Ελαιόλαδο & Ελιές

Γεωπονία Ποικιλίες της ελιάς Συγκομιδή Στο ελαιοτριβείο Ο προορισμός του λαδιού Βιομηχανία Ταξίνομηση και σύσταση του λαδιού Γευσιγνωσία ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ και ΠΓΕ του λαδιού και της ελιάς Βιολογικό λάδι Η νομοθεσία Η ιστορία του λαδίου στην Μεσσηνία Οι Τιμές του Ελαιολάδου

Κανονισμός ΕΕ 510/2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 510/2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Μαρτίου 2006
για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων
και των τροφίμων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),


Εκτιμώντας τα ακόλουθα:


(1) Η παραγωγή, η παρασκευήκαι η διανομήτων γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην οικονομία της Κοινότητας.


(2) Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση της γεωργικής
παραγωγής προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις αγορές. Η προώθηση
προϊόντων που παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά μπο-
ρεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την αγροτική
οικονομία, ιδίως στις μειονεκτικές ήστις απομακρυσμένες
περιοχές, εξασφαλίζοντας, αφενός, τη βελτίωση του γεωργι-
κού εισοδήματος και, αφετέρου, τη συγκράτηση του αγρο-
τικού πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές.


(3) Ένας σταθερά αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών δίνει προ-
τεραιότητα, όσον αφορά τη διατροφήτου , μάλλον στην
ποιότητα παρά στην ποσότητα. Η εν λόγω αναζήτηση ιδιό-
τυπων προϊόντων λαμβάνει τη μορφή, μεταξύ άλλων,
ζήτησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ορισμένης γεω-
γραφικής καταγωγής.


(4) Λόγω της ποικιλομορφίας των προϊόντων που διατίθενται
στην αγορά και της πληθώρας των πληροφοριών που τα
αφορούν, ο καταναλωτής θα πρέπει, προκειμένου να κάνει
καλύτερες επιλογές, να διαθέτει σαφείς και συνοπτικές πλη-
ροφορίες για την καταγωγήτου προϊόντος.


(5) Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα υπόκεινται, όσον
αφορά την επισήμανσή τους, στους γενικούς κανόνες που
θεσπίζονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου
2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη
διαφήμιση των τροφίμων (2). Λόγω της ιδιοτυπίας τους, θα
πρέπει να θεσπιστούν ειδικές συμπληρωματικές διατάξεις για
τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που προέρχονται από
μια οριοθετημένη γεωγραφικήπεριοχή , οι οποίες θα απαι-
τούν από τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα
κοινοτικά σύμβολα ήενδείξεις στη συσκευασία. Η χρήση
αυτών των συμβόλων ήτων ενδείξεων θα πρέπει να καταστεί
υποχρεωτικήστην περίπτωση των κοινοτικών ονομασιών
ούτως ώστε, αφενός, να γίνουν ευρύτερα γνωστά στους
καταναλωτές τα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας και οι
εγγυήσεις που συνδέονται με αυτά και, αφετέρου, να κατα-
στεί δυνατήη ευκολότερη αναγνώριση των εν λόγω προϊό-
ντων στην αγορά ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι. Θα
πρέπει να παρασχεθεί μια εύλογη προθεσμία στους εμπο-
ρευόμενους για να προσαρμοσθούν στην εν λόγω υπο-
χρέωση.
(6) Θα πρέπει να προβλεφθεί μια κοινοτικήπροσέγγιση σχετικά
με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις.
Πράγματι, ένα πλαίσιο κοινοτικών κανόνων που θα περιλαμ-
βάνει ένα καθεστώς προστασίας θα επιτρέψει στις γεωγρα-
φικές ενδείξεις και στις ονομασίες προέλευσης να αναπτυ-
χθούν, δεδομένου ότι το εν λόγω πλαίσιο θα παρέχει, μέσω
μιας πιο ομοιόμορφης προσέγγισης, δίκαιο ανταγωνισμό
μεταξύ των παραγωγών προϊόντων που δικαιούνται τις εν
λόγω ενδείξεις και θα ενισχύει την αξιοπιστία αυτών των
προϊόντων στα μάτια των καταναλωτών.


(7) Οι προβλεπόμενοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς
παρεμβολήτης κειμένης κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με
τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά.


(8) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να
περιορισθεί σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, των
οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν σχέση με τη γεωγραφική
καταγωγήτου προϊόντος ήτου τροφίμου. Ωστόσο, αυτό το
πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να επεκταθεί προκειμένου να
συμπεριλάβει και άλλα γεωργικά προϊόντα ήτρόφιμα .


(9) Υπό το πρίσμα των υφιστάμενων πρακτικών, θα πρέπει να
ορισθούν δύο διαφορετικά επίπεδα γεωγραφικής αναφοράς,
ήτοι οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και οι προ-
στατευόμενες ονομασίες προέλευσης.


(10) Ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο που φέρει τέτοια περι-
γραφή, θα πρέπει να πληροί ορισμένους όρους που απαριθ-
μούνται στις προδιαγραφές.L 93/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006
(1) Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/89/ΕΚ (ΕΕ L 308 της 25.11.2003, σ. 15).


(11) Για να δικαιούνται προστασία στα κράτη μέλη, οι γεωγρα-
φικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης θα πρέπει να
καταχωρίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Η καταχώριση σε
μητρώο θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει την ενημέρωση
των επαγγελματιών και των καταναλωτών. Προκειμένου να
διασφαλισθεί ότι οι καταχωρισμένες κοινοτικές ονομασίες
πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα
κανονισμό, η εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να διενεργείται
από τις εθνικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους,
τηρώντας τις ελάχιστες κοινές διατάξεις που περιλαμβάνουν
μια εθνικήδιαδικασία ένστασης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή
θα πρέπει να εμπλέκεται σε μια εξέταση που θα αποσκοπεί
να διασφαλίσει ότι οι αιτήσεις πληρούν τους όρους που
καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό και ότι υπάρχει
ομοιόμορφη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών.


(12) Η συμφωνία όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιο-
κτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS του
1994, η οποία περιέχεται στο παράρτημα 1Γ της συμφωνίας
για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου)
περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την ύπαρξη,
την απόκτηση, το εύρος, τη διατήρηση και την επιβολή της
εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


(13) Η προστασία μέσω της καταχώρισης, η οποία παρέχεται από
τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να είναι ανοικτήγια τις
γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών, όταν οι εν λόγω ενδεί-
ξεις προστατεύονται στη χώρα καταγωγής τους.


