Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Κονσερβολιά Άρτας 1

Αναγνώριση της Π.Γ.Ε. βρώσιμης ελιάς

«ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΡΤΑΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάζεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93, περί «ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνστα­ντίνου».

2.Του Π .Δ. 81/93 «προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊό­ντων».

3.Το Ν.Δ. 1085/71 (ΦΕΚ 278 Τεύχος Α) «Περί κυρώ­σεως συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Αυστριακής Δημοκρατίας αφορώσης εις την προστα- σίαν των ενδείξεων προελεύσεως, ονομασιών καταγωγής και χαρακτηρισμών προϊόντων της γεωργίας, βιομηχανίας και βιοτεχνίας- κα ιδιαίτερα το Παράρτημα Β' σημείο 10 του σχετικού πρωτοκόλλου.

4.Την αριθ. ϊ /1 /4.1.94 της Ένωσης Γεωργικών Συνε­ταιρισμών Άρταο Φιλιππιάδας. περί «αναγνωρίσεως προ­στατευόμενης Γεωργραφικής Ένδειξης, «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΡΤΑΣ»,

αποφασίζουμε:

1) Η ένδειξη «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΡΤΑΣ» προστατευό­μενη γεωγραφική ένδειξη «Π.Γ.Ε.», μπορεί να χρησιμοποι­ηθεί για τις επιτραπέζιες ελιές ποικιλίος Κονσερβολιά που καλλιεργείται στο Ν. Άρτας, εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/92 και το Π.Δ. 81 / 93.

Η Κονσερβολιά Αρτας καλλιεργείται σε περιοχές του Ν. Αρτος με κλίμα εύκρατο, μέσο ύψος βροχής 900 -1.000 mm ετησίως σε εδάφη με όξινη αντίδραση.

Η λίπανση γίνεται ανά διετία ή τριετία με φωσφορικά ή άλλα σύνθετα λιπάσματα και σε ετήσια βάση με αζωτούχα λιπάσματα.

-       Το κλάδεμα που εφαρμόζεται είναι τριών κατηγοριών δηλαδή

α) κλάδεμα σχηματισμού ή διαμόρφωσης

β) κλάδεμα καρποφορίας

γ) κλάδεμα ανανέωσης.

-       Το πότισμα γίνεται με αρδεύσεις αυτόματης τροφοδό­τησης όπου δεν επαρκούν οι βροχοπτώσεις.

-       Στο τέλος του Χειμώνα ή νωρίς την Άνοιξη γίνεται όρ­γωμα για την καταστροφή των ζιζανίων ή εφαρμόζουμε χημική ζιζανιοκτονία.

-       Η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς και επεκτείνεται και η εφαρμογή βιολογικών μεθόδων.

-  Το βάρος του καρπού κυμαίνεται από 4 έως 12gr.

-Ο πυρήνας αποτελεί 10 - 15% του όλου βάρους του

καρπού.

-       Ο φλοιός αποτελεί το 2 - 4% του συνολικού βάρους και το σάρκωμα το 81 - 88%.

Μεγέθη:

Πράσινες 160 τεμάχια/KG

Ξανθές 170 τεμάχια/KG

Μαύρες 150 τεμάχια/KG

-  Η μεταφορά του ελαιοκάρπου θα γίνεται με διάτρητα πλαστικά τελάρα των 20 - 25KG.

-  Ο καρπός δεν παρουσιάζει προσβολές από δάκο ή χτυπήματα, δεν περιέχει ξένες ύλες και η συλλογή γίνεται με εργατικά χέρια.

-  Ο καθημερινά συλλεγόμενος καρπός παραδίδεται αυ­θημερόν στα εργοστάσια επεξεργασίας όπου γίνεται ποιοτικός έλεγχος και προσδιορισμός του μεγέθους του καρ­πού στο χιλιόγραμμο.

Αργότερα ο καρπός οδηγείται στις πλαστικές δεξαμε­νές χωρητικότητας 2-10 τόννων όπου γίνεται η ζύμωση και η συντήρηση.

Η ωρίμανση του προϊόντος για μεν τις πράσινες ελιές διαρκεί από 20 - 80 ημέρες και για τις ξανθές και μαύρες από 4-5 μήνες.

Το τελικό προϊόν τοποθετείται σε πλαστικά δοχεία δια­φόρων μεγεθών 2.3, 5 και 13 χιλιογράμμων καθώς και σε λευκοσιδηρά δοχεία 5 και 13 χιλιογράμμων.

Τέλος ακολουθεί το μαρκάρισμα σύμφωνα πάντοτε με το περιεχόμενο και αναγράφεται ο αριθμός των καρπών ανά χιλιόγραμμο.

Οι συσκευασίες αυτές διοχετεύονται στην αγορά προς κατανάλωση με τον εμπορικό τύπο «χονδρολιά Άρτας» που πρόκειται για την ποικιλία ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ.

Σας προσκομίζουμε χάρτη στον οποίο είναι σημειωμένα τα όρια της γεωγροφικής περιοχής επιτραπεζίων ελαιών προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης με κυριώτε- ρες περιφέρειες Πέτα. Κομπότι. Γραμμενίτσα. Βλαχέρνα.

Ο Λογότυπος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 7 ση­μείο στ, του ΠΑ 81/1993 για τις ελιές «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΡΤΑΣ» Π.Γ.Ε. αποτελείται από τα αρχικά γράμματα του γεωγραφικού ονόματος της ονομασίας προέλευσης, ακο­λουθούμενα από τον αύξοντα αριθμό του μέσου συσκευα­σίας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους παρα­γωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΑΡ - αύξων αριθμός μέ­σου συσκευασίας δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής επί των ελαιών «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΡΤΑΣ» Π.Γ.Ε

Έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 81 /1993 για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την πα­ρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 14 Ιανουαρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.