Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Ολυμπία 1

Αριθ. 392926                                                                                         (2)

Αναγνώριση της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ελαιολάδου

«ΟΛΥΜΠΙΑ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΠΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις:

α Του όρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμότων αρμοδιότητας Υπ. Γεωργίας και νομικών προσώπων επο­πτείας του και άλλες διατάξεις» (Α' 70).

β. Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/ 93).

2.  Την Υ2015/353362/1.6.93 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιο­τήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου. Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Κα­ραγκούνη·».

3.   Την αίτηση αρ. 1094/347/11.6.93 της Ένωσης Αγροτικών Συν/ορών Ηλείας - Ολυμπίας περί «αναγνώρι­σης της προστατευόμενης γεωγρσφικής ένδειξης ελαιο­λάδου (Π.Γ.Ε.) με την ένδειξη ΟΛΥΜΠΙΑ-,

αποφασί­ζουμε:

1. Η ένδειξη ΟΛΥΜΠΙΑ προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαι­ρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς Κορωνέικη κατά 90% και Κολλυρέικη κατά 10% καλλιεργούμενη στα Διοικητικά όριο ολόκληρης της επαρχίας Ολυμπίας Νομού Ηλείας, καθώς και των κατω­τέρω Δήμων και Κοινοτήτων της επαρχείας Ηλείας.:

1.  ΔΗΜΩΝ: Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας.

2.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: Κατακόλου. Κορακοχωρίου, Λεβε- ντοχωρ'ιου. Σκαφιδιάς, Αγ. Ηλίας Λετρίνων, Μυρτέος, Φρανιτσέικων. Σκουροχωρίου, Αγ. Ιωάννη Λετρίνων. Πρα­σίνου. Κατσαρού, Ξυλοκέρας. Αλποχωρίου. θουνάργου.

Φωναϊτικων, Κορυφής, Αγ. Αποστόλων. Ελαιώνος. Βροχίτσας. Αμπελώνος. Καρυάς, Σωπίου. Χειμαδιού, Κουτσο­χέρας, Μουζακίου. Ωλένης, Καράτουλα. Μαγούλας, Αρ- βανίτι. Λαντζοίου. Λανθίου. Σμίλα, Φλώκα, Πλατάνου, Πελοπίου, ΠουρνσρΙου. Ηράκλειας, Καυκωνίας. Χελιδονίου. Φουμέρου. Αγ. Άννας. Καρνάς, Πεύκης. Ζέρσαινας. Νε­ράιδας, Κρυονερίου, Μηλέων, Δούκα, Λάλα, Πευκών, Κλαδέου. Κοσκινάς. Μιράκας, Λιναριάς, Μουριάς. Κάμε- νας, Ξηροκάμπου, Νεμούτας. Αχλαδινής, Βασιλακίου, Λούβρου. Άσπρων Σπιτιών, Φολόης, Κούμανι. Κλινδιάς, Ανδρώνι. Κοκοταρίου, Αγ. Κυριακής, Λαμπείας. Τσιπίανων. Ορεινής, Άστρα. Κρυόβρυσης, Αγράμπελων, Μά­γειρα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζο­νται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατά­ξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3.0 ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΟΛΥΜΠΙΑ Π.Γ.Ε. πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμιά κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου στα γίνεται με ραβδισμό ή με το χέρι και σε καμιά περίπτωση δεν συλλέγεται η -χα- μάδσ».

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητς 30-50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-   δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες.

-   δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγα­λύτερο του 5%

-   δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς ( σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ ) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερ­μοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργα­σίας.

4.  Δεν δικαιούνται της προστατευομένης Γεωγραφικής ένδειξης ΟΛΥΜΠΙΑ εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιο­τικών κατηγοριών.

5.  Το εξαιρετικό, παρθένο ελαιόλαδο «ΟΛΥΜΠΙΑ» είναι λαμπερό με ανοιχτό κιτρινοπράσινο χρώμα, σχετικά παχειό υφή φρουτώδη γεύση, καθαρή οσμή και δίνει έντονα την εντύπωση ότι είναι φυσικός χυμός φρέσκου καλής ποιότητας, φυσιολογικά ώριμου ελαιοκάρπου.

6.  Τα εξαιρετικά, παρθένα ελαιόλαδα ΟΛΥΜΠΙΑ Π.Γ.Ε. πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7.  Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση, εξαιρε­τικά παρθένου ελαιολάδου ΟΛΥΜΠΙΑ Π.Γ.Ε.. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/ 1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ΟΛΥ­ΜΠΙΑ Π.Γ.Ε. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετι­κούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέ­τας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΟΛ/αύξων αριθ. ετικέτας δυο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των παρθένων ελαιολάδων «ΟΛΥΜΠΙΑ» Π.Γ.Ε. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατά­ξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61 /1993 και 81 / 1993. για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 31 Αυγούστου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.