(14) Η διαδικασία καταχώρισης θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε
φυσικό ήνομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον σε
κράτος μέλος ήσε τρίτη χώρα, να ασκεί τα δικαιώματά
του κοινοποιώντας τις ενστάσεις του.

(15) Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που να επιτρέπουν, μετά
την καταχώριση, την τροποποίηση των προδιαγραφών, κατό-
πιν αιτήματος ομάδων που έχουν έννομο συμφέρον, υπό το
πρίσμα της τεχνολογικής προόδου και την ακύρωση της
γεωγραφικής ένδειξης ή της ονομασίας προέλευσης ενός
γεωργικού προϊόντος ήενός τροφίμου, ιδίως εάν το εν
λόγω προϊόν ήτο τρόφιμο παύσει να συμφωνεί με τις προ-
διαγραφές βάσει των οποίων χορηγήθηκε η γεωγραφική
ένδειξη ήη ονομασία προέλευσης.


(16) Οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις που
προστατεύονται στο κοινοτικό έδαφος θα πρέπει να υπόκει-
νται σε ένα εποπτικό σύστημα επίσημων ελέγχων, το οποίο
να εδράζεται σε ένα σύστημα ελέγχου που να εγγράφεται
στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων συμ-
μόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων
και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλήδιαβίωση
των ζώων (3), συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ελέγ-
χων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις προδια-
γραφές που ισχύουν για τα οικεία γεωργικά προϊόντα και
τρόφιμα.
(17) Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν
τέλη προκειμένου να καλύπτονται τα συνεπαγόμενα έξοδα.


(18) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογήτου παρό-
ντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστι-
κών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).


(19) Οι ονομασίες που έχουν ήδη καταχωρισθεί δυνάμει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της
14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων (5), κατά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να
εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν της προστασίας που
προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και να καταχωρι-
σθούν αυτομάτως στο μητρώο. Θα πρέπει, εξάλλου, να προ-
βλεφθούν μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμόζονται στις αιτή-
σεις καταχώρισης τις οποίες παραλαμβάνει η Επιτροπήπριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.


(20) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, ο κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 2081/92 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατα-
σταθεί από τον παρόντα κανονισμό,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:


Άρθρο 1


Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες προστασίας των
ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωρ-
γικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και των τροφί-
μων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονι-
σμού, καθώς και των γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται
στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα του
αμπελοοινικού τομέα, πλην των ξυδιών οίνου, ούτε στα οινοπνευ-
ματώδη ποτά. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύ-
λαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινήοργάνωση της
αμπελοοινικής αγοράς (6).
Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού μπορούν να
τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 15 παράγραφος 2.
2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων
ειδικών κοινοτικών διατάξεων.
31.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/13
(3) EE L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της
28.5.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(5) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
(6) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
3. Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων
και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών (7), δεν εφαρμόζεται ούτε για τις ονο-
μασίες προέλευσης, ούτε για τις γεωγραφικές ενδείξεις που καλύ-
πτονται από τον παρόντα κανονισμό.


Άρθρο 2


Ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:
α) «ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκρι-
μένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο
χρησιμοποιείται για την περιγραφήενός γεωργικού προϊόντος ή
ενός τροφίμου,
— που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκρι-
μένο τόπο ήτη συγκεκριμένη χώρα,
— του οποίου η ποιότητα ήτα χαρακτηριστικά οφείλονται
ουσιαστικά ήαποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περι-
βάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και
ανθρώπινους παράγοντες, και
— του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία
πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφικήπεριοχή ·
β) «γεωγραφικήένδειξη »: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκρι-
μένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο
χρησιμοποιείται για την περιγραφήενός γεωργικού προϊόντος ή
ενός τροφίμου:
— που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο
τόπο ήτην εν λόγω χώρα, και
— του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρα-
κτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγρα-
φικήκαταγωγή , και
— του οποίου η παραγωγήή /και η μεταποίηση ή/και η επεξερ-
γασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική
περιοχή.
2. Θεωρούνται επίσης ως ονομασίες προέλευσης ήγεωγραφικές
ενδείξεις, τα παραδοσιακά, γεωγραφικά ήμη , ονόματα που περι-
γράφουν ένα γεωργικό προϊόν ήένα τρόφιμο το οποίο πληροί τους
όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
3. Παρά την παράγραφο 1 στοιχείο α), ορισμένες γεωγραφικές
ενδείξεις εξομοιούνται προς ονομασίες προέλευσης εάν οι πρώτες
ύλες των σχετικών προϊόντων προέρχονται από γεωγραφικήπεριοχή
ευρύτερη ήδιαφορετικήαπό την περιοχή μεταποίησης, εφόσον:
α) η περιοχήπαραγωγή ς της πρώτης ύλης οριοθετείται·
β) υπάρχουν ειδικοί όροι παραγωγής των πρώτων υλών· και
γ) υπάρχει ένα καθεστώς ελέγχου που εξασφαλίζει την τήρηση των
όρων που προβλέπονται στο στοιχείο β).
Οι εν λόγω ονομασίες πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί ως ονομασίες
προέλευσης στη χώρα προέλευσης πριν από την 1η Μαΐου 2004.
Άρθρο 3
Κοινός χαρακτήρας, σύγκρουση με ονόματα φυτικών ποικι-
λιών, ζωικών φυλών, ομωνύμων και εμπορικών σημάτων
1. Ονόματα τα οποία έχουν καταστεί κοινά δεν καταχωρίζονται.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ονομασία που έχει
καταστεί κοινή» νοείται το όνομα γεωργικού προϊόντος ήτροφίμου
το οποίο, αν και αναφέρεται στον τόπο ήστην περιοχή όπου το εν
λόγω γεωργικό προϊόν ήτο τρόφιμο έχει αρχικά παραχθεί ήδια -
τεθεί στην αγορά, έχει καταστεί κοινήονομασία γεωργικού προϊό-
ντος ήτροφίμου στην Κοινότητα.
Για να διαπιστωθεί εάν ένα όνομα έχει καταστεί κοινό, λαμβάνονται
υπόψη όλοι οι παράγοντες, ιδίως δε:
α) η υφιστάμενη κατάσταση στα κράτη μέλη και στις ζώνες κατα-
νάλωσης·
β) το σχετικό εθνικό ήκοινοτικό δίκαιο.
2. Ένα όνομα δεν μπορεί να καταχωρίζεται ως ονομασία προέ-
λευσης ήως γεωγραφικήένδειξη όταν συγχέεται με το όνομα
φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου,
να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική κατα-
γωγήτου προϊόντος.
3. Κατά την καταχώριση ονομασίας πλήρως ή εν μέρει ομώνυμης
με ονομασία που έχει ήδη καταχωρισθεί δυνάμει του παρόντος
κανονισμού, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τοπικές και παραδο-
σιακές χρήσεις και οι πραγματικοί κίνδυνοι σύγχυσης. Ιδίως:
α) μια ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτήτην
εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο
έδαφος δεν καταχωρίζεται, έστω και εάν είναι ορθήόσον
αφορά το έδαφος, την περιοχήήτην τοποθεσία από την
οποία προέρχονται τα συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα ήτρό -
φιμα·
β) η χρήση μιας καταχωρισμένης ομώνυμης ονομασίας επιτρέπεται
μόνον υπό πρακτικές προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η
ομώνυμη ονομασία, η οποία καταχωρίσθηκε μεταγενέστερα, δια-
κρίνεται σαφώς από εκείνη που έχει ήδη καταχωρισθεί, λαμβα-
νομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται ισότιμη μεταχεί-
ριση των ενδιαφερόμενων παραγωγών και να μην παραπλανάται
ο καταναλωτής.
L 93/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006
(7) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
4. Μια ονομασία προέλευσης ήμια γεωγραφική ένδειξη δεν
καταχωρίζεται όταν, λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορι-
κού σήματος, της αναγνωρισιμότητάς του και της διάρκειας χρησι-
μοποίησής του, η καταχώριση θα μπορούσε να παραπλανήσει τον
καταναλωτήόσον αφορά την αληθινήταυτότητα του προϊόντος.


