Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Χανιά Κρήτης 1

Αριθ. 379563                                                     (7)

Αναγνώριση Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ελαιολάδου

«ΧΑΝΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α' 70).

β. Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α7 27/93).

2. Την Υ2015/353362/1.6.93 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιο­τήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου. Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Κα­ραγκούνη» (Β/728/92).

3. Την αίτηση αριθ. 117/92/10.6.1993 της Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας «Ανατολή» περί αναγνωρίσεως προστατευόμενης Γεωγραφικής ένδειξης «ΠΓΈ» με την ένδειξη ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη «ΧΑΝΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ Π.Γ.Ε. προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πε­ριγραφή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγε­ται από την ποικιλία ελιάς Κορωνέικη και Τσουνάτη καλ­λιεργούμενες στο Νομό Χανίων που περιλαμβάνει τις Επαρχίες ΚυδωνΙας, Κισσάμου, ΣελΙνου, Σφακιών και Αποκορώνου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απάφασή μας αυτή και με τις σχε­τικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελακπριβεΐα του ανωτέρω Νόμου που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3. Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή παρθένου ελαιολάδου «ΧΑΝΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ Π.Γ.Ε. θα πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με βιολογικές μεθόδους ή χωρίς καμιά κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με ελαιοδίκτυα ή με ραβδισμό.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σόκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλισγράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

- δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες.

- δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγα­λύτερο του 5%,

- δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται άμεσα και σε καμμίσ περίπτωση δεν παραμένει πέ­ραν των τριών (3) ημερών.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασ­σικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερ­μοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη.

4. Το παρθένο ελαιόλαδο «ΧΑΝΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ Π.Γ.Ε. μπορεί να προέλθει από την παραγωγή παρθένου ελαιολάδου που παράγεται υπό τις Ιδιες προϋποθέσεις

5. Δεν δικαιούνται της προστατευόμενης γεωγραφική ένδειξης «ΧΑΝΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ Π.Γ.Ε. παρθένα ελαόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρω ποιοτικών κατηγοριών.

6.  Το παρθένο ελαιόλαδο «ΧΑΝΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ Π.Γ.Ε έχει πρασινοκίτρινο χρώμα, φρουτώδη και ευχάριστα γλυκόπικρη γεύση όπου η πικράδα με την πάροδο του χρόνο ελλατώνεται.

7.  Τα παρθένα ελαιόλαδα «ΧΑΝΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ Π.Γ.Ε πριν τη διόθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση καί οργανοληπτική δοκιαμασία σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίος.

8. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση παρθένου ελαιολάδου «ΧΑΝΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ Π.Γ.Ε. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61 /1993

9.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 το Π.Δ. 61/1993 για «Παρθένα ελαιόλαδα «ΧΑΝΙΑ» ΚΡΗ ΤΗΣ Π.Γ.Ε. αποτελείται από τα γράμματα και τους αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό της ετικέτας  και του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

Χ.Α. - αύξων αριθ. ετικέτος / στοιχεία δύο τελευταίω ετών παραγωγής.

10. Επί των παρθένων ελαιολάδων «ΧΑΝΙΑ» ΚΡΗΤΗ Π.Γ.Ε. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικέ διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των ΠΑ 61/19» και 81/1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την πα ρούσα απόφοσή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείκ δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1993

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ           ♦

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.