“ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ”:ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ JAEN


Oliveoilseminars.com
B.Αμαλίας,6  145.61 Κηφισιά
Τ.210 8086565-8087305
Ε

ΧΟΡΗΓΙΑ  ΔΥΟ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ΣΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  JAEN

ΣTHN  IΣΠΑNIA

ΣΤΗΝ  “ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ”

Τα Oliveoilseminars.com  και ο Βασίλης Φραντζολάς, προκηρύσσουν για το έτος 2017,  χορηγία  δύο (2) υποτροφιών για την απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων στον τομέα της οργανοληπτικής αξιολόγησης, αποσκοπώντας στην βελτίωση της ποιότητος των Ελληνικών ελαιολάδων.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Παρέχεται η δυνατότητα 4μηνης φοίτησης δύο ατόμων, σε ειδικευμένο  τμήμα  του Πανεπιστημίου Jaen, στο κέντρο της ελαιοπαραγωγικής νότιας Ισπανίας, με σκοπό την απόκτηση διπλώματος «Ειδικός στην Γευσιγνωσία Παρθένων Ελαιολάδων»

Οι σπουδές διαρκούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο 2017, εκ των οποίων ο πρώτος μήνας αφορά εκμάθηση Ισπανικών. Κατά την διάρκεια των σπουδών οι υπότροφοι θα αποκτήσουν τις  απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχει ο Δοκιμαστής – Γευσιγνώστης Ελαιολάδου, με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, καθώς και με επισκέψεις  σε ελαιώνες και χώρους παραγωγής ελαιολάδου. Στο πρόγραμμα το οποίο γίνεται στα Ισπανικά, διδάσκουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Jaen ενώ οι φοιτητές πέραν της θεωρητικής κατάρτισης, έχουν την ευκαιρία δοκιμών και αξιολογήσεων πολλών ελαιολάδων, προερχόμενων από διάφορα μέρη του κόσμου.

ΚΑΛΥΨΗ  ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η υποτροφία καλύπτει για κάθε άτομο τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο, αξίας 2.000 € , τα αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης – επιστροφής αξίας 500 ευρώ καθώς και 500 € εφάπαξ.  Δεν καλύπτεται το κόστος διαμονής, διατροφής και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη η οποία δεν αναγράφεται με σαφήνεια στην παρούσα προκήρυξη.
Σύνολο αξίας κάθε  υποτροφίας 3.000 €.
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψηφιοι θα πρέπει να πληρούν απαραίτητα τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.    Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ η Τεχνολογικού Πανεπιστημίου,  ασχέτως ειδικότητος.
2.    Να ομιλούν επαρκώς την Ισπανική γλώσσα, ή την Αγγλική ή την Γαλλική γλώσσα. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση της Ισπανικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει καλή γνώση Αγγλικής η Γαλλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο Jaen κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, επί έναν μήνα, εντατικά μαθήματα εκμάθησης Ισπανικής γλώσσας και ορολογίας για το ελαιόλαδο.

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή των δύο ενδιαφερομένων, κατά σειρά σπουδαιότητος, είναι τα εξής.
1.    Προηγούμενη εμπειρία από τον χώρο της οργανοληπτικής αξιολόγησης ελαιολάδων αλλά και γενικότερα από την παραγωγή /εμπορία /προώθηση ή αξιολόγηση ελαιολάδων.
2.    Προηγούμενη παρακολούθηση σεμιναρίων οργανοληπτικής αξιολόγησης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3.    Τομέας σπουδών, εκπόνηση εργασιών περί το ελαιόλαδο, κλπ.


Γ.   ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.    Γίνεται μόνον με αποστολή βιογραφικού σε φάκελο, με κούριερ ή µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση:  Βασ. Αμαλίας 6 – Κηφισιά 14561, υπόψη  κας  Αννας Δρακάκη. Δεν θα ληφθούν υπόψη φάκελοι ή μεμονωμένα στοιχεία που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό μέσον (email).

Τελευταία ημερομηνία λήψης φακέλου υποβολής βιογραφικού και δικαιολογητικών :   Δευτέρα,   22 Μαίου 2017, ώρα  15.00. 

2.    Στον φάκελο, πέραν του βιογραφικού, πρέπει να περιλαμβάνονται  απαραιτήτως:
Α. φωτογραφία του ενδιαφερόμενου σε μέγεθος ταυτότητας η οποία στο πίσω μέρος θα έχει το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου. 

Β. αντίγραφα πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων ξένων γλωσσών, διπλωμάτων σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας, τα οποία αναφέρονται  στο βιογραφικό, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν την Επιτροπή στην επιλογή των πλέον κατάλληλων υποψηφίων.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.    Συνέντευξη µε την Επιτροπή Υποτροφιών. Η Επιτροπή Υποτροφιών θα οριστεί από τα Oliveoilseminars.com, με σκοπό να επιλέξει αρχικά  τους επικρατέστερους, κατά την κρίση της υποψηφίους, οι οποίοι θα κληθούν άμεσα σε προσωπική συνέντευξη.  Η προσωπική συνέντευξη αποσκοπεί στην καλύτερη γνώση της προσωπικότητος των υποψηφίων, τα μελλοντικά τους σχέδια, τις απόψεις τους για το Ελληνικό ελαιόλαδο, τα κίνητρα της συμμετοχής τους και τους επαγγελματικούς στόχους που έχουν για το μέλλον.
2.    Αξιολόγηση. Η Επιτροπή Υποτροφιών µετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί εκ νέου τα υποβληθέντα βιογραφικά, πιστοποιητικά, κλπ.  και αφού λάβει υπόψη της τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται ανωτέρω, προβαίνει στην επιλογή των δύο επικρατέστερων υποψήφιων στους οποίους θα απονεμηθεί η χορηγία, καθώς και ενός τρίτου υποψηφίου ως αναπληρωματικού, για την περίπτωση κωλύματος κάποιου υποψήφιου.
3.    Τελική επιλογή. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής με την ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί θα ανακοινωθεί στο site www.oliveoilseminars.com  μέχρι την Δευτέρα, 12η Ιουνίου 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επί πλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από τα Oliveoilseminars.com ,  στο τηλέφωνο                   210-8086565 (Υπεύθυνη Γραμματείας Κα Αννα Δρακάκη) ή με αποστολή email στην διεύθυνση  

Ο  Υπεύθυνος  Προγράμματος Υποτροφιών Oliveoilseminars.com

Βασίλης Φραντζολάς
M.Sc, Food Policy
Δοκιμαστής & Σύμβουλος Ποιότητος Ελαιολάδου

Copyright (C) 2009 @elies-ladikalamatiano.gr All rights reserved. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:Webico Creative Studios.