Άρθρο 4


Προδιαγραφές του προϊόντος
1. Για να καταστεί επιλέξιμο για προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ) ήπροστατευόμενη γεωγραφικήένδειξη (ΠΓΕ),
ένα γεωργικό προϊόν ήένα τρόφιμο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις
προδιαγραφές του προϊόντος.
2. Οι προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον
τα ακόλουθα:
α) το όνομα του γεωργικού προϊόντος ήτου τροφίμου, που περι-
λαμβάνει την ονομασία προέλευσης ήτη γεωγραφικήένδειξη·
β) την περιγραφήτου γεωργικού προϊόντος ήτου τροφίμου,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των πρώτων υλών, και τα
κυριότερα φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά ήοργανοληπτικά
χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ήτου τροφίμου·
γ) την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και, ενδεχομένως, τα
στοιχεία που καταδεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3·
δ) αποδεικτικά στοιχεία ότι το γεωργικό προϊόν ήτο τρόφιμο
κατάγεται από την οριοθετημένη γεωγραφικήπεριοχήπου ανα-
φέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), ανάλογα
με την περίπτωση·
ε) περιγραφήτης μεθόδου παρασκευής του γεωργικού προϊόντος
ήτου τροφίμου και, ενδεχομένως, τις τοπικές, αυθεντικές και
συνήθεις μεθόδους, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συσκευα-
σία, όταν η αιτούσα ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 5
παράγραφος 1, ορίζει και αιτιολογεί ότι η συσκευασία πρέπει
να πραγματοποιείται στην οριοθετημένη γεωγραφικήπεριοχή
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα, ήνα εξασφαλίζεται
η καταγωγήήνα εξασφαλίζεται ο έλεγχος·
στ) στοιχεία που τεκμηριώνουν:
i) τον δεσμό μεταξύ της ποιότητας ήτων χαρακτηριστικών του
γεωργικού προϊόντος ήτου τροφίμου και του γεωγραφικού
περιβάλλοντος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο α) ή, ανάλογα με την περίπτωση,
ii) τον δεσμό μεταξύ μιας καθορισμένης ποιότητας, της φήμης
ήάλλου χαρακτηριστικού του γεωργικού προϊόντος ή του
τροφίμου και της γεωγραφικής καταγωγής που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)·
ζ) το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών ήφορέων που ελέγχουν
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις των προδιαγραφών, καθώς
και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους·
η) τυχόν ειδικούς κανόνες επισήμανσης σχετικά με το συγκεκρι-
μένο γεωργικό προϊόν ήτρόφιμο·
θ) τυχόν απαιτήσεις που προβλέπονται από κοινοτικές ή εθνικές
διατάξεις.


