Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Ρόδος 1

Αρθ 315783                                                                                              (4)

Αναγνώριση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ελαιολάδου

«ΡΟΔΟΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις:

α Του όρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών Προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί «ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντί­νου».

γ. Του Π.Δ. 81/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/ 93).

2.     Την αίτηση αριθ. 1388/21.8.93 της Ένωσης Αγροτι­κών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου περί «αναγνώρισης προ­στατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης  Π.Γ.Ε.»  ελαιολά­δου. με το τοπωνύμιο «ΡΟΔΟΣ»,

αποφασίζουμε:

1.Η ένδειξη «ΡΟΔΟΣ» προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή παρ­θένου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς θρουμπολιά και Κορωνέϊκη (σε ποσοστά 75% - 25% αντί­στοιχα) καλλιεργούμενες στα διοικητικά όρια του Νομού Δωδεκανήσου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 81/1993.

2.Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο όρθρο 3 του Π.Δ. 81/1993.

3.Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή παρθένου ελαιολάδου «ΡΟΔΟΣ» Π.Γ.Ε. πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέ­σεις:

α Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με ραβδισμό ή και με χρήση ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους απά φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλισγράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες.

-δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό με­γαλύτερο του 5%.

-δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμο­κρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίες.

4.Δεν δικαιούνται της προστατευομένης γεωγραφικής ένδειξης «ΡΟΔΟΣ» Π.Γ.Ε. παρθένα ελαιόλαδα που προ­έρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικά κατηγοριών.

5. Το παρθένο ελαιόλαδο «ΡΟΔΟΣ» Π.Γ.Ε. έχει χρώμα από υποπράοινο έως κπρινοχρυσαφί. με γλυκιά γεύση και άρωμα ώριμων φρούτων ελιάς.

8.    Το παρθένο ελαιόλαδο «ΡΟΔΟΣ» Π.Γ.Ε. πριν τη διιάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχη­μική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7. Γ κι την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση παρθέ­νου ελαιολάδου «ΡΟΔΟΣ· Π.Γ.Ε. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 81/1993 για παρθένα ελαιόλαδα «ΡΟΔΟΣ· Π.Γ.Ε. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθ­μούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγρά­φονται ως εξής:

ΡΟ - αύξων αριθμός ετικέτας / δύο τελευταία ψηφίο έτους παραγωγής.

9.        Επί των παρθένων ελαιολάδων -ΡΟΔΟΣ- Π.Γ.Ε. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατά­ξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 81 /1993 και 81 / 1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.