Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Λακωνία 1

Αναγνώριση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδοξης ελαιο­λάδου

ΠΓΕ «ΛΑΚΩΝΙΑ»

Αριθ. 444282

Αναγνώριση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδοξης ελαιο­λάδου

ΠΓΕ «ΛΑΚΩΝΙΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάζεις:

α Του όρθρου 11 του Ν. 2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων αρ­μοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.1993 περί ανάθεσης αρμοδιο­τήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου.

γ. Του Π.Δ. 01 /93 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρι­σης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α' 27/93).

2.       Την από 20.4.1993 αίτηση της Ένωσης Γεωργικών Συ­νεταιρισμών Λακωνίας (ΣΥΝ Π.Ε) περί «αναγνώρισης προ­στατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης - Π.Γ.Ε. - ελαιολάδου με το τοπωνύμιο «ΛΑΚΩΝΙΑ», αποφασίζουμε:

1.Η ένδειζη «ΛΑΚΩΝΙΑ» προστατευόμενη γεωγραφική έν­δειξη μπορεί να χρησιμιοποιηθεί για την περιγραφή παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποικιλίες ελιάς (κατά αριθμητική ποσότητα) Κορωνέϊκη,Κουτσουρελιά. Αθηνολιά και Ασπρολια καλλιεργούμενες στα διοικητικά όρια του Νομού Λακωνίας που περιλαμβάνει τις Επαρχίες Λακεδαίμονος, Επι­δαύρου Λιμηράς. Γυθείου και Αρεοπόλεως, εφόσον πληρού­νται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση μας αυτή και με τις σχεπκές διατάζεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2.Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3. Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή παρθένου ελαιολάδου -ΛΑΚΩΝΙΑ- Π.Γ.Ε., πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέ­σεις:

α Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπολέ­μηση του δάκου, γίνεται με δολωματικούςς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, η χωρίς καμιά καταπολέ­μηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με ραβδισμό, με κτένια ή και με κοπή κλάδων.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται σε πλοσπκό τελάρα διάτρητα ή σάκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30-60 χιλιογρόμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

- δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες.

-  δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγα­λύτερο του 5%.

-δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπασμένες ελιές, σάπιες κΛπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 6%.

β. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται εντός τριών (3) ημερών κατ’ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασσικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμοκρασίες μικρότερες από 30 C της ελααιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίας.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης γεωγραφικής έν­δειξης -ΛΑΚΩΝΙΑ- Π.Γ.Ε. παρθένα ελαιόλαδα που προέρχο­νται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρων ποιοτικών κατη­γοριών.

δ. Το παρθένο ελαιόλαδο -ΛΑΚΩΝΙΑ- Π.Γ.Ε. έχει χρώμα χρυσοπράσινο με λεπτή γεύση και φρουτώδες άρωμα.

θ. Τα παρθένο ελαιόλαδα -ΛΑΚΩΝΙΑ. Π.Γ.Ε. πριν τη διό- θεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίος.

7.  Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση παρθένου ελαιολάδου -ΛΑΚΩΝΙΑ- Π.Γ.Ε. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ΠΑ 61/1993.

8.   Ο λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και δ του ΠΑ. 61/1993 για παρθένα ελαιόλαδα -ΛΑΚΩΝΙΑ- Π.Γ.Ε. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό επκέττας και τα δύο τε­λευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΛΑ - αύξων αριθμός επκέτας/δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9.  Επί των παρθένων ελαιολάδων -ΛΑΚΩΝΙΑ- Π.Γ.Ε. έχουν παράλληλη εφαρμογή α γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61/1993 και 81/1993, για θέ­ματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δα­πάνη σε βάρος του Κρσπκού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.

Αθήνα. 23 Δεκεμβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.