Άρθρο 5


Αίτηση καταχώρισης
1. Μόνο μια ομάδα δικαιούται να υποβάλλει αίτηση καταχώ-
ρισης.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ομάδα» νοείται,
ανεξάρτητα από τη νομικήτης μορφήήσύνθεση , κάθε οργάνωση
παραγωγών ήμεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο γεωρ-
γικό προϊόν ήτρόφιμο . Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν και
άλλοι ενδιαφερόμενοι. Ένα φυσικό ήνομικό πρόσωπο μπορεί να
εξομοιούται προς ομάδα, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες
που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο γ).
Στην περίπτωση ονομασίας η οποία περιγράφει μια διασυνοριακή
γεωγραφικήπεριοχήήπαραδοσιακή ς ονομασίας που συνδέεται με
διασυνοριακήγεωγραφικήπεριοχή , διάφορες ομάδες μπορούν να
υποβάλλουν κοινήαίτηση , σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες
που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο γ).
2. Μια ομάδα επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης
μόνο για τα γεωργικά προϊόντα ήτα τρόφιμα που παράγει ήαπο -
κτά.
3. Η αίτηση καταχώρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακό-
λουθα:
α) το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·
β) τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 4·
γ) ένα ενιαίο έγγραφο με τα ακόλουθα στοιχεία:
i) τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών: την ονομασία, την
περιγραφήτου προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα
με την περίπτωση, των ειδικών κανόνων που αφορούν τη
συσκευασία και την επισήμανσή του, και τη συνοπτικήπερι -
γραφή της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής,
ii) την περιγραφήτου δεσμού του προϊόντος με το γεωγραφικό
περιβάλλον ήτη γεωγραφική καταγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β), ανάλογα με την
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των ειδικών
στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου
απόκτησης που τεκμηριώνουν τον δεσμό αυτόν.
31.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/15
4. Όταν η αίτηση καταχώρισης αφορά γεωγραφικήπεριοχήπου
βρίσκεται εντός δεδομένου κράτους μέλους, η αίτηση απευθύνεται
στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω περιοχή.
Το κράτος μέλος εξετάζει την αίτηση με τα κατάλληλα μέσα, προ-
κειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί
τους όρους του παρόντος κανονισμού.
5. Στο πλαίσιο της εξέτασης που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 4, δεύτερο εδάφιο, το κράτος μέλος κινεί εθνικήδιαδικασία
ένστασης, εξασφαλίζοντας την αναγκαία δημοσιότητα της εν λόγω
αίτησης και προβλέποντας εύλογη περίοδο κατά τη διάρκεια της
οποίας, κάθε φυσικό ήνομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον
και είναι εγκατεστημένο ήδιαμένει στην επικράτειά του, μπορεί να
υποβάλει ένσταση κατά της αίτησης.
Το κράτος μέλος εξετάζει το παραδεκτό των ενστάσεων που λαμ-
βάνει, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7, παρά-
γραφος 3, πρώτο εδάφιο.
Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του
παρόντος κανονισμού, λαμβάνει ευνοϊκήαπόφαση και διαβιβάζει
στην Επιτροπήτα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 7
προκειμένου να ληφθεί η τελικήαπόφαση . Σε αντίθετη περίπτωση,
το κράτος μέλος αποφασίζει την απόρριψη της αίτησης.
Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση της ευνοϊκής του
απόφασης και ότι κάθε φυσικό ήνομικό πρόσωπο που έχει έννομο
συμφέρον διαθέτει δυνατότητες προσφυγής.
Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη δημοσίευση των προδιαγραφών
στην οποία βασίζεται η ευνοϊκήτου απόφαση, και διασφαλίζει
την ηλεκτρονικήπρόσβαση στις προδιαγραφές αυτές.
6. Το κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί, μεταβατικά μόνον, προ-
στασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, σε εθνικό επίπεδο, στην
ονομασία, και, ενδεχομένως, περίοδο προσαρμογής, από την ημερο-
μηνία υποβολής της αίτησης στην Επιτροπή.
Η περίοδος προσαρμογής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπο-
ρεί να χορηγείται μόνον υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενες επιχει-
ρήσεις έχουν διαθέσει νόμιμα στο εμπόριο τα συγκεκριμένα προϊό-
ντα, χρησιμοποιούσες αδιαλείπτως τις σχετικές ονομασίες τουλάχι-
στον κατά τη διάρκεια των πέντε προηγούμενων ετών και έχουν
αποδείξει το γεγονός αυτό κατά την εθνικήδιαδικασία ένστασης
που αναφέρεται στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο.
Η μεταβατικήεθνικήπροστασία παύει από την ημερομηνία κατά την
οποία λαμβάνεται απόφαση καταχώρισης δυνάμει του παρόντος
κανονισμού.
Σε περίπτωση που η ονομασία δεν καταχωρισθεί δυνάμει του παρό-
ντος κανονισμού, οι συνέπειες της μεταβατικής εθνικής προστασίας
αποτελούν αποκλειστικήευθύνη του οικείου κράτους μέλους.
Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του πρώτου
εδαφίου παράγουν αποτελέσματα μόνον σε εθνικό επίπεδο και δεν
επηρεάζουν το ενδοκοινοτικό ήτο διεθνές εμπόριο.
7. Για κάθε ευνοϊκήαπόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο
5 τρίτο εδάφιο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαβιβάζει στην
Επιτροπή:
α) το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·
β) το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοι-
χείο γ)·
γ) δήλωση του κράτους μέλους ότι θεωρεί ότι η υποβληθείσα από
την ομάδα αίτηση, για την οποία έχει ληφθεί ευνοϊκήαπόφαση ,
πληροί του όρους του παρόντος κανονισμού και τις διατάξεις
που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήτου·
δ) την παραπομπήστη δημοσίευση των προδιαγραφών που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 5 πέμπτο εδάφιο.
8. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονι-
στικές ήδιοικητικές διατάξεις για την τήρηση των παραγράφων 4
έως 7, όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου 2007.
9. Όταν η αίτηση καταχώρισης αφορά γεωγραφικήπεριοχήπου
βρίσκεται εντός τρίτης χώρας, περιλαμβάνει τα στοιχεία που προ-
βλέπονται στην παράγραφο 3, καθώς και στοιχεία που αποδει-
κνύουν ότι η εν λόγω ονομασία προστατεύεται στη χώρα καταγωγής
της.
Η αίτηση απευθύνεται στην Επιτροπή, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω
των αρχών της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας.
10. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και απο-
στέλλονται στην Επιτροπή, συντάσσονται σε μία από τις επίσημες
γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνοδεύονται από
επικυρωμένη μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.


Άρθρο 6


Εξέταση από την Επιτροπή
1. Η Επιτροπήεξετάζει , με τα κατάλληλα μέσα, την αίτηση που
παραλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 5, προκειμένου να εξακριβώ-
σει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους που καθο-
ρίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Η έξέταση αυτήδεν θα πρέπει
να διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες.
Κάθε μήνα, η Επιτροπήδημοσιοποιεί τον κατάλογο των ονομασιών
για τις οποίες της έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς
και την ημερομηνία υποβολής τους στην Επιτροπή.
L 93/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006
2. Εάν, βάσει της εξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η Επιτροπήκρίνει ότι πληρούνται οι
όροι του παρόντος κανονισμού, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενιαίο έγγραφο και την παραπο-
μπήστη δημοσίευση των προδιαγραφών που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 5 πέμπτο εδάφιο.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπήαποφασίζει , σύμφωνα με τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, την
απόρριψη της αίτησης καταχώρισης.

