Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1898/06

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1898/2006. Κανόνες εφαρμογής του καν.(ΕΚ) 510/2006


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπ’όψην

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου της
20ης Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 16 και το άρθρο 17 παράγραφος 3,


Εκτιμώντας τα ακόλουθα:


(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 καθορίστηκαν οι γενι-
κοί κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και των ονομασιών προέλευσης και καταργήθηκε ο κανο-
νισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (2).


(2) Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2037/93
της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92
του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων (3) και ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 383/2004 της 1ης Μαρτίου 2004, για λεπτομέρειες
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του
Συμβουλίου όσον αφορά το συνοπτικό δελτίο των βασικών
στοιχείων της συγγραφής υποχρεώσεων (4) πρέπει να
καταργηθούν και να αντικατασταθούν από νέο κανονισμό.


(3) Πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση
καταχώρισης. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στην
οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη
την παραδοσιακή περιοχή παραγωγής, και στα χαρακτηρι-
στικά του προϊόντος. Κάθε παραγωγός εγκατεστημένος στην
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή πρέπει να είναι σε θέση να
χρησιμοποιεί την καταχωρισμένη ονομασία καθόλη τη χρο-
νική περίοδο κατά την οποία πληρούνται οι προβλεπόμενες
στις προδιαγραφές του προϊόντος προϋποθέσεις.


(4) Πρέπει να μπορούν να καταχωρίζονται μόνο οι ονομασίες που
χρησιμοποιούνται στην εμπορική ή στην καθομιλουμένη
γλώσσα ή με τις οποίες αναφερόταν στο παρελθόν το
συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν. Πρέπει να καθοριστούν ειδι-
κοί κανόνες όσον αφορά τις γλωσσικές εκδοχές μιας
ονομασίας, τις ονομασίες που καλύπτουν πολλά διαφορετικά
προϊόντα και τις ονομασίες που είναι πλήρως ή εν μέρει
ομώνυμες με ονομασίες φυτικών ποικιλιών ή ζωικών φυλών.


(5) Η γεωγραφική περιοχή πρέπει να οριοθετείται ως προς το
δεσμό της με το προϊόν με λεπτομερή, ακριβή τρόπο χωρίς
ασάφειες, ώστε οι παραγωγοί, ή οι αρμόδιες αρχές και οι
φορείς ελέγχου να γνωρίζουν εάν οι εργασίες εκτελούνται
εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.


(6) Πρέπει να υπάρχει κατάλογος των πρώτων υλών για τις
ονομασίες προέλευσης οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 2
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006,
δύνανται να προέλθουν από γεωγραφική περιοχή ευρύτερη ή
διαφορετική από την περιοχή μεταποίησης. Δυνάμει του
άρθρου 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2081/92, στον κατάλογο έχουν περιληφθεί μόνο ζώντα
ζώα, κρέας και γάλα. Για λόγους συνέχειας, δεν προτείνονται
αλλαγές στον κατάλογο.


(7) Οι προδιαγραφές του προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνουν τα
μέτρα που έχουν ληφθεί για να εξασφαλιστεί η απόδειξη
προέλευσης, επιτρέποντας την παρακολούθηση της πορείας
που ακολούθησαν το προϊόν, οι πρώτες ύλες, οι ζωοτροφές
και άλλα είδη τα οποία απαιτείται να προέρχονται από την
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.


(8) Ο περιορισμός της συσκευασίας ενός γεωργικού προϊόντος ή
τροφίμου ή των εργασιών που αφορούν την παρουσίασή του,
όπως ο τεμαχισμός σε φέτες ή το τρίψιμο, σε οριοθετημένη
γεωγραφική περιοχή συνιστούν περιορισμό στην ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών και στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι
σχετικοί περιορισμοί επιτρέπεται να επιβληθούν εάν είναι
αναγκαίοι, σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας και ικα-
νοί να διασφαλίσουν τη φήμη της γεωγραφικής ένδειξης ή της
ονομασίας προέλευσης. Οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να
αιτιολογούνται.


