Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Λέσβος 1

Αριθ. 371579                                                                                         <5)

Αναγνώριση Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης Ελαιολάδου

«ΛΕΣΒΟΣ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» Α770.

β) Του Π.Δ. 61/1893 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» Α /27/ 93.

2.Την Υ 2015/353362/1.6 93 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιο­τήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Κα­ραγκούνη.

3.   Την αίτηση αριθμ. 1050/526/24.5.93 της Ενώσεως Αγροτικών Συν/σμών Λέσβου «περί αναγνωρίσεως Προ- στατευομένης Γεωγραφικής Ένδειξης Π.Γ.Ε. με την έν­δειξη «ΛΕΣΒΟΣ», αποφασίζουμε:

1.   Η ένδειξη «ΛΕΣΒΟΣ» Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς Κολοβή και Αδραμυτιανή καλλιεργούμενες στο Νομό Λέσβου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την σπόφασή μας αυτή και με τις σχε­τικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ, 61/1993.

2.   Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία του ανωτέρω νομού που πληρούν τ«ς προϋποθέσεις που καθορίζονται στο όρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3.   Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή παρθένου ελαιολάδου «ΛΕΣΒΟΣ» Π.Γ,Ε. πρέπει να πληροί της εξής προϋποθέ­σεις:

α) προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους n καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους.

β) Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με ελαιοδίκτυα ή με χειρομάζωμα. Από τον Ιανουάριο και έπειτα η συλλογή γίνεται συνήθως με ραβδισμό.

γ) Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30-50 χιλωγράμμων.

δ) Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-   δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

-   δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγα­λύτερο του 5%.

-   δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπασμένες ελιές, σάπιες κ.τ.λ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

-Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ1 ανώτατο όριο από τη συλλογή του.

στ) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερ­μοκρασίες μικρότερες από 30° C της ελαιοπάστας κατά τη μάλαξη.

4.   Τ παρθένο ελαιόλαδο «ΛΕΣΒΟΣ» Π.Γ.Ε. μπορεί να προέλθει από την παραγωγή παρθένου ελαιολάδου ή από ανάμειξη παρθένου ελαιολάδου και εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που οπαράγεται υπό τις Ιδιες προϋποθέ­σεις.

5.   Δε δικαιούνται της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης «ΛΕΣΒΟΣ» ΠΧ-Ε. παρθένα ελαιόλαδα που προ­έρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτι­κών κατηγοριών.

6.   Το παρθένο ελαιόλαδο «ΛΕΣΒΟΣ» Π.Γ.Ε. έχει οργα­νοληπτικό χαρακτηριστικά ώριμου καρπού, δηλαδή έντονο χαρακτηριστικό άρωμα και λαμπερό αχύρώδες χρώμα.

7.   Τα παρθένα ελαιόλαδα «ΛΛΕΣΒΟΣ» Π.Γ.Ε., πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικο­χημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

8.Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση παρθέ­νου ελαιολάδου «ΛΕΣΒΟΣ» Π.Γ.Ε. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του όρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

9.0 λογότυπος, που προβλέπεται στα άρθρα4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για παρθένα ελαιόλαδα «ΛΕΣΒΟΣ» Π.Γ.Ε. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθ­μούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγρά­φονται ως εξής: Α. Ε. αύξων αριθμός ετικέτας δύο τελευ­ταία ψηφεία του έτους παραγωγής.

10. Επί των παρθένων ελαιολάδων «ΛΕΣΒΟΣ» Π.Γ.Ε. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατά­ξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61 /1993 και 81 / 1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

7α Η αποθήκευσή μας γίνεται σε ανοξείδωτους δεξο- μενικούς χώρους σε θερμοκρασίες 12-15°C.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.