Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Πρέβεζα 1

Αριθ. 440329

Αναγνώριση προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ελαιολάδου

«ΠΡΕΒΕΖΑ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ¦

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντί­νου.

γ. Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/ 93).

2.  Την από 10.6.93 αίτηση της Ε.Α.Σ. Πρέβεζας περί αναγνώρισης προστατευόμενης Γεωγραφικής ένδειξης «Π.Γ.Ε.» με την ένδειξη «ΠΡΕΒΕΖΑ»,

αποφασίζουμε:

1.  Η ένδειξη «ΠΡΕΒΕΖΑ» Π.Γ.Ε. προστατευόμενη γεω­γραφική ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περι­γραφή παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποι­κιλία ελιάς Λιανολιά Κερκύρας στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων: Καμαρίνας, Κρυοπηγής, Ριζάς, Λυγιάς - Βρά­χου, Χειμαδιού Μιχαλιτσίου, Νικόπολης, Φλάμπουρας, Ωρωπού, Λούρου, Μύτικα, Λούτσας, Μυρσίνης, Σινώπης, Σαμψούντας, Καναλιού, Καστροσυκιάς, Αρχάγγελου, και Μεγαδένδρου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχε­τικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61 /1993.

2.  Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3.  Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή παρθένου ελαιολάδου «ΠΡΕΒΕΖΑ» Π.Γ.Ε. πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέ­σεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με μάδημα (με την χρήση κτενών).

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30-50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-   δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες.

-   δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύ­τερο του 5%.


-   δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε σποσοστό μεγαλύτερο του 5%

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερ­μοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας, κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργα­σίας.

4.  Δεν δικαιούνται της προστατευομένης γεωγραφικής ένδειξης «ΠΡΕΒΕΖΑ» Π.Γ.Ε. παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιο­τικών κατηγοριών.

5.  Το παρθένο ελαιόλαδο «ΠΡΕΒΕΖΑ» Π.Γ.Ε. έχει κιτρι­νοπράσινο χρώμα με φρουτώδη γεϋση και άρωμα.

6.   Τα παρθένα ελαιόλαδα «ΠΡΕΒΕΖΑ» Π.Γ.Ε. πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικο­χημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7.  Για την παραγωγή διακίνηση και τυποποίηση παρθέ­νου ελαιολάδου «ΠΡΕΒΕΖΑ» Π.Γ.Ε. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για τα παρθένα ελαιόλαδα «ΠΡΕΒΕΖΑ» Π.Γ.Ε. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και ανα­γράφονται ως εξής: ΠΡ/αύξων αρ. ετικέττας/δύο τελευ­ταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των παρθένων ελαιολάδων «ΠΡΕΒΕΖΑ» Π.Γ.Ε. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατά­ξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61 /1993 και 81 / 1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.