(1) ΕΕ L 93, 31.3.2006, σ.12.
(2) ΕΕ L 208, 24.7.1992, σ. 1.
(3) ΕΕ L 185, 28.7.1993, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2168/2004 (ΕΕ L 371, 18.12.2004, σ.
12).
(4) ΕΕ L 64, 2.3.2004, σ. 16.
23.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 369/1


(9) Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006, πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες και
υποδείγματα όσον αφορά τις αιτήσεις, τις ενστάσεις, τις
τροποποιήσεις και τις ακυρώσεις.


(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής προστατευόμενων
γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:


Άρθρο 1


Πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.


Άρθρο 2

Ειδικοί κανόνες για ομάδες
Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξομοιούται προς ομάδα,
κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, όταν αποδεικνύεται ότι πληρούνται
και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) ο ενδιαφερόμενος είναι ο μόνος παραγωγός στην οριοθετημένη
γεωγραφική περιοχή που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση∙
(β) η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή διαθέτει χαρακτηριστικά
που διαφέρουν σημαντικά από αυτά των γειτονικών περιοχών ή
τα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφέρουν από αυτά των
προϊόντων που παράγονται στις γειτονικές περιοχές∙


Άρθρο 3


Ειδικοί κανόνες για την ονομασία
1. Η καταχώριση μιας ονομασίας επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται
για την ονομασία που χρησιμοποιείται, στην εμπορική ή στην
καθομιλουμένη γλώσσα, για να δηλώσει το συγκεκριμένο γεωργικό
προϊόν ή τρόφιμο.
Η ονομασία ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου μπορεί να κατα-
χωρισθεί μόνο στις γλώσσες που χρησιμοποιούνται σήμερα ή
χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την περιγραφή του εν λόγω
προϊόντος στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
2. Η ονομασία καταχωρίζεται στην πρωτότυπη γραφή της. Όταν
η πρωτότυπη γραφή δεν είναι σε λατινικούς χαρακτήρες, μαζί με την
ονομασία στην πρωτότυπη γραφή καταχωρίζεται - η ονομασία - και
με λατινικούς χαρακτήρες.
3. Δεν επιτρέπεται να καταχωριστούν ονομασίες που είναι
απολύτως ομώνυμες με ονομασίες φυτικών ποικιλιών ή ζωικών φυλών
για συγκρίσιμα προϊόντα, εάν αποδειχθεί, πριν την λήξη της
διαδικασίας ένστασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 510/2006, ότι η ποικιλία ή φυλή παραγόταν εμπορικά
εκτός της οριοθετημένης περιοχής πριν την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης σε τέτοιες ποσότητες ώστε υπάρχει πιθανότητα να προ-
κληθεί σύγχυση στους καταναλωτές μεταξύ των προϊόντων που
φέρουν την προστατευόμενη ονομασία και της αντίστοιχης ποικιλίας
ή φυλής.
Οι ονομασίες που είναι εν μέρει ομώνυμες με τις ονομασίες φυτικών
ποικιλιών ή ζωικών φυλών μπορούν να καταχωρισθούν, ακόμη και
εάν η ποικιλία ή η φυλή παράγεται εμπορικά σε σημαντικές ποσότητες
και εκτός της οριοθετημένης περιοχής, εφόσον δεν υπάρχει
πιθανότητα να προκληθεί σύγχυση στους καταναλωτές μεταξύ των
προϊόντων που φέρουν την προστατευόμενη ονομασία και της
αντίστοιχης ποικιλίας ή φυλής.
4. Όταν η αίτηση καταχώρισης ονομασίας ή έγκρισης
τροποποίησης περιέχει περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή
τροφίμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο
β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η οποία καλύπτει πολλά
διαφορετικά προϊόντα του ίδιου τύπου, η συμμόρφωση προς τις
απαιτήσεις καταχώρισης πρέπει να αποδεικνύεται για κάθε ένα από
τα διαφορετικά προϊόντα.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «διαφορετικά
προϊόντα» νοούνται αυτά τα οποία διαφέρουν από τα υπόλοιπα του
ιδίου τύπου προϊόντα όταν τίθενται σε κυκλοφορία.


Άρθρο 4


Οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής
Η γεωγραφική περιοχή οριοθετείται ως προς το δεσμό που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.
Η γεωγραφική περιοχή πρέπει να ορίζεται με λεπτομερή, ακριβή
τρόπο χωρίς ασάφειες.