Άρθρο 7


Ένσταση/απόφαση καταχώρισης
1. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, κάθε κράτος μέλος ήτρίτη
χώρα δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά της προτεινόμενης κατα-
χώρισης, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση στην Επι-
τροπή.
2. Κάθε φυσικό ήνομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέ-
ρον και είναι εγκατεστημένο ήδιαμένει σε άλλο κράτος μέλος εκτός
από αυτό το οποίο ζητά την καταχώριση ήσε τρίτη χώρα, μπορεί
επίσης να υποβάλλει ένσταση κατά της προβλεπόμενης καταχώ-
ρισης, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση.
Τα φυσικά ήτα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ήδια -
μένουν σε κράτος μέλος καταθέτουν τη δήλωση στο κράτος μέλος
αυτό εντός προθεσμίας η οποία επιτρέπει την υποβολήένστασης
σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τα φυσικά ήνομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν
σε τρίτη χώρα, καταθέτουν τη δήλωση στην Επιτροπή, είτε απ’
ευθείας, είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας, εντός της
προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1.
3. Γίνονται δεκτές μόνον οι δηλώσεις ένστασης οι οποίες παρα-
λαμβάνονται στην Επιτροπήεντός της προθεσμίας που καθορίζεται
στην παράγραφο 1 και οι οποίες:
α) δεικνύουν την μη τήρηση των όρων που αναφέρονται στο
άρθρο 2· ή
β) δεικνύουν ότι η καταχώριση του προτεινόμενου ονόματος είναι
αντίθετη με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3· ή
γ) δεικνύουν ότι η καταχώριση της προτεινόμενης ονομασίας θα
έβλαπτε την ύπαρξη μιας πλήρως ή μερικώς ταυτόσημης ονο-
μασίας ήενός εμπορικού σήματος ή την ύπαρξη προϊόντων τα
οποία κυκλοφορούσαν νομίμως στην αγορά επί πέντε τουλάχι-
στον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που αναφέρεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 2· ή
δ) παρέχουν στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέ-
ρασμα ότι η ονομασία της οποίας ζητείται η καταχώριση είναι
κοινήκατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1.
Η Επιτροπήεξετάζει το παραδεκτό των ενστάσεων.
Τα κριτήρια που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β), γ) και
δ), αξιολογούνται στο επίπεδο της Κοινότητας, πράγμα που στην
περίπτωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αφορά μόνον
το έδαφος ήτα εδάφη όπου προστατεύονται τα εν λόγω δικαιώ-
ματα.
4. Εάν η Επιτροπήδεν παραλάβει καμία παραδεκτή ένσταση
δυνάμει της παραγράφου 3, καταχωρίζει το όνομα.
Η καταχώριση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
5. Εάν μια ένσταση είναι παραδεκτήσύμφωνα με την παρά-
γραφο 3, η Επιτροπήκαλεί τους ενδιαφερομένους να προβούν
στις κατάλληλες διαβουλεύσεις.
Εάν οι ενδιαφερόμενοι καταλήξουν σε συμφωνία εντός έξι μηνών,
κοινοποιούν στην Επιτροπήόλους τους παράγοντες που επέτρεψαν
την επίτευξη της συμφωνίας αυτής, συμπεριλαμβανομένων της
γνώμης του αιτούντος και της γνώμης του ενισταμένου. Εάν οι
πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παρά-
γραφος 2, δεν έχουν τροποποιηθεί ήέχουν υποστεί επουσιώδεις
μόνον τροποποιήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16
στοιχείο η), η Επιτροπήενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου. Άλλως, η Επιτροπήεπαναλαμβάνει την εξέταση
που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπήλαμβάνει απόφαση σύμ-
φωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παρά-
γραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμιτές και παραδοσιακές χρή-
σεις και τους πραγματικούς κινδύνους σύγχυσης.
Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
6. Η Επιτροπήενημερώνει το μητρώο των προστατευόμενων
ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών
ενδείξεων.
7. Τα έγγραφα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και απο-
στέλλονται στην Επιτροπή, συντάσσονται σε μία από τις επίσημες
γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνοδεύονται από
επικυρωμένη μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.
31.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/17


Άρθρο 8


Ονομασίες, ενδείξεις και σύμβολα
1. Μια ονομασία που καταχωρίζεται δυνάμει του παρόντος
κανονισμού μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε εμπορευόμενο
που διαθέτει στο εμπόριο γεωργικά προϊόντα ήτρόφιμα τα οποία
είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
2. Στην επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων,
καταγωγής Κοινότητας, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο με ονο-
μασία καταχωρισμένη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εμφαί-
νονται στην επισήμανση οι ενδείξεις «προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης» και «προστατευόμενη γεωγραφικήένδειξη », ήτα κοι-
νοτικά σύμβολα που συσχετίζονται με αυτές.
3. Στην επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων,
καταγωγής τρίτων χωρών, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο με
ονομασία καταχωρισμένη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μπο-
ρούν επίσης να εμφαίνονται στην επισήμανση οι ενδείξεις που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 2, και τα κοινοτικά σύμβολα που συσχε-
τίζονται με αυτές.


Άρθρο 9


Έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών
1. Μια ομάδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρά-
γραφοι 1 και 2 και έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητεί έγκριση
τροποποίησης των προδιαγραφών, ιδίως προκειμένου να ληφθούν
υπόψη οι εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ήνα
επαναριοθετηθεί η γεωγραφικήπεριοχήπου αναφέρεται στο άρθρο
4 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
Στην αίτηση περιγράφονται και αιτιολογούνται οι ζητούμενες τρο-
ποποιήσεις.
2. Εάν η τροποποίηση συνεπάγεται μία ήπερισσότερες τροπο-
ποιήσεις του ενιαίου εγγράφου, η αίτηση τροποποίησης υπόκειται
στη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7. Ωστόσο,
εάν προτείνονται μόνον επουσιώδεις τροποποιήσεις, η Επιτροπή
αποφασίζει σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης χωρίς να
ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρά-
γραφος 2 και στο άρθρο 7 και, σε περίπτωση έγκρισης, δημοσιεύει
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2.
3. Εάν η τροποποίηση δεν συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου
εγγράφου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
i) σε περίπτωση που η γεωγραφικήπεριοχήβρίσκεται σε κράτος
μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος αποφαίνεται σχετικά με την
έγκριση της τροποποίησης και, σε περίπτωση θετικής γνώμης,
δημοσιεύει τις τροποποιημένες προδιαγραφές και ενημερώνει την
Επιτροπήγια τις εγκριθείσες τροποποιήσεις και την αιτιολόγησή
τους,
ii) σε περίπτωση που η γεωγραφικήπεριοχήβρίσκεται σε τρίτη
χώρα, η Επιτροπήαποφαίνεται σχετικά με την έγκριση της προ-
τεινόμενης τροποποίησης.
4. Εάν η τροποποίηση αφορά προσωρινήαλλαγήτων προδια-
γραφών λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋ-
γειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές, εφαρμόζονται οι δια-
δικασίες της παραγράφου 3.


