Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Ζακυνθος 1

Αριθ. 379565

Αναγνώριση Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως ελαιολάδου

«ΖΑΚΥΝΘΟΣ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» Α/70.

β. Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» Α/27/ 93.

2.Την Υ 2015/353362/1.6.93 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιο­τήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Κα­ραγκούνη·.

3.Την αίτηση αριθμ. 217/191/13.4.1993 της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου περί «αναγνώρισης Προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ)» με το τοπωνύμιο «ΖΑΚΥΝΘΟΣ»,

αποφασίζουμε:

1.    Η ένδειξη «ΖΑΚΥΝΘΟΣ» Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περι­γραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς Κορωνέϊκη σε ποσοστό 95% και Ντόπια Λιανολιά σε ποσοστό 5% καλλιεργούμενες σε όλο το Νομό Ζακύνθου, εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχε­τικές διατάξεις του Ν.2040/1992 και του Π.Δ. 61/ 1993.

2.    Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία του ανωτέρω Νομού που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 81/1993.

3.0 ελαιόκαρπος Ζακύνθου για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου -ΖΑΚΥΝΘΟΣ- Π.Ο.Π. πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

α. Προέρχεται απο ελαιώνες, στους οποίους η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμιά κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με ράβδισμα κυ­ρίως και με ελαιοσυλλεκτικά εδάφους.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30-50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-δεν πρέπει να περιέχει ξενες ύλες,

-δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγα­λύτερο του 5%,

-δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λ.π.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτρυβεία που διασφαλίζουν θερ­μοκρασίες μικρότερες από 30° C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίας.

4.        Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης «ΖΑΚΥΝΘΟΣ» Π.Ο.Π. παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικών κατηγοριών.

5.         Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΖΑΚΥΝΘΟΣ» Π.Ο.Π. διακρίνεται για την παχύρευστη υφή του το βαθυ- πράσινο χρώμα, με χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση.

6.         Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΖΑΚΥΝΘΟΣ» Π.Ο.Π. πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση αποβάλλο­νται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμα­σία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7.      Για την παραγωγή διακίνηση και τυποποίηση εξαιρε­τικού παρθένου ελαιολάδου «ΖΑΚΥΝΘΟΣ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΖΑ­ΚΥΝΘΟΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγω­γής και αναγράφονται ως εξής:

ΖΑ - αύξων αριθμ. ετικέτας δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΖΑΚΥΝ­ΘΟΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν.2040/92. καθώς και των Π.Δ. 61/ 1993 και 81 /1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 20 Αυγούστου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.