Άρθρο 5


Ειδικοί κανόνες για πρώτες ύλες και ζωοτροφές
1. Μόνο ζώα, κρέας και γάλα μπορούν να θεωρηθούν ως πρώτες
ύλες για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.
2. Κάθε περιορισμός όσον αφορά την καταγωγή των πρώτων υλών
για γεωγραφική ένδειξη πρέπει να αιτιολογείται σε σχέση με το δεσμό
που αναφέρεται στο σημείο ii) στοιχείο στ) του άρθρου 4
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.
3. Για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που φέρουν ονομασία
προέλευσης, στις προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνονται
λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την προέλευση και την ποιότητα
ζωοτροφών. Οι ζωοτροφές προέρχονται, στο μέτρο του δυνατού, από
την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.


Άρθρο 6


Απόδειξη προέλευσης
1. Στις προδιαγραφές του προϊόντος πρέπει να προσδιορίζονται
οι διαδικασίες που οφείλουν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις ώστε να
αποδεικνύεται η καταγωγή, όπως προβλέπεται στο στοιχείο δ) του
άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, όσον
αφορά το προϊόν, τις πρώτες ύλες, τις ζωοτροφές και άλλα είδη τα
οποία, σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του προϊόντος, απαιτείται να
προέρχονται από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
L 369/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006
2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι σε
θέση να προσδιορίσουν:
(α) τον προμηθευτή, την ποσότητα και την προέλευση όλων των
παρτίδων πρώτης ύλης ή/και των προϊόντων που προμηθεύονται∙
(β) τον αποδέκτη, την ποσότητα και τον προορισμό των προϊόντων
που προμηθεύουν∙
(γ) τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών που αναφέρεται στο
στοιχείο α) και κάθε παρτίδας εκροών που αναφέρεται στο
στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου.


Άρθρο 7


Δεσμός
1. Τα λεπτομερή στοιχεία που αναδεικνύουν τους δεσμούς οι
οποίοι αναφέρονται στο στοιχείο στ) του άρθρου 4 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, εξηγούν τον τρόπο με τον
οποίο τα χαρακτηριστικά της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής
επηρεάζουν το τελικό προϊόν.
2. Όσον αφορά τις ονομασίες προέλευσης, στις προδιαγραφές του
προϊόντος πρέπει να παρατίθενται:
(α) λεπτομερής παρουσίαση της γεωγραφικής περιοχής,
συμπεριλαμβανόμενων των φυσικών και ανθρώπινων
παραγόντων, που είναι συναφής με το δεσμό∙
(β) λεπτομέρειες για την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του γεωρ-
γικού προϊόντος ή τροφίμου που οφείλονται, ουσιαστικά ή απο-
κλειστικά, στο γεωγραφικό περιβάλλον∙
(γ) περιγραφή της αιτιώδους αλληλεπίδρασης μεταξύ των
χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και εκείνων
που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου.
3. Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, στις προδιαγραφές του
προϊόντος πρέπει να παρατίθενται:
(α) λεπτομερής παρουσίαση της γεωγραφικής περιοχής που είναι
συναφής με το δεσμό∙
(β) λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα
χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που
αποδίδονται στη γεωγραφική προέλευση∙
(γ) περιγραφή της αιτιώδους αλληλεπίδρασης μεταξύ των
χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και εκείνων
που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου.
4. Προκειμένου για γεωγραφική ένδειξη, στις προδιαγραφές του
προϊόντος πρέπει να αναφέρεται εάν έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση
συγκεκριμένη ποιότητα ή φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά που
αποδίδονται στη γεωγραφική του προέλευση.


Άρθρο 8


Συσκευασία στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή
Εάν η αιτούσα ομάδα προσδιορίζει στις προδιαγραφές του προϊόντος
ότι η συσκευασία του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου που
αναφέρεται στο στοιχείο (ε) του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 πρέπει να εκτελείται στην οριοθετημένη
γεωγραφική περιοχή, οι περιορισμοί αυτοί της ελεύθερης
κυκλοφορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών πρέπει να
αιτιολογούνται, ειδικά για το προϊόν.


