Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Θάσος 1

Αριθ. 440305                                                                                       (4)

Αναγνώριση Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης Ελαιολάδου

«ΘΑΣΟΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία ανα­γνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/93).

2. Την αίτηση αριθ. 1444/14.4.93 της Ένωσης Γεωργι­κών Συν/σμών Καβάλας «Περί αναγνωρίσεως προστατευ­όμενης Γεωγραφικής ένδειξης - Π.Γ.Ε. » με την ονομασία «ΘΑΣΟΣ».

3.  Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντί­νου,

αποφασίζουμε:

1.Η ένδειξη «ΘΑΣΟΣ» Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς θασίτικη καλλιεργούμενη στο νησί της Θάσου εφό­σον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2.  Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία της ανωτέρω αναφερόμενης γεωγραφι­κής περιοχής που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3.  Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή παρθένου ελαιολάδου «ΘΑΣΟΣ» Π.Γ.Ε πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέ­σεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται κυρίως με τα χέρια και δευτερευόντως με χτένια.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30-50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-   δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες.

-   δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύ­τερο του 5%.

-   δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε σποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερ­μοκρασίες μικρότερες,από 30°C της ελαιόπαστας, κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργα­σίας.

4.  Δεν δικαιούνται της Προστατευομένης Γεωγραφικής Ένδειξης «ΘΑΣΟΣ» παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικών κατηγο­ριών.

5.  Το παρθένο ελαιόλαδο «ΘΑΣΟΣ» Π.Γ.Ε. είναι άρηκτα συνδεδεμένο με την μοναδικότητα της ποικιλίας ελιάς που καλλιεργείται στην περιοχή και έχει χρώμα βαθύ κί­τρινο-χρυσάφι και χαρακτηριστικά ώριμου καρπού δη­λαδή γεύση ώριμου καρπού ελιάς.

6.  Τα παρθένα ελαιόλαδα «ΘΑΣΟΣ» Π.Γ.Ε. πριν τη διά- θεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχη­μική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7.  Για την παραγωγή διακίνηση και τυποποίηση παρθέ­νου ελαιολάδου «ΘΑΣΟΣ» Π.Γ.Ε. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για παρθένα ελαιόλαδα «ΘΑΣΟΣ» Π.Γ.Ε. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθ­μούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγρά­φονται ως εξής: ΘΑ/αύξων αρ. ετικέττας/δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΘΑΣΟΣ» Π.Γ.Ε. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61/1993 και 81/1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την πα­ρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.