Άρθρο 10


Επίσημοι έλεγχοι
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν την ήτις αρμόδιες αρχές που είναι
υπεύθυνες για ελέγχους όσον αφορά τις υποχρεώσεις που θεσπίζο-
νται με τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 882/2004.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε εμπορευόμενος που
συμμορφούται προς τον παρόντα κανονισμό να δικαιούται κάλυψη
από σύστημα επίσημων ελέγχων.
3. Η Επιτροπήδημοσιοποιεί και ενημερώνει περιοδικά το όνομα
και τη διεύθυνση των αρχών και των φορέων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 ήστο άρθρο 11.


Άρθρο 11


Εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές
1. Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονομασίες
προέλευσης σχετικά με γεωγραφικήπεριοχήεντός της Κοινότητας,
η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές πριν από
τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, εξασφαλίζεται από:
— μία ήπερισσότερες από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται
στο άρθρο 10, ή/και
— έναν ήπερισσότερους από τους φορείς ελέγχου κατά την έννοια
του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, οι οποίοι
λειτουργούν ως φορείς πιστοποίησης προϊόντων.
Το κόστος της εν λόγω εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις
προδιαγραφές επιβαρύνει τους εμπορευόμενους που υπόκεινται σε
αυτούς τους ελέγχους.
2. Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονομασίες
προέλευσης σχετικά με γεωγραφικήπεριοχήεντός τρίτης χώρας,
η εξακρίβωση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές, πριν από τη
διάθεση του προϊόντος στην αγορά, εξασφαλίζεται από:
— μία ήπερισσότερες από τις δημόσιες αρχές που ορίζει η τρίτη
χώρα, ή/και
— έναν ήπερισσότερους από τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων.
3. Οι φορείς πιστοποίησης προϊόντων που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 πρέπει να τηρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ45011 ήτον οδηγό IS0/IEC 65, από δε την 1η Μαΐου
2010, πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με αυτά (γενικές
απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν ως συστήματα σε πιστο-
ποίηση προϊόντων).
L 93/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006
4. Εάν οι αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
έχουν επιλέξει να εξακριβώνουν τη συμμόρφωση προς τις προδια-
γραφές, πρέπει να προσφέρουν κατάλληλες εγγυήσεις αντικειμενι-
κότητας και αμεροληψίας, και να έχουν στη διάθεσήτους το εξει-
δικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.


Άρθρο 12


Ακύρωση
1. Εάν, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται
στο άρθρο 16 στοιχείο ια), η Επιτροπήκρίνει ότι δεν διασφαλίζεται
πλέον η συμμόρφωση ενός γεωργικού προϊόντος ήτροφίμου που
καλύπτεται από προστατευόμενη ονομασία προς τους όρους των
προδιαγραφών, κινεί τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15
παράγραφος 2, για την ακύρωση της καταχώρισης, η οποία δημο-
σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Κάθε φυσικό ήνομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της καταχώρισης, αιτιολογώντας το
αίτημά του.
Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7 εφαρμόζεται,
τηρουμένων των αναλογιών.


Άρθρο 13


Προστασία
1. Οι καταχωρισμένες ονομασίες προστατεύονται από:
α) οιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης
ονομασίας για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώ-
ριση, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι συγκρίσιμα με τα
προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί με την εν λόγω ονομασία ή
εφόσον η εν λόγω χρήση αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της
προστατευόμενης ονομασίας·
β) οιαδήποτε αντιποίηση, απομίμηση ήυπαινιγμό , ακόμη και αν
αναφέρεται η πραγματικήκαταγωγήτου προϊόντος ήεάν η
προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση ήσυ -
νοδεύεται από εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», «μέθοδος»,
«τρόπος», «απομίμηση» ήπαρόμοιες·
γ) οιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη, τόσο όσον
αφορά την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση ήτις ουσιαστικές
ιδιότητες του προϊόντος, αναγραφόμενη στη συσκευασία ήστο
περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ήσε έγγραφα που αφο-
ρούν το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και τη χρησιμοποίηση για
τη συσκευασία του προϊόντος δοχείου που μπορεί να οδηγήσει
σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγήτου·
δ) οιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον κατανα-
λωτήως προς την πραγματική καταγωγήτου προϊόντος.
Όταν μια καταχωρισμένη ονομασία περιλαμβάνει την ονομασία ενός
γεωργικού προϊόντος ήενός τροφίμου που θεωρείται κοινή, η
χρήση της εν λόγω κοινής ονομασίας για το συγκεκριμένο γεωργικό
προϊόν ήτρόφιμο δεν θεωρείται ότι αντιτίθεται στα στοιχεία α) ή β)
του πρώτου εδαφίου.
2. Οι προστατευόμενες ονομασίες δεν δύνανται να μεταπίπτουν
σε κοινές.
3. Όσον αφορά τις ονομασίες των οποίων η καταχώριση ζητή-
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 5, είναι δυνατόν να προβλέπεται μετα-
βατικήπερίοδος πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο, δυνάμει του
άρθρου 7 παράγραφος 5, μόνο σε περίπτωση που μια ένσταση
κρίθηκε παραδεκτή, λόγω του ότι η καταχώριση της προτεινόμενης
ονομασίας μπορεί να βλάψει την ύπαρξη μιας εξ ολοκλήρου ή εν
μέρει ομώνυμης ονομασίας ήτην ύπαρξη προϊόντων τα οποία δια-
τίθενται νόμιμα στην εμπορία επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από
την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρά-
γραφος 2.
Είναι επίσης δυνατόν να καθορίζεται μεταβατικήπερίοδος για τις
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε τρίτη
χώρα στην οποία βρίσκεται η γεωγραφικήπεριοχή , εφόσον οι εν
λόγω επιχειρήσεις έχουν νόμιμα διαθέσει τα εν λόγω προϊόντα στην
εμπορία, χρησιμοποιώντας αδιαλείπτως τις σχετικές ονομασίες, του-
λάχιστον επί πέντε έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και εφόσον το γεγονός
αυτό επισημάνθηκε στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας ένστασης
που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 πρώτο και δεύτερο
εδάφιο, ήστο πλαίσιο της κοινοτικής διαδικασίας ένστασης που
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. Το συνολικό άθροισμα
της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο και
της περιόδου προσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρά-
γραφος 6 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Εάν η περίοδος
προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 υπερ-
βαίνει τα πέντε έτη, δεν χορηγείται μεταβατικήπερίοδος .
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, η Επιτροπήμπορεί να
αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 15 παράγραφος 2, τη συνύπαρξη μιας καταχωρισμένης ονο-
μασίας και μιας μη καταχωρισμένης ονομασίας που περιγράφει έναν
τόπο κράτους μέλους ήτρίτης χώρας, εφόσον η εν λόγω ονομασία
είναι ταυτόσημη με την καταχωρισμένη ονομασία, υπό την προϋπό-
θεση ότι τηρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
α) η ταυτόσημη μη καταχωρισμένη ονομασία έχει χρησιμοποιηθεί
νομίμως επί είκοσι πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τις 24 Ιου-
λίου 1993 βάσει νομίμων και παγίων χρήσεων·
β) δεικνύεται ότι η εν λόγω χρήση ουδέποτε είχε ως στόχο να
επωφεληθεί της φήμης της καταχωρισμένης ονομασίας και ότι
δεν παραπλάνησε ήότι δεν μπόρεσε να παραπλανήσει τον κατα-
ναλωτήόσον αφορά την πραγματικήκαταγωγήτου προϊόντος·
γ) το πρόβλημα που προκύπτει από την ταυτόσημη ονομασία είχε
επισημανθεί πριν από την καταχώριση της ονομασίας.
Η συνύπαρξη της καταχωρισμένης ονομασίας και της συγκεκριμένης
μη καταχωρισμένης ταυτόσημης ονομασίας δεν μπορεί να υπερβαί-
νει μια περίοδο δεκαπέντε το πολύ ετών, μετά από την οποία δεν
επιτρέπεται η χρήση της μη καταχωρισμένης ονομασίας.
Η χρήση της συγκεκριμένης μη καταχωρισμένης γεωγραφικής ονο-
μασίας επιτρέπεται μόνον εάν η χώρα καταγωγής αναγράφεται στην
ετικέτα κατά τρόπο ευκρινήκαι ευανάγνωστο.
31.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/19


