Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΠΓΕ Κεφαλονιά 1

Αναγνώριση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ελαιολάδου

«ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και Νομικών Προσώ­πων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α/70).

β. Την απόφαση 184/27.10.93 περί «ανάθεσης αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντί­νου».

γ. Του Π.Δ. 81/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α/27/ 93).

2.     Την από 7.12.93 αίτηση της Ένωσης Αγροτικών Συ­νεταιρισμών Κεφαλονιάς - Ιθάκης, περί «αναγνώρισης προ­στατευόμενης ονομασίας προέλευσης » Π.Γ.Ε. - ελαιολά­δου με το τοπωνύμιο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»,

αποφοσίζουμε:

1.      Η ένδειξη -ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ- προστατευόμενη γεωγρα­φική ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από τις ποκιλίες ελιάς Κορωνέϊκη, Αγουρομανάκο και Βενετσιάνικη λαδολιά καλλιεργούμενες στά διοικητικά όρια του Νομού Κε­φαλληνίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που κα­θορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 81/1993.

2.     Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί­ζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3.     Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή παρθένου ελαιολάδου «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» Π.Γ.Ε. πρέπει να πληρεί τις εξής προϋπο­θέσεις;

α. Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους η καταπο­λέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους, ή χωρίς καμία κα­ταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου θα γίνεται με τα χέρια, με τη χρήση κτενών ή σε σπάνιες περιπτώσεις με ραβδισμό.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνε­ται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 - 50 χιλιογράμμων.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

-        δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

-        δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό με­γαλύτερο του 5%.

-        δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπα­σμένες ελιές, σάπιες κ.λπ.) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί­νεται εντός τριών (3) ημερών κατ’ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν θερμο­κρασίες μικρότερες από 30* C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίες.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης γεωγραφικής ένδειξης -ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ- Π.Γ.Ε. παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρω ποιο­τικών κατηγοριών.

6.Το παρθένο ελαιόλαδο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» Π.Γ.Ε. έχει χρώμα πράσινο, είναι μέτριας ρευστότητας με γλυκόπικρη γεύση της οποίος η πικρόδα συν τω χρόνω μειώνεται και άρωμα φρουτώδες, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο στα φρέσκα ελαιόλαδα.

8.    Τα παρθένα ελαιόλαδα «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» Π.Γ.Ε. πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικο­χημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7.    Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση παρθέ­νου ελαιολάδου «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» Π.Γ.Ε. πρέπει να πληρού­νται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/1993.

8.0 λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 81/1993 για παρθένα ελαιόλαδα -ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ- Π.Γ.Ε. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και ανα­γράφονται ως εξής:

ΚΕ - αύξων αριθμός ετικέτας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9.    Eni των παρθένων ελαιολάδων «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» Π.Γ.Ε έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατά­ξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των ΠΑ. 81 /1993 και 81 / 1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.