κλπ.)

-     Κλάση 1.3. Τυριά

Κλάση 1.4. Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου, κ.λπ.)

-     Κλάση 1.5.        Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη, λάδι, κ.λπ.)

-     Κλάση 1.6.        Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα

-     Κλάση 1.7.        Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών

-     Κλάση 1.8.        Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος I της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.)

2.    ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Κλάση 2.1. Μπύρες

Κλάση 2.2.  Φυσικά μεταλλικά νερά και νερά πηγών (έχει καταργηθεί)

-     Κλάση 2.3.   Ποτά με βάση εκχυλίσματα φυτών

-     Κλάση 2.4. Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

-     Κλάση 2.5. Φυσικά κόμμεα και ρητίνες

-     Κλάση 2.6. Πολτός μουστάρδας

-     Κλάση 2.7. Ζυμαρικά

3.    ΓΕΩΡΓΙΚΑ      ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Κλάση 3.1.        Σανός

Κλάση 3.2.        Αιθέρια έλαια

Κλάση 3.3.        Φελλός

Κλάση 3.4.        Κοχενΐλλη (ακατέργαστο προϊόν ζωικής προέλευσης)

Κλάση 3.5.        Καλλωπιστικά άνθη και φυτά

Κλάση 3.6.        Μαλλί

Κλάση 3.7.        Λυγαριά

Κλάση 3.8.             Ξεφλουδισμένο


Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.