Άρθρο 9


Ειδικοί κανόνες επισήμανσης
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι το όνομα της αρχής ή
του φορέα που αναφέρεται στο στοιχείο ζ) του άρθρου 4
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 πρέπει να
αναγράφεται στην επισήμανση του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου
που φέρει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη
γεωγραφική ένδειξη και το οποίο παράγεται εντός της επικράτειάς
τους.


Άρθρο 10


Υποβολή αίτησης καταχώρισης
1. Η αίτηση καταχώρισης πρέπει να αποτελείται από τα έγγραφα
που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7 ή
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, κατά
περίπτωση, και από ηλεκτρονικό αντίγραφο των προδιαγραφών του
προϊόντος και του ενιαίου εγγράφου, όταν τα εν λόγω έγγραφα
απαιτούνται βάσει των ως άνω παραγράφων.
Υποβάλλονται επίσης στοιχεία σχετικά με το νομικό καθεστώς, το
μέγεθος και τη σύνθεση της αιτούσας ομάδας.
2. Η ημερομηνία υποβολής αίτησης στην Επιτροπή είναι η
ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση καταχωρίζεται στο μητρώο
αλληλογραφίας της Επιτροπής στις Βρυξέλλες.


Άρθρο 11


Ενιαίο έγγραφο
1. Το ενιαίο έγγραφο συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο του
παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού για κάθε αίτηση
καταχώρισης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης κατά
την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και
για κάθε αίτηση που αφορά έγκριση τροποποίησης κατά την έννοια
του άρθρου 9 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.
2. Ο τύπος γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου - προσδιορίζεται
σύμφωνα με την ταξινόμηση του παραρτήματος II του παρόντος
κανονισμού.
3. Η περιγραφή του προϊόντος στο ενιαίο έγγραφο πρέπει να
περιλαμβάνει τα ειδικά τεχνικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται
συνήθως για την περιγραφή των προϊόντων αυτού του συγκεκριμένου
τύπου, συμπεριλαμβανόμενων, όπου έχει εφαρμογή, οργανοληπτικών
στοιχείων.
23.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 369/3


Άρθρο 12


Διασυνοριακές αιτήσεις
Όταν πολλές ομάδες υποβάλλουν κοινή αίτηση για ονομασία που
δηλώνει διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή ή για παραδοσιακή
ονομασία που συνδέεται με διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή,
ισχύουν οι εξής κανόνες:
(i) όταν η αίτηση αφορά μόνο κράτη μέλη, η εθνική διαδικασία
ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 εφαρμόζεται σε όλα τα οικεία
κράτη μέλη∙ την αίτηση υποβάλλει - οποιοδήποτε από τα εν
λόγω κράτη μέλη εξ ονόματος όλων, συμπεριλαμβάνοντας τις
δηλώσεις όλων των οικείων κρατών μελών οι οποίες
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του
ανωτέρω κανονισμού∙
(ii) όταν η αίτηση αφορά μόνο τρίτες χώρες, πρέπει να πληρούνται
οι όροι του άρθρου 5 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006 για κάθε μία από αυτές∙ την αίτηση υποβάλλει
στην Επιτροπή - οποιαδήποτε από τις αιτούσες ομάδες εξ
ονόματος όλων, απευθείας ή μέσω των εθνικών της αρχών,
συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία που αποδεικνύουν την
προστασία της ονομασίας σε κάθε μία από τις οικείες τρίτες
χώρες και τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 9
του ανωτέρω κανονισμού∙
(iii) όταν η αίτηση αφορά τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και
τουλάχιστον μία τρίτη χώρα, η εθνική διαδικασία ένστασης που
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006 εφαρμόζεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη, ενώ πρέπει να πληρούνται και οι όροι του άρθρου 5
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 σε όλες
τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες∙ την αίτηση υποβάλλει στην Επι-
τροπή οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή -
οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες αιτούσες ομάδες των
οικείων τρίτων χωρών, απευθείας ή μέσω των εθνικών αρχών της,
συμπεριλαμβάνοντας τις δηλώσεις όλων των οικείων κρατών
μελών οι οποίες προβλέπονται στο στοιχείο γ) του άρθρου 5
παράγραφος 7 του ανωτέρω κανονισμού και τα στοιχεία που
αποδεικνύουν την προστασία της ονομασίας σε κάθε μία από τις
οικείες τρίτες χώρες, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 5
παράγραφος 9 του ίδιου κανονισμού.