Άρθρο 14


Σχέσεις μεταξύ εμπορικών σημάτων, ονομασιών προέλευσης
και γεωγραφικών ενδείξεων
1. Εάν μια ονομασία προέλευσης ήγεωγραφικήένδειξη καταχω-
ρίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η αίτηση καταχώρισης
ενός εμπορικού σήματος που αντιστοιχεί σε μία από τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 13 και αφορά την ίδια κατηγορία
προϊόντων απορρίπτεται, εάν η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού
σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
καταχώρισης στην Επιτροπή.
Τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωρισθεί κατά παράβαση του
πρώτου εδαφίου ακυρώνονται.
2. Λαμβανομένου δεόντως υπόψη του κοινοτικού δικαίου, εμπο-
ρικό σήμα η χρήση του οποίου αντιστοιχεί σε μία από τις περιπτώ-
σεις που αναφέρονται στο άρθρο 13, το οποίο έχει κατατεθεί,
καταχωρισθεί ή, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία, καθιερωθεί με τη χρήση, καλήτη πίστει, στο έδαφος της
Κοινότητας, είτε πριν από την ημερομηνία προστασίας της ονομα-
σίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στη χώρα καταγωγής,
είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, μπορεί να συνεχίζεται παρά
την καταχώριση μιας ονομασίας προέλευσης ήμιας γεωγραφικής
ένδειξης, εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι για την ακυρότητα ήτην
έκπτωσήτου , όπως ορίζεται στην οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (8), ήστον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για
το κοινοτικό σήμα (9).


Άρθρο 15


Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπήεπικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή προστα-
τευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγρά-
φου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.
3. Η επιτροπήθεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.


Άρθρο 16


Κανόνες εφαρμογής
Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παρά-
γραφος 2, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογήτου
παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κανόνες αφορούν ιδίως:
α) τον κατάλογο των πρώτων υλών που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 3·
β) τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν οι προδια-
γραφές προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρά-
γραφος 2·
γ) τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ένα φυσικό ήνομικό πρό-
σωπο μπορεί να εξομοιούται προς ομάδα·
δ) την υποβολήαίτησης καταχώρισης για μια ονομασία που περι-
γράφει διασυνοριακήγεωγραφικήπεριοχή , όπως αναφέρεται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο·
ε) το περιεχόμενο και τον τρόπο διαβίβασης στην Επιτροπήτων
εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 7 και 9·
στ) τις ενστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7, συμπεριλαμβανο-
μένων των κανόνων για τις κατάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ
των ενδιαφερομένων·
ζ) τις ενδείξεις και τα σύμβολα που αναφέρονται στο άρθρο 8·
η) ορισμό των επουσιωδών τροποποιήσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 9
παράγραφος 2, έχοντας κατά νούν ότι μια επουσιώδης τροπο-
ποίηση δεν μπορεί να αφορά ούτε τα ουσιαστικά χαρακτηρι-
στικά του προϊόντος, ούτε να μεταβάλλει τον δεσμό,
θ) το μητρώο των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών
ενδείξεων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6·
ι) τους όρους ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές
του προϊόντος·
ια) τους όρους ακύρωσης της καταχώρισης.


