Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Σάμος 1

Αριθ. 371572                                                       (8)

Αναγνώριση Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ελαιολάδου

«ΣΑΜΟΣ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» Α/70.

β. Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» Α/27/ 93.

2.  Την Υ 2015/353362/1.6.93 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιο­τήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκσ και Ανδρέα Κα­ραγκούνη».

,

3. Την αίτηση αρ. 632/13.4.93 της Ενώσεως Οινοποιη­τικών Συν/σμών Σάμου «περι αναγνωρίσεως προσχαχευο- μένης Γεωγραφικής Ενδειξης» -ΠΓΕ- με την ονομασία «ΣΑΜΟΣ»,

αποφασίζουμε:

1.  Η ένδειξη "ΣΑΜΟΣ" Προοτατευομένη Γεωγραφική Ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς θρουμπολιά <90%) και Κορωνέϊκη (10%) καλλιερ­γούμενες στα νησιά Σάμος και Ικαρία και εφόσον πληρού­νται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις ταυ Ν.2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των νησιών Σάμου και Ικαρίας και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3. Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή παρθένου ελαιολάδου «ΣΑΜΟΣ ΠΓΕ» πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέ­σεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους στο 70% των Κοινοτήτων του Νομού. Στο υπόλοιπο 30% δεν γίνεται καταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με ελαιοδίκτυα. Η ποικιλία «Κορωνέϊκη» συλλέγεται κυρίως με μάδημα (χτέ­νες) και με ραβδισμό.

γ, Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 3-50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

-δεν πρέπει να έχει δακοπροαβολές σε ποσοστό μεγα­λύτερο του 5%

-δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς  (σπα­σμένες ελιές, σάπιες, κ.λπ.  σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%,

-ο ελαιόκαρπος να προσκομίζεται ώριμος.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο γί­νεται εντός τριών (3) κατ' ανώτατο όριο ημερών από της συλλογής του και η περιεκτικότητά του σε ελαιόλαδο ανάρχεται τουλάχιστον σε 20%.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερ­μοκρασίες μικρότερες από 30°C στην ελαιόπαστα κατά τη μάλαξη.

4.  Το παρθένο ελαιόλαδο «ΣΑΜΟΣ ΠΓΕ» μπορεί να προέλθει από την παραγωγή παρθένου ελαιολάδου ή από ανάμειξη παρθένου ελαιολάδου και εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

5.  Δε δικαιούνται της προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης "ΣΑΜΟΣ" παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικών κατηγο­ριών.

6.  Το παρθένο ελαιόλαδο «ΣΑΜΟΣ» ΠΓΕ έχει οργανο- πληπτικά χαρακτηριστικά ώριμου καρπού, δηλαδή γεύση ώριμου καρπού, γλυκίζουσα γεύση και κίτρινο - χρυσαφί χρώμα.

7.  Τα παρθένα ελαιόλαδα "ΣΑΜΟΣ" ΠΓΕ πριν τη διά­θεση τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχη­μική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

8.  Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση παρθέ­νου ελαιολάδου "ΣΑΜΟΣ" ΠΓΕ πρέπει να πληρούνται σι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

9.0 λογότυπος, που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/93 για παρθένα ελαιόλαδα αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευτ. ιμηφϊα του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΣΑ - αύξων αριθ. ετικ. /δύο τελ. ψηφ. έτους παραγ.

10. Επί των παρθένων ελαιολάδων "ΣΑΜΟΣ" ΠΓΕ έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των ΠΑ θ1/1993 και 81/1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.