Άρθρο 13


Ενστάσεις
1. Είναι δυνατόν να υποβληθεί - ένσταση για τους σκοπούς του
άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, σύμφωνα με το
έντυπο του παραρτήματος IΙΙ.
2. Κατά την εξέταση του παραδεκτού των ενστάσεων σύμφωνα με
το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η
Επιτροπή ελέγχει αν η δήλωση ένστασης περιλαμβάνει αιτιολόγηση
της ένστασης.
3. Η περίοδος των έξι μηνών που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 αρχίζει να
υπολογίζεται από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης της
Επιτροπής προς τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμφωνήσουν μεταξύ
τους.
4. Όταν η διαδικασία που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση του
δεύτερου εδαφίου του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006 έχει ολοκληρωθεί, το αιτούν κράτος μέλος ή η
αιτούσα τρίτη χώρα κοινοποιεί τα αποτελέσματα κάθε διαβούλευσης
στην Επιτροπή εντός μηνός και δύναται να χρησιμοποιήσει το έντυπο
του παραρτήματος IV.


Άρθρο 14


Ενδείξεις και σύμβολα
1. Τα κοινοτικά σύμβολα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 αναπαράγονται όπως προβλέπεται
στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. Οι ενδείξεις
«προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» και «προστατευόμενη γεω-
γραφική ένδειξη» οι οποίες περιλαμβάνονται στα σύμβολα δύνανται
να αντικατασταθούν από τους ισοδύναμους όρους σε άλλη επίσημη
κοινοτική γλώσσα, όπως προβλέπεται στο παράρτημα V.
2. Όταν τα κοινοτικά σύμβολα ή ενδείξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 - εμφανίζονται /
αποτυπώνονται στην επισήμανση προϊόντος, συνοδεύονται από την
καταχωρισμένη ονομασία.


Άρθρο 15


Μητρώο
1. Η Επιτροπή τηρεί στην έδρα της, στις Βρυξέλλες, το «Μητρώο
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων
γεωγραφικών ενδείξεων», εφεξής καλούμενο «μητρώο».
2. Κατά την έναρξη ισχύος ενός νομικού μέσου για την
καταχώριση ονομασίας, η Επιτροπή καταγράφει τα ακόλουθα στοιχεία
στο μητρώο:
(α) την καταχωρισμένη ονομασία του προϊόντος όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού∙
(β) την πληροφορία ότι η ονομασία προστατεύεται ως γεωγραφική
ένδειξη ή ως ονομασία προέλευσης∙
(γ) την κλάση του προϊόντος όπως αναφέρεται στο παράρτημα II
του παρόντος κανονισμού∙
(δ) ένδειξη της χώρας καταγωγής;
και
(ε) αναφορά στο νομικό μέσο καταχώρισης της ονομασίας.
3. Όσον αφορά τις ονομασίες που καταχωρίζονται αυτομάτως
δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006, η Επιτροπή καταγράφει στο μητρώο, έως τις
31 Δεκεμβρίου 2007, τα στοιχεία που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
L 369/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006