Άρθρο 17


Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι ονομασίες οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος κανονισμού, απαριθμούνται στο παράρτημα του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 (10) της Επιτροπής, καθώς και οι
απαριθμούμενες στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2400/96 της Επιτροπής (11), εγγράφονται αυτομάτως στο
μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6, του παρόντος
κανονισμού. Οι αντίστοιχες προδιαγραφές εξομοιώνονται με τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Τυχόν ειδικές μεταβατικές διατάξεις που συνδέονται με τις καταχω-
ρίσεις αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν.
L 93/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006
(8) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 1.
(9) ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1.
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου
1996, σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και
των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 704/2005 (ΕΕ L 118
της 5.5.2005, σ. 14).
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου
1996, για την εγγραφήορισμένων ονομασιών στο «μητρώο προστα-
τευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών
ενδείξεων» που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του
Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
(ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 417/2006 (ΕΕ L 72
της 11.3.2006, σ. 8).
2. Όσον αφορά εκκρεμείς αιτήσεις, δηλώσεις και αιτήματα που
λαμβάνει η Επιτροπήπριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισμού:
α) δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 5, με την επιφύ-
λαξη του άρθρου 13 παράγραφος 3· και
β) το συνοπτικό δελτίο της συγγραφής υποχρεώσεων που καταρτί-
ζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 383/04 της Επι-
τροπής (12), αντικαθιστά το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο γ).
3. Η Επιτροπήμπορεί να θεσπίζει, εάν παραστεί ανάγκη, άλλες
μεταβατικές διατάξεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται
στο άρθρο 15 παράγραφος 2.


Άρθρο 18


Τέλη
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την καταβολήτέλους για την
κάλυψη των δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προ-
κύπτουν κατά την εξέταση των αιτήσεων καταχώρισης, των δηλώ-
σεων ένστασης, των αιτήσεων τροποποίησης και των αιτημάτων
ακύρωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.


Άρθρο 19


Κατάργηση
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 καταργείται.
Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνεται
στον παρόντα κανονισμό και διαβάζεται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, η παράγραφος 2 του άρθρου 8 εφαρμόζεται από την 1η
Μαΐου 2009, με την επιφύλαξη των προϊόντων που έχουν ήδη
διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτήν.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.


Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PRÖLL


31.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/21
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 383/2004 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου
2004, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου όσον αφορά το συνοπτικό δελτίο
των βασικών στοιχείων της συγγραφής υποχρεώσεων (ΕΕ L 64 της
2.3.2004, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
— μπύρες,
— ποτά με βάση εκχυλίσματα φυτών,
— προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ήπροϊόντα μπισκοτοποιίας,
— φυσικά κόμμεα και ρητίνες,
— πολτός μουστάρδας,
— ζυμαρικά.
L 93/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1:
— σανός,
— αιθέρια έλαια,
— φελλός,
— κοχενίλλη (ακατέργαστο προϊόν ζωικής προέλευσης),
— καλλωπιστικά άνθη και φυτά,
— μαλλί,
— λυγαριά,
— ξεφλουδισμένο λινάρι.
31.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/23


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 Παρών κανονισμός
Άρθρο 1 Άρθρο 1
Άρθρο 2 παράγραφος 1 —
Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 1
Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 2
Άρθρο 2 παράγραφος 4 Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο
Άρθρο 2 παράγραφος 5 —
Άρθρο 2 παράγραφος 6 Άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 2 παράγραφος 7 —
Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο δεύτερο και τρίτο εδάφιο Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο δεύτερο και τρίτο εδάφιο
Άρθρο 3 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο —
Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 2
Άρθρο 3 παράγραφος 3 —
Άρθρο 4 Άρθρο 4
Άρθρο 5 παράγραφοι 1 2 και 3 Άρθρο 5 παράγραφοι 1 2 και 3
Άρθρο 5 παράγραφος 4 Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο
Άρθρο 5 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο
— Άρθρο 5 παράγραφος 5
Άρθρο 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 5 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο
— Άρθρο 5 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 5 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο Άρθρο 5 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο
Άρθρο 5 παράγραφος 5 τέταρτο και πέμπτο εδάφιο Άρθρο 5 παράγραφος 6 τέταρτο και πέμπτο εδάφιο
Άρθρο 5 παράγραφος 5 έκτο έβδομο και όγδοο εδάφιο —
— Άρθρο 5 παράγραφος 7
Άρθρο 5 παράγραφος 6 Άρθρο 5 παράγραφος 8
— Άρθρο 5 παράγραφοι 9 και 10
Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο —
Άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 —
Άρθρο 6 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 6 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο —
Άρθρο 6 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο —
Άρθρο 6 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 3 παράγραφος 3
Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1
Άρθρο 7 παράγραφος 2 —
Άρθρο 7 παράγραφος 3 Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
— Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο
Άρθρο 7 παράγραφος 4 Άρθρο 7 παράγραφος 3
Άρθρο 7 παράγραφος 5 Άρθρο 7 παράγραφος 5
— Άρθρο 7 παράγραφοι 6 και 7
— Άρθρο 8 παράγραφος 1
L 93/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 Παρών κανονισμός
Άρθρο 8 Άρθρο 8 παράγραφος 2
— Άρθρο 8 παράγραφος 3
Άρθρο 9 πρώτο εδάφιο Άρθρο 9 παράγραφος 1
Άρθρο 9 δεύτερο και τρίτο εδάφιο Άρθρο 9 παράγραφος 2
— Άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4
— Άρθρο 10 παράγραφος 1
Άρθρο 10 παράγραφος 1 —
Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 11 παράγραφος 1
— Άρθρο 11 παράγραφος 2
Άρθρο 10 παράγραφος 3 Άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4
Άρθρο 10 παράγραφος 4 —
Άρθρο 10 παράγραφος 5 Άρθρο 10 παράγραφος 3
Άρθρο 10 παράγραφος 6 Άρθρο 10 παράγραφος 2
Άρθρο 10 παράγραφος 7 Άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3 —
Άρθρο 11 παράγραφος 4 Άρθρο 12 παράγραφος 1
Άρθρο 11α στοιχείο α) Άρθρο 12 παράγραφος 2
Άρθρο 11α στοιχείο β) —
Άρθρο 12 έως 12δ —
Άρθρο 13 παράγραφος 1 Άρθρο 13 παράγραφος 1
Άρθρο 13 παράγραφος 3 Άρθρο 13 παράγραφος 2
Άρθρο 13 παράγραφος 4 Άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο
— Άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 13 παράγραφος 5 Άρθρο 13 παράγραφος 4
Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 14 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφος 4
Άρθρο 15 Άρθρο 15
Άρθρο 16 Άρθρο 16
— Άρθρα 17 έως 19
Άρθρο 18 Άρθρο 20


Παράρτημα I Παράρτημα I


Παράρτημα II Παράρτημα II


31.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/25

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.