Άρθρο 16


Τροποποιήσεις των προδιαγραφών
1. Οι αιτήσεις για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών
προϊόντος συντάσσονται σύμφωνα με το παράρτημα VI του παρόντος
κανονισμού.
2. Στην περίπτωση αίτησης για έγκριση τροποποίησης των
προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006:
(α) τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 5
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006
περιλαμβάνουν την δεόντως συμπληρωμένη αίτηση που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τη
δήλωση που προβλέπεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 5
παράγραφος 7 του ίδιου κανονισμού∙
(β) τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 5
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006
περιλαμβάνουν την δεόντως συμπληρωμένη αίτηση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τις προτεινόμενες
επικαιροποιημένες προδιαγραφές του προϊόντος.
(γ) τα στοιχεία προς δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 6
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006
περιλαμβάνουν το δεόντως συμπληρωμένο έγγραφο που
συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα VI του παρόντος
κανονισμού.
3. Στην περίπτωση των τροποποιήσεων που προβλέπονται στις
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006, τις οποίες έχει εγκρίνει η Επιτροπή, η τελευταία
πρέπει να δημοσιοποιεί τις τροποποιημένες προδιαγραφές του
προϊόντος.
4. Για να θεωρηθεί μια τροποποίηση επουσιώδης, δεν πρέπει να:
(α) αφορά ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος∙
(β) αλλοιώνει τον δεσμό∙
(γ) περιλαμβάνει αλλαγή της ονομασίας του προϊόντος ή τμήματος
αυτής∙
(δ) επηρεάζει την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή∙
(ε) αυξάνει τους περιορισμούς στην εμπορία του προϊόντος ή των
πρώτων υλών του.
5. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να εγκρίνει τροποποίηση των
προδιαγραφών η οποία περιλαμβάνει ή συνιστά αλλαγή των στοιχείων
που έχουν καταγραφεί στο μητρώο του άρθρου 15, διαγράφει τα
αρχικά στοιχεία από το μητρώο και καταγράφει σε αυτό τα νέα
στοιχεία με έναρξη ισχύος λογιζόμενη από την έναρξη ισχύος της
οικείας απόφασης.
6. Τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάμει του
παρόντος άρθρου πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρο-
νική μορφή. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης τροποποίησης
στην Επιτροπή λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση
καταχωρίζεται στο μητρώο αλληλογραφίας της Επιτροπής στις
Βρυξέλλες.


Άρθρο 17


Ακύρωση
1. Η Επιτροπή δύναται να κρίνει ότι η συμμόρφωση προς τους
όρους των προδιαγραφών ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που
καλύπτεται από προστατευόμενη ονομασία δεν είναι πλέον δυνατή ή
δεν διασφαλίζεται πλέον, ιδίως εάν οι όροι του άρθρου 11 του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 δεν πληρούνται και η κατάσταση
ενδέχεται να συνεχιστεί.
2. Κάθε αίτηση ακύρωσης μιας καταχώρισης δυνάμει του
άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006
πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα VII του παρόντος
κανονισμού.
Τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 7
και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 περιλαμβάνουν τη
δεόντως συμπληρωμένη αίτηση ακύρωσης που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Το άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006
δεν εφαρμόζεται.
Η αίτηση ακύρωσης δημοσιοποιείται δυνάμει του άρθρου 6
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.
Στα στοιχεία προς δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 περιλαμβάνεται, δεόντως
συμπληρωμένο, το έγγραφο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το
παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.
Οι -ενστάσεις είναι αποδεκτές δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, μόνο εφόσον τεκμηριώνουν
τη συνεχή εμπορική εξάρτηση του ενδιαφερομένου από την
καταχωρισμένη ονομασία.
3. Μόλις αρχίσει να ισχύει η ακύρωση, η Επιτροπή διαγράφει την
ονομασία από το μητρώο του άρθρου 15 του παρόντος κανονισμού.
4. Τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάμει του
παρόντος άρθρου πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρο-
νική μορφή.


Άρθρο 18


Μεταβατικοί κανόνες
1. Εάν, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 510/2006, το ενιαίο έγγραφο έχει αντικατασταθεί από το
συνοπτικό δελτίο των προδιαγραφών (συγγραφή υποχρεώσεων), το
εν λόγω συνοπτικό δελτίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα
του παραρτήματος VIII του παρόντος κανονισμού.
2. Όσον αφορά -στις ονομασίες που έχουν καταχωρισθεί πριν την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η
Επιτροπή, μετά από αίτηση του κράτους μέλους, δημοσιεύει ενιαίο
έγγραφο το οποίο έχει υποβάλει το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα
με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι. Η δημοσίευση συνοδεύεται
από παραπομπή στη δημοσίευση των σχετικών προδιαγραφών.
23.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 369/5
3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του, με την επιφύλαξη των ακόλουθων:
(α) οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 8 εφαρμόζονται μόνον για
διαδικασίες καταχώρισης και έγκρισης τροποποιήσεων για τις
οποίες η δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ή του άρθρου 6
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν έχει
πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού∙
(β) οι διατάξεις των άρθρων 10, 11και 12, του άρθρου 16
παράγραφοι 1, 2, 3 και 6 και του άρθρου 17 παράγραφος 2
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο για αιτήσεις καταχώρισης, έγκρι-
σης τροποποιήσεων και αιτήσεων ακύρωσης που έχουν παραλη-
φθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2006∙
(γ) οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφοι 1 έως 3 πρέπει να
εφαρμόζονται μόνο για διαδικασίες ένστασης για τις οποίες η
εξάμηνη χρονική περίοδος του άρθρου 7 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 δεν έχει αρχίσει κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι
διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 4 εφαρμόζονται μόνο για
διαδικασίες ένστασης για τις οποίες η εξάμηνη χρονική περίοδος
του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού∙
(δ) οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 πρέπει να
εφαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου 2008 το αργότερο, χωρίς να
θίγονται τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν την
εν λόγω ημερομηνία.


Άρθρο 19


Κατάργηση
Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2037/93 και (ΕΚ) αριθ. 383/2004
καταργούνται.
Οι παραπομπές στις καταργηθείσες πράξεις θεωρούνται ως παρα-
πομπές στον παρόντα κανονισμό.


Άρθρο 20


Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, το στοιχείο β) του άρθρου 18 παράγραφος 3 εφαρμόζεται
από τις 31 Μαρτίου 2006.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και άμεσα εφαρμόσιμος σε κάθε κράτος μέλος.


Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2006


Για την Επιτροπή


Mariann FISCHER BOEL
Μέλος της Επιτροπής


L 369/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
23.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 369/7
L 369/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤAΞINOMHΣH ΠPOÏONTΩN ΓIA TOYΣ ΣKOΠOYΣ TOY ΚANONIΣMOY (ΕΚ) APIθ. 510/2006
1. ΓEΩPΓIKA ΠPOïONTA ΠPOOPIZOMENA ΓIA ANΘPΩΠINH KATANAΛΩΣH ΠOY AΠAPIΘMOYNTAI ΣTO
ΠAPAPTHMA Ι THΣ ΣYNΘHKHΘ
— Κλάση 1.1. Κρέατα (και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγείων)
— Κλάση 1.2. Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά, κ.λπ.)
— Κλάση 1.3. Τυριά
— Κλάση 1.4. Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου, κ.λπ.)
— Κλάση 1.5. Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη, λάδι, κ.λπ.)
— Κλάση 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα
— Κλάση 1.7. Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών
— Κλάση 1.8. Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.)
2. ΤPOΦIMA ΠOY ANAΦEPONTAI ΣIO ΠAPAPIHMA Ι TOY KANONIΣMOY
— Κλάση 2.1. Μπύρες
— Κλάση 2.2. Φυσικά μεταλλικά νερά και νερά πηγών (καταργείται) (1)
— Κλάση 2.3. Ποτά με βάση εκχυλίσματα φυτών
— Κλάση 2.4. Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας
— Κλάση 2.5. Φυσικά κόμμεα και ρητίνες
— Κλάση 2.6. Πολτός μουστάρδας
— Κλάση 2.7. Ζυμαρικά
3. ΓEΩPΓIKA ΠPOIONTA ΠOY ANAΦEPONTAI ΣTO ΠAPAPTHMA II TOY KANONIΣMOY
— Κλάση 3.1. Σανός
— Κλάση 3.2. Αιθέρια έλαια
— Κλάση 3.3. Φελλός
— Κλάση 3.4. Κοχενίλλη (ακατέργαστο προϊόν ζωικής προέλευσης)
— Κλάση 3.5. Καλλωπιστικά άνθη και φυτά
— Κλάση 3.6. Μαλλί
— Κλάση 3.7. Λυγαριά
— Κλάση 3.8. Ξεφλουδισμένο λινάρι
(1) Χρησιμοποιείται μόνο για καταχωρίσεις και αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τις 31 Μαρτίου 2006
23.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 369/9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
L 369/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006
23.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 369/11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
L 369/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑNAΠAPAΓΩΓH TΩN KOINOTIKΩN ΣYMBOΛΩN KAI ENΔEIΞEΩN
1. KOINOTIKA ΣYMBOΛA, EΓXPΩMA -Ή AΣΠPOMAYPA
Έγχρωμα χρησιμοποιούνται σε χρώματα Pantone ή σε τετραχρωμία. Τα χρώματα αναφοράς είναι τα εξής:
Κοινοτικά σύμβολα σε Pantone:
Κοινοτικά σύμβολα σε τετραχρωμία:
Κοινοτικά σύμβολα σε ασπρόμαυρο:
23.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 369/13
2. KOINOTIKA ΣYMBOΛA ΣE APNHTIKO
Εάν η συσκευασία ή η ετικέτα έχει σκοτεινόχρωμο φόντο, τα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρνητικό ως προς το
χρώμα της συσκευασίας ή της ετικέτας.
3. ΑNTIΘEΣN ΠPOΣ TO XPΩMA TOY ΦONTOY
Εάν ένα σύμβολο χρησιμοποιείται έγχρωμο σε έγχρωμο φόντο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσδιάκριτο, πρέπει να
χρησιμοποιείται ένας εξωτερικός κύκλος γύρω από το σύμβολο ώστε να επιτυγχάνεται εντονότερη αντίθεση με το φόντο:
4. ΤYΠOΓPAΦIA
Για το κείμενο πρέπει να χρησιμοποιούνται κεφαλαία της γραμματοσειράς Times Roman.
5. ΣMIKPYNΣH
Η ελάχιστη διάμετρος των κοινοτικών συμβόλων είναι 15 mm.
6. «ΠPOΣTATEYOMENH ONOMAΣIA ΠPOEΛEYΣHΣ» KAI ΣYNTOMOΓPAΦIA TOY OPOY ΣTIΣ KOINOTIKEΣ ΓΛΩΣΣEΣ
Κοινοτική
γλώσσα
Όρος Συντομογραφία
ES denominación de origen protegida DOP
CS chráněné označení původu CHOP
DA beskyttet oprindelsesbetegnelse BOB
DE geschützte Ursprungsbezeichnung g.U.
ET kaitstud päritolunimetus KPN
EL προστατευόμενη oνομασία προέλευσης ΠΟΠ
EN protected designation of origin PDO
L 369/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006
Κοινοτική
γλώσσα
Όρος Συντομογραφία
FR appellation d’origine protégée AOP
IT denominazione d’origine protetta DOP
LV aizsargāts cilmes vietas nosaukums ACVN
LT saugoma kilmės vietos nuoroda SKVN
HU oltalom alatt álló eredetmegjelölés OEM
MT denominazzjoni protetta ta’ oriġini DPO
NL beschermde oorsprongsbenaming BOB
PL chroniona nazwa pochodzenia CHNP
PT denominação de origem protegida DOP
SK chránené označenie pôvodu CHOP
SL zaščitena označba porekla ZOP
FI suojattu alkuperänimitys SAN
SV skyddad ursprungsbeteckning SUB
7. «ΠPOΣTATEYOMENH ΓEΩΓPAΦIKH ENΔEIΞH» KAI ΣYNTOMOΓPAΦIA TOY OPOY ΣTIΣ KOINOTIKEΣ ΓΛΩΣΣEΣ
Κοινοτική
γλώσσα
Term Συντομογραφία
ES indicación geográfica protegida IGP
CS chráněné zeměpisné označení CHZO
DA beskyttet geografisk betegnelse BGB
DE geschützte geografische Angabe g.g.A.
ET kaitstud geograafiline tähis KGT
EL προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ΠΓΕ
EN protected geographical indication PGI
FR indication géographique protégée IGP
IT indicazione geografica protetta IGP
LV aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde AĢIN
LT saugoma geografinė nuoroda SGN
HU oltalom alatt álló földrajzi jelzés OFJ
MT indikazzjoni ġeografika protetta IĠP
NL beschermde geografische aanduiding BGA
PL chronione oznaczenie geograficzne CHOG
PT indicação geográfica protegida IGP
SK chránené zemepisné označenie CHZO
SL zaščitena geografska označba ZGO
FI suojattu maantieteellinen merkintä SMM
SV skyddad geografisk beteckning SGB
23.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 369/15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
L 369/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
23.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 369/17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
L 369/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006
23